ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correspondingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correspondingly*, -correspondingly-

correspondingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correspondingly (adv.) อย่างเหมือนกัน See also: อย่างคล้ายๆ กัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if we evolved on a planet with 2g or 5g, for example, we would have to have correspondingly thicker legs.ชีวิตด้วยตาเปล่าเช่นเราเป็น สิ่งที่แรงโน้มถ่วงเหมือน ตอนนี้บนโลกเราได้พัฒนา ภายใต้ 1จี, 1 แรงโน้มถ่วง
THE ORBIT IS CORRESPONDINGLY SLOWER. Freeman:เพราะแรงโน้มถ่วงเป็น มากน้อยสำหรับดาวอังคาร

correspondingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P)

correspondingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correspondingly
Back to top