ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consequently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consequently*, -consequently-

consequently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consequently (adv.) ดังนั้น Syn. therefore, hence, for this reason
English-Thai: HOPE Dictionary
consequently(คอน'ซะเควินทฺลี) adv. ผลที่สุดก็คือ,เพราะฉะนั้น, Syn. hence,therefore -Conf. subsequently
English-Thai: Nontri Dictionary
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยเหตุฉะนี้ (conj.) consequently See also: thus, therefore, for this reason Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้
เพราะเหตุฉะนี้ (conj.) consequently See also: thus, therefore, for this reason Syn. เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you answer no to these questions and are consequently in denial?คุณเพิ่งจะตอบไม่ ให้กับคำถามเหล่านี้ แล้วก้อตอบไม่ตลอดหรือป่าว
Consequently, it's fact.ผลที่ตามมา มันคือความจริง
Consequently, I'm now a lot more cautious... when it comes to even talking about putting a town on alert.ดังนั้นฉันตอนนี้ จำนวนมากระมัดระวังมากขึ้น ... เมื่อมันมาถึงได้พูด เมืองที่เกี่ยวกับการวางในการแจ้งเตือน
Consequently, we must somehow repay this debt of ours.แน่นอน เราต้องหาทางทำอะไรซักอย่างเพื่อเป็นการชดใช้
Consequently, the group Had a very smallเพราะเหตุนี้กลุ่มจึงมีเพียงช่องและโอกาสเล็กที่หาทางกลับไป
I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that, consequently, this country is at war with Germany.- ขอบคุณ คุณเชอร์ชิล - ยินดีพะยะค่ะ ที่รัก
Consequently, if Amy and I choose to bring new life into this world, it will be accomplished clinically, with fertility experts in a lab with petri dishes.ดังนั้นถ้า เอมี่กับชั้นเลือก ที่จะนำชีวิตน้อยๆเข้ามาสู่โลกใบนี้ มันจะถูกจัดการแบบคลินิค
However, I'm in a chaos for 48 hours straight consequently.อย่างไรก็ตาม,ผมวุ่ยวายมา 48 ชม.ต่อเนื่ิองกัน
The closer the match, the easier the attack is to absorb, and, consequently, the less damage we take.ค่าที่ใกล้เคียงกับความถี่ของพลังงานนั้นมากที่สุด จะดูดซับพลังงานส่วนหนึ่งไว้ และผลที่เกิดขึ้นนั้นกับยานนั้น คือความเสียหายที่น้อยที่สุดที่ได้รับ
Consequently, he'll put himself in situations where he can feel the high from drawing blood, which he views as power and control over his life.ด้วยเหตุนั้น เขาจะทำให้ตัวเอง อยู่ในสถานการณ์ ที่เขาสามารถรู้สึกดีจากการได้เห็นเลือด ซึ่งเขามองว่าเป็นอำนาจ และการควบคุมในชีวิตที่เขาทำได้
Consequently, the foster families that did not have a child in their care when she visited, became her victims.ดังนั้น ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ ไม่มีเด็กในความดูแล ในขณะที่เธอไปหา จึงกลายเป็นเหยื่อของเธอ
Consequently, we believe that the killings will continue to escalate as the unsub strives to achieve his perfection.ดังนