ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reconcile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reconcile*, -reconcile-

reconcile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconcile (vt.) ทำให้ปรองดองกัน See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย Syn. conciliate
reconcile (vt.) ทำให้ยอมรับ See also: ทำให้ยอมจำนน Syn. accept, submit
reconcile to (phrv.) ทำให้เคยชินและพร้อมยอมรับ Syn. resign to
reconcile with (phrv.) ทำให้คืนดีกับ
reconcile with (phrv.) ปรองดอง See also: ทำให้เข้ากัน Syn. square with
reconcilement (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก See also: การไกล่เกลี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
English-Thai: Nontri Dictionary
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again Syn. ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน Ops. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้อ, งอนง้อ Ops. โกรธ, ไม่สนใจ
ขอคืนดี (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอดีด้วย Ops. โกรธ
ขอดีด้วย (v.) reconcile See also: make friendly again Syn. ขอคืนดี, งอนง้อ, ง้องอน Ops. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
ขอดีด้วย (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอคืนดี Ops. โกรธ
คืนดี (v.) reconcile See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ Ops. โกรธกัน
คืนดีกัน (v.) reconcile See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน Ops. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน
ง้อ (v.) reconcile See also: make friendly again Syn. ขอคืนดี, ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน Ops. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
ง้องอน (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี Ops. โกรธ, ไม่สนใจ
งอนง้อ (v.) reconcile See also: make friendly again, conciliate Syn. ง้องอน, ขอคืนดี, ขอดีด้วย Ops. โกรธ
ญาติดีกัน (v.) reconcile Syn. คืนดีกัน
ดีกัน (v.) reconcile See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled Syn. คืนดี, หายโกรธ Ops. โกรธกัน
ปรับความเข้าใจ (v.) reconcile See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding
เกลี่ยไกล่ (v.) reconcile See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter Syn. ไกล่เกลี่ย
ไกล่เกลี่ย (v.) reconcile See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up Syn. ประนีประนอม
ญาติดี (v.) reconciled after estrangement See also: be an friendly terms Syn. เป็นมิตร, คืนดี Ops. โกรธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So while I understand your impulse to do your own thing and I admire it in some small way if you want to stay with Steel Dragon then you have to reconcile yourself to doing the Steel Dragon thing.เราจะเหลือคนดูอยู่แค่ครึ่งเดียว พวกลูกแกะก็หมดสนุก กับสไตล์ร็อคที่เขาชอบ ฉันเข้าใจแรงกระตุ้นในการแต่งเพลงของนาย
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
I'm just not sure how to reconcile this...ผมเพียงแค่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันลงตัวได้อย่างไร
I could not reconcile sleep since then.มันทำให้ชั้นนอนไม่หลับเลยนับแต่นั้นมา
It is one thing to reconcile these things with God,นั่นเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อความถูกต้อง..
It's just hard for me to reconcile this suburban housewife with the girl...ฉันแทบทนดูไม่ได้ที่เห็น แม่บ้านชานเมืองกับเพื่อนเก่า
I just want to reconcile with her.ผมแค่อยากคืนดีกับเธอ
Seriously now. How do you reconcile your belief in a higher power--in a God-- with what you've done?จริงจังกันหน่อยดีกว่า แกจะบอกว่าเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง กับสิ่งที่แกทำลงไป?
Julian's radical view of time grows out of the Wheeler-DeWitt equation, a mathematical exercise from the 1960s that sought to reconcile Einstein's relativity with quantum mechanics.มุมมองความรุนแรงของเวลาจูเลียน เติบโตจากการล้อดีวิท สม, การออกกำลังกายทางคณิตศาสตร์ จากปี 1960
This business planning program does not only reconcile with the residents, it's also simultaneously helpful to the resort.เอกสารการวางแผนธุรกิจฉบับนี้ คือช่วยประนีประนอมกับชาวบ้านและเวลาเดียวกันก็ช่วยรีสอร์ทด้วย
I come up here sometimes when I can't sleep or I'm trying to reconcile particle data, or when Darcy's driving me crazy.ฉันมาขึ้นบนนี้บางครั้ง เวลาที่ฉันนอนไม่หลับ หรือเวลาฉันพยายามวิเคราะห์ข้อมูล หรือตอนดราซี่ทำให้ฉันสติแตก
Hard to reconcile you in the Lord's house.ยากที่จะเจอนายในโบสถ์ของพระเจ้า

reconcile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)
和解[hé jiě, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ, 和解] conciliatory; become reconciled
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
[yù, ㄩˋ, 熨] reconciled; smooth
调停[tiáo tíng, ㄊㄧㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, 调停 / 調停] reconcile
不甘[bù gān, ㄅㄨˋ ㄍㄢ, 不甘] unreconciled to; not resigned to; unwilling
不甘心[bù gān xīn, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄒㄧㄣ, 不甘心] not reconciled to; not resigned to

reconcile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp,v5s) to get back together again; to be reconciled
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation

reconcile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ขอคืนดี[v. exp.] (khøkheūn dī) EN: reconcile FR:
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies ; mediate in a dispute FR:
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate FR:
งอนง้อ[v.] (ngøn-ngø) EN: reconcile ; try to smooth things over FR:
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile FR: transiger ; composer ; trouver un compromis
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ญาติดีกัน[v. exp.] (yātdī kan) EN: reconcile FR: se réconcilier
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
คืนดีกัน[v. exp.] (kheūndī kan) EN: be reconciled FR: se réconcilier
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser
ญาติดี[v.] (yātdī) EN: be reconciled after estrangement ; be on good terms (with) ; be on friendly terms ; be partners FR: être en bons termes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reconcile
Back to top