ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legally*, -legally-

legally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legally (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. lawfully, de jure
legally competent (adj.) ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยชอบด้วยกฎหมาย (adv.) legally See also: lawfully, according to the law Syn. โดยถูกกฎหมาย
โดยถูกกฎหมาย (adv.) legally See also: lawfully, legitimately
โดยนิตินัย (adv.) legally See also: lawfully, according to the law Syn. ตามกฎหมาย
วิสามัญฆาตกรรม (v.) murder legally See also: extrajudicially kill
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is hard that the man can't come to a house he's legally rented, without raising all this speculation.มันยากนะที่ผู้ชายจะมาที่บ้านซึ่ง เขาเช่าไว้อย่างถูกกฏหมายโดยไม่ได้นึกฝันไว้
You're legally allowed to drink, so we figured the best thing for ya was a car.อย่าขับรถในระหว่างมึนเมาเพราะ เราให้ได้แค่รถนะยะ
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her...
I'm just checking if she's legally married or not, that's all.ผมแค่มาตรวจดูว่าเธอแต่งงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
Now that corporation operates legally as an individual person it is not a group of people it is under the law a legal person.คราวนี้บริษัทก็ดำเนินงานตามกฎหมายในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ใช่กลุ่มคนแล้ว มันอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นนิติบุคคล
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
I'll legally adopt him and raise him with wife's childrenผมจะรับเลี้ยงเขาเหมือนลูกเมียหลวง
I'm legally obligated to file every properly drafted motion with the court so that a hearing can be scheduled.ผมมีสิทธิ์ยื่นฟ้องอย่างถูกต้องต่อศาล ดังนั้น มันคงอยู่ในรายการ
No, no, it's legally insufficient.ไม่ ไม่มีอะไรพอจะไปยื่น
Am I legally involved?ผมจะโดนข้อหาอะไรรึเปล่า
You scored five points above being legally retarded.คะแนนเองน่ะ เหนือคนปัญญาอ่อนแค่ 5 คะแนนเอง
They brought him here because they're legally required to.เขาพาชายคนนี้มา เพราะตามกฎหมายต้องพามา

legally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking
禁鳥[きんちょう, kinchou] (n) legally protected bird
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device)
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings

legally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยชอบด้วยกฎหมาย[adv.] (dōi chøp dū) EN: legally FR:
โดยนิตินัย[adv.] (dōi nitinai) EN: legally ; de jure ; by right FR:
โดยถูกกฎหมาย[adv.] (dōi thūk ko) EN: legally FR:
นิสัยมุตก์[n. exp.] (nisaiyamut) EN: released from dependence ; legally independent monk ; monk who has completed five years of living in dependence on the preceptor FR:
นิตินัย[adv.] (nitinai) EN: legally ; by law ; de jure FR: légalement ; juridiquement
ตามกฎหมาย[adv.] (tām kotmāi) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ทางกฎหมาย[adv.] (thāng kotmā) EN: legally FR:
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย[adv.] (yāng thūktǿ) EN: legally ; in accordance with the law FR:
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
อย่างผิดกฎหมาย[adv.] (yāng phit k) EN: illegitimately ; illegally FR: d'une manière illégitime

legally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding
illegal {adv}illegally
rechtsverbindlich {adj}legally binding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legally
Back to top