ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accord*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accord, -accord-

*accord* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accord (n.) การตกลงร่วมกัน See also: การยอมรับร่วมกัน Syn. harmony
accord (n.) ข้อตกลง See also: สนธิสัญญา, สัญญา
accord (n.) ความกลมกลืน See also: ความสอดคล้อง
accord (vi, vt.) เห็นด้วย See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง Syn. reconcile
accord (vt.) ให้ See also: มอบ, ทำให้ Syn. grant, concede, bestlow
accord with (phrv.) เข้ากันกับ See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
accordance (n.) การทำให้สอดคล้อง
accordance (n.) การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
accordance (n.) การยอมรับร่วมกัน See also: การเห็นพ้องต้องกัน Syn. agreement, conformity, harmony
accordant (adj.) ที่สอดคล้องกัน
according (adj.) ที่ยอมรับร่วมกัน See also: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. agreeing
according to (prep.) ตามแต่ See also: ตามที่, ตาม Syn. in accordance with, in agreement with
according to (prep.) ที่กำหนดโดย See also: ตามข้อกำหนดของ
according to all accounts (idm.) ตามคำบอกเล่า See also: ตามรายงาน
accordingly (adv.) ตามนั้น See also: เช่นนั้น, ดังนั้น Syn. therefore, hence, thus
accordingly (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างกลมกลืน Syn. correspondingly, proportionately
accordion (n.) หีบเพลง
be in accord with (idm.) เข้ากันได้ดีกับ Syn. be in harmony with
bring into accord (vt.) ปรับให้เข้า See also: ทำให้สอดคล้องกัน Syn. harmonize
disaccord (n.) ความขัดแย้ง (คำทางการ) See also: ความไม่เข้ากัน, ความไม่ประสานกัน
disaccord (vi.) ไม่เห็นด้วย See also: ขัดแย้ง
in accord (adj.) ที่สอดคล้องกัน Syn. compatible
in accord (adj.) ที่สอดคล้องกลมกลืน Syn. in harmony
in accordance with (adv.) ตามที่ See also: ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
bon accordn. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt.,n. (การ) ไม่เห็นด้วย,ไม่ลงรอยกับ,ไม่สอดคล้องกับ
English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accordion(n) หีบเพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordion doorบานเฟี้ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรง (v.) be in accordance with See also: be in agreement, be in line with Syn. เหมือน Ops. ต่าง
ตรงแผน (v.) proceed according to one´s plan Ops. เสียแผน
ตาม (prep.) in accordance with See also: according to
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
เข้าล็อค (v.) proceed according to one´s plan
เข้าแผน (v.) proceed according to one´s plan Syn. ตรงแผน Ops. เสียแผน
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
โดยมารยาท (adv.) in accordance with etiquette See also: following proper manners Syn. ตามมารยาท
ก็ช่าง (adv.) accordingly
การพ้องกัน (n.) accordance See also: consistency, compatible
ความสอดคล้อง (n.) accordance See also: consistency, compatible Syn. การพ้องกัน
ต้องกัน (adv.) accordingly See also: agree, concurringly, correspondingly, suitably, consequently Syn. ตรงกัน, พ้องกัน, ถูกกัน
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตามกฎหมาย (adv.) according to law See also: according to the law, legally Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามกัน (adv.) accordingly Ops. ต่างกัน
ตามกำลัง (adv.) according to one´s ability
ตามข้อกำหนด (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา
ตามข้อตกลง (adv.) according to the condition
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
Everything is prepared according to your wishesทุกสิ่งคือ prepare according ถึงปราถนาของคุณ .
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle,
The accordion didn't play no more In Mlle's garden.หีบเพลงไม่เล่นในสวนของ Mlle อีกต่อไป
Then according to what Teacher said just now. Let me ask you.งั้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดไป ข้าขอถามท่านหน่อย.
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
It's all going according to plan. It's like a ghost ship around here.แผนของเรากำลังดำเนินไปตามขั้นตอนครับ ไม่มีที่ผิดพลาด...
You can judge people according to their trash.คุณต้องบอกเขา เรื่องถังขยะ
Working stag parties and Elks Club banquets, opening for an accordion player.ต้องไปตามปาร์ตี้ ตามคลับ
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction?

