ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portage*, -portage-

portage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portage (n.) การขนย้าย See also: การขนส่ง, ค่าขนย้าย, ค้าขนส่ง Syn. carriage, transport, delivery
portage (vi.) ขนย้าย See also: ขนส่ง
portage (vt.) ขนย้าย See also: ขนส่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
portage(พอร์'ทิดจฺ) n. การขนย้าย,การขนส่ง,ค่าขนย้าย,ค่าขนส่ง. vi.,vt. ขนย้าย,ขนส่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
portage(n) การขนส่ง,การขนย้าย,ค่าขนส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...pry through the portage of the head..." - Hi. - ...จงถมึงตาให้น่าพรั่นพรึง
It's gonna take us an hour to get over the Portagee Slide.Do you want some snappers to go with that?
But if it is upon his flimsy recollection that you're hinging your reportage,แต่ถ้าคุณจะเอารายงานข่าวทั้งเรื่อง ไปผูกไว้กับความจำคึร่งๆ กลางๆ ของเขา

portage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage
ルポ[, rupo] (n,vs) (abbr) reportage; (P)
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre
記録文学[きろくぶんがく, kirokubungaku] (n) reportage; documentary

portage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายงานพิเศษ[n. exp.] (rāi-ngān ph) EN: special report FR: reportage spécial [m]

portage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotoreportage {f}photo reportage
Reportage {f} | Reportagen
Filmreportage {f} | Filmreportagen
Transport {m}portage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portage
Back to top