ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consistency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consistency*, -consistency-

consistency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consistency (n.) ความสอดคล้อง Syn. agreement, harmony
consistency (n.) ความเหนียวข้น
English-Thai: HOPE Dictionary
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
English-Thai: Nontri Dictionary
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consistency การยึดตัว สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา
I'm going to make sure there is consistency for the Princess' training.ฉันกำลังจะไปดูเพื่อให้แน่ใจว่า ฝึกเจ้าหญิงได้ถูกต้อง
Okay, i admit that there's a certain lack of consistency there.โอเค แม่ยอมรับว่ามันมีอะไร ไม่ลงรอยนิดหน่อย
The only consistency is that they were all abducted in the same area.สิ่งเชื่อมโยงเดียวที่มีคือ ทุกคนถูกลักพาตัวในพื้นที่เดียวกัน
It has the consistency of mercury.มีความสอดคล้องกันในตัว สารปรอท
For needing consistency in her life, in your lives.ที่แม่ต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตของเธอ ชีวิตของลูก
The only consistency to his M.O.อย่างเดียวที่ตรงกับลักษณะการฆ่า
There's no mathematical consistency here.ไม่มีความสอดคล้องกับทางคณิตศาสตร์เลย
Color and consistency abnormal.ทั้งสีและความข้นผิดปกติ
The consistency of the disposal sites and methodologies tells us that he has no known or identifiable connection between any of the victims and in fact wants them to be found in order to convey his posed prayer message.งั๊นเขาก็สะกดรอยเหยื่อ ความสอดคล้องของสถานที่ทิ้งศพ และวิธีที่ทำบอกเราว่าเขาไม่รู้จักเหยื่อ
There's no consistency in age, race, or gender.ไม่มีความสอดคล้อง ในเรื่องอายุ เชื้อชาติ หรือเพศ
There's something balancing about that kind of consistency.มีสิ่งที่สมดุลกันอยู่ ในความสอดคล้องกันแบบนั้น

consistency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 一致性效应 / 一致性效應] consistency effect
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, 一致性] consistency
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
误区[wù qū, ˋ ㄑㄩ, 误区 / 誤區] error; inconsistency

consistency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシステンシ[, konshisutenshi] (n) consistency
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] (n) {comp} data consistency
一貫性[いっかんせい, ikkansei] (n) consistency
無矛盾性[むむじゅんせい, mumujunsei] (n) consistency (of an axiomatic system)
インコンシステンシー[, inkonshisutenshi-] (n) inconsistency
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P)
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P)
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste
固練りコンクリート[かたねりコンクリート, kataneri konkuri-to] (n) stiff-consistency concrete
整合性[せいごうせい, seigousei] (n) integrity; consistency; conformity
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
歯ごたえ(P);歯応え[はごたえ, hagotae] (n) feel (consistency) of food while being chewed; (P)
纏まり[まとまり, matomari] (n) (1) unity; coherence; consistency; coordination; (2) settlement; conclusion; completion
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
言行齟齬[げんこうそご, genkousogo] (n) inconsistency of speech and action; failing to act up to one's words; not practicing what one preaches
辻褄[つじつま, tsujitsuma] (n) coherence; consistency; (P)
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency
整合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency

consistency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล้องจอง[n.] (khwām khløn) EN: consistency FR:
ความแนบแน่น[n.] (khwām naēpn) EN: consistency FR:
ความสม่ำเสมอ[n.] (khwām samam) EN: regularity ; uniformity ; consistency FR: uniformité [f]
ความเสมอต้นเสมอปลาย[n. exp.] (khwām samoē) EN: consistency FR:
ความสอดคล้อง[n.] (khwām søtkh) EN: accordance ; consistency FR:
ความสอดคล้องภายใน[n. exp.] (khwām søtkh) EN: internal consistency FR:
ความต่อเนื่อง[n.] (khwām tøneū) EN: continuity ; consistency ; regularity ; continuum FR: continuité [f]
ความไม่สอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām mai s) EN: inconsistency FR:
ความไม่ต้องกัน[n. exp.] (khwām mai t) EN: inconsistency FR:

consistency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsistenzgrenzen {pl}consistency borders
Inkonsistenz {f}inconsistency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consistency
Back to top