*accord* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 依据 / 依據] according to; basis; foundation
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, 依照] according to; in light of
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, 按照法律] according to the law
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 按照计划 / 按照計劃] according to (the) plan ...
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
按劳分配[àn láo fēn pèi, ㄢˋ ㄌㄠˊ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按劳分配 / 按勞分配] distribution according to work
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按需分配] distribution according to need
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
玛窦福音[Mǎ dòu fú yīn, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ , 玛窦福音 / 瑪竇福音] Gospel according to St Matthew
约翰福音[Yuē hàn fú yīn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ , 约翰福音 / 約翰福音] Gospel according to St John
若望福音[Ruò wàng fú yīn, ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˋ ㄈㄨˊ , 若望福音] Gospel according to St John
路加福音[Lù jiā fú yīn, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ , 路加福音] Gospel according to St Luke
马可福音[Mǎ kě fú yīn, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄈㄨˊ , 马可福音 / 馬可福音] Gospel according to St Mark
马太福音[Mǎ tài fú yīn, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ , 马太福音 / 馬太福音] Gospel according to St Matthew
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
依着[yī zhe, ㄧ ㄓㄜ˙, 依着 / 依著] in accordance with
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, 遵照] in accordance with; to follow (the rules)
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
据报[jù bào, ㄐㄩˋ ㄅㄠˋ, 据报 / 據報] it is reported; according to reports
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, 据称 / 據稱] it is said; allegedly; according to reports; or so they say
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, 依法] legal (proceedings); according to law
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ, 玄之又玄] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, 绳之以法 / 繩之以法] punish according to the law; bring to justice
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative

*accord* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコーディオン(P);アコーデオン;アコーディアン[, ako-deion (P); ako-deon ; ako-deian] (n) accordion; (P)
アコーディオンドア;アコーデオンドア[, ako-deiondoa ; ako-deondoa] (n) accordion door
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to
に依ると[によると, niyoruto] (exp) (uk) according to (someone)
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of
に因り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P)
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation)
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible)
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible)
ヨハネによる福音書[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible)
よれば[, yoreba] (exp) according to; (P)
ワイ合意[ワイごうい, wai goui] (n) Wye Accord; Wye River Memorandum
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou)
上では[うえでは, uedeha] (exp) from the viewpoint of; according to
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
依願[いがん, igan] (n) in accordance with one's request
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P)
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
協心[きょうしん, kyoushin] (n,vs) unison; accord
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P)
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules

*accord* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion FR: accordéon [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to FR:
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดังที่[conj.] (dangthī) EN: as ; according to ; as if FR: comme ; ains que
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with FR:
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter FR:
โดยความยินยอมของ[X] (dōi khwām y) EN: by permission of ; with the consent of FR: avec l'accord de
โดยสอดคล้องกับ[X] (dōi søtkhlø) EN: in accordance with FR: en accord avec
ด้วยความสมัครใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily ; of your own accord FR: de son propre chef
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
ให้การรับรอง[v. exp.] (hai kān rap) EN: FR: marquer son accord ; s'engager
ให้เครดิต[v. exp.] (hai khrēdit) EN: give a credit FR: accorder un crédit
ให้ความสำคัญ[v. exp.] (hai khwām s) EN: focus ; give precedence (to) FR: attacher de l'importance ; donner de l'importance ; accorder de l'importance
ให้ความสำคัญกับ[v. exp.] (hai khwām s) EN: FR: attacher de l'importance à ; donner de l'importance à ; accorder de l'importance à
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām s) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ... FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
ให้เป็นคะแนน[v. exp.] (hai pen kha) EN: FR: accorder les points ; accorder le panier
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview FR: accorder un entretien ; accorder une interview ; donner une interview
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หีบเพลงชัก[n.] (hīpphlēngch) EN: FR: accordéon [m]
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler
จัดเข้ากัน[v. exp.] (jatkhao kan) EN: FR: assortir ; accorder ; harmoniser
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking FR: accord [m]
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
เข้ากับหลักการ[v. exp.] (khao kap la) EN: be in accordance with the principles FR:

*accord* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
Abkommen {n}accord [Am.]
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
tariflich {adv}according to the tariff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accord*
Back to top