ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convey*, -convey-

convey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convey (vt.) ขนส่ง See also: นำมา, บรรทุก Syn. bring, take
convey (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายเท Syn. conduct, transmit
convey (vt.) สื่อไปถึง See also: สื่อสาร Syn. communicate
convey (vt.) แสดงถึง See also: หมายถึง, สื่อความหมายว่า Syn. carry, express
convey to (phrv.) ส่งไป See also: ลำเลียงไปยัง
convey to (phrv.) ถ่ายทอดให้กับ See also: บอกให้รู้
convey to (phrv.) โอนให้กับ (ทางกฎหมาย) See also: ถ่ายให้กับ
conveyable (adj.) ซึ่งสามารถเจรจากันได้ Syn. assignable, transferable Ops. inalienable, unalienable
conveyable (adj.) หิ้วได้ See also: พกพาได้ Syn. transportable, transported, movable Ops. fixed, immovable
conveyance (n.) การขนส่ง Syn. transfer, transportation
conveyance (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyancing, conveyance of title
conveyance (n.) ยานพาหนะ Syn. vehicle
conveyance of title (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyancing
conveyance of title (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyance
conveyancing (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyance, conveyance of title
conveyer (n.) ผู้ขนส่ง Syn. conveyor
conveyor (n.) ผู้ขนส่ง Syn. conveyer
English-Thai: HOPE Dictionary
convey(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พา,นำไป,ถ่ายทอด,ถ่ายเท,โอน, Syn. move,carry
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyancing(คันเว'เอินซิง) n. การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyancing(n) การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conveyโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conveyance๑. การโอนสิทธิในที่ดิน๒. ยานพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conveyance efficiencyconveyance efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Conveyersสายพาน [การแพทย์]
Conveyor Beltสายพานนำส่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายความหมาย (v.) convey See also: communicate, disclose, tell, reveal
สื่อ (v.) convey See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Majesty, I have been charged to convey to you... the very best wishes of my president and my government.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันได้รับการเรียกเก็บเงิน ในการถ่ายทอดให้คุณ ... {\cHFFFFFF}ความปรารถนาที่ดีที่สุดของฉัน ประธานและรัฐบาลของฉัน
Please convey this gift to Mr. Hareton Earnshaw, and tell him, if he'll take it,ได้โปรด ส่งของขวัญนี้ ไปให้คุณแฮร์ตัน เอิร์นชอว์ด้วย และช่วยบอกเขาว่าหากเขารับมัน
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง
I wanted to convey sheer size.ผมอยากให้ชื่อบ่งถึงขนาด
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด
I convey to you those senior technologyI convey to you those senior technology
Please help me convey greetings barPlease help me convey greetings bar
Before we start, I don't know if Mandy mentioned, but I'm pretty heavily into the Lord, and I was just wondering if you could just sort of convey a sort of a... a feeling of inner happiness.ก่อนเราจะเริ่ม ผมไม่รู้ว่าแมนดี้บอกอะไรคุณบ้าง แต่ผมค่อนข้างจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านะ และผมก็สงสัยว่า คุณจะสามารถทำให้ภาพมันแสดงออกถึง...
Thank you. I'll convey your message to our president.ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันจะเรียนให้ท่านประธานทราบค่ะ
I guess... what I'm trying to say is artists convey emotion.ฉันแค่จะบอกว่าศิลปินถ่ายทอดอารมณ์
Uh, Sir Bernard Pellegrin has asked me to convey his, uh, regrets...อืม ท่านเซ่อร์เบอร์นาร์ด เพลเลกริน ได้ฝากผม ให้ถ่ายทอด เอ่อ ความเสียใจ
May I convey Her Majesty's warmest greetings?ขอฝากคำสวัสดีจากองค์ราชินีอังกฏษด้วยครับ

convey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, 示意图 / 示意圖] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema
皮带运输机[pí dài yùn shū jī, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 皮带运输机 / 皮帶運輸機] belt conveyor
[zhàn, ㄓㄢˋ, 轏] chariot for sleeping and conveyance
传送带[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 传送带 / 傳送帶] conveyor belt
传达[chuán dá, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ, 传达 / 傳達] convey
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 旋转行李传送带 / 旋轉行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 行李传送带 / 行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
转达[zhuǎn dá, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄚˊ, 转达 / 轉達] pass on; convey; communicate

convey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener
書き尽くす;書き尽す[かきつくす, kakitsukusu] (v5s) to write down or convey in full
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path
コンベアー[, konbea-] (n) conveyor
コンベヤー;コンベヤ;コンベア[, konbeya-; konbeya ; konbea] (n) conveyor
コンベヤーシステム[, konbeya-shisutemu] (n) conveyor system
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer
ベルトコンベヤー(P);ベルトコンベアー[, berutokonbeya-(P); berutokonbea-] (n) conveyor belt; belt conveyor; (P)
ロラコンベヤ[, rorakonbeya] (n) (See ころコンベヤ) roller conveyor; roller way; roller path
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
口移し[くちうつし, kuchiutsushi] (n) mouth-to-mouth feeding; conveying by word of mouth; oral tradition
回転寿司;回転ずし[かいてんずし, kaitenzushi] (n) "conveyor belt" sushi bar; sushi-go-round; sushi train; kaiten-zushi
導水[どうすい, dousui] (n) water conveyance
搬送[はんそう, hansou] (n,vs,vt) transportation; conveyance; delivery; (P)
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
譲渡[じょうと, jouto] (n,vs) transfer; assignment; conveyance; (P)
車宿り[くるまやどり, kurumayadori] (n) (1) building where one keeps oxcarts and other conveyances inside a private estate; (2) resting area for one's oxcart, wagon, etc.
送達[そうたつ, soutatsu] (n,vs) (1) delivery; dispatch; despatch; conveyance; (2) service of process
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P)
運搬人[うんぱんにん, unpannin] (n) carrier; conveyor
鸞輿[らんよ, ranyo] (n) imperial conveyance

convey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul FR: transporter ; transborder
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry ; convey FR: amener ; transporter ; convoyer ; conduire
นำความร้อน[v. exp.] (nam khwām r) EN: convey head FR: conduire la chaleur
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
สื่อ[v.] (seū) EN: communicate ; transmit ; convey ; conduct FR: communiquer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ขนส่ง[n.] (khonsong) EN: transport ; conveyance FR: transport [m]
พาหนะ[n.] (phāhana) EN: means of transportation ; means of conveyance ; vehicle FR: moyen de transport [m] ; véhicule [m]
สายพานลำเลียงกระเป๋า[n. exp.] (sāiphān lam) EN: carrousel ; baggage claim ; luggage belt ; baggage conveyor belt FR: carrousel à bagages [m] ; carrousel [m]
อุปกรณ์ขนถ่าย[n. exp.] (uppakøn kho) EN: conveyor FR:
ยาน[n.] (yān) EN: vehicle ; craft ; conveyance FR: véhicule [m] ; engin (de transport) [m] ; vaisseau [m] ; sonde [f] ; module [m]
ยานพาหนะ[n.] (yānphāhana) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport FR: moyen de transport [m]
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

convey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beförderungsband {n}conveyor belt
Förderband {n}conveyor belt; band conveyor
Schleppkettenförderer {m}drag chain conveyor
Gepäckband {n}luggage conveyor belt [Br.]; baggage conveyor belt
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor
Einzelblattförderer {m}sheet conveyor
Trogkettenförderer {m}trough chain conveyor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convey
Back to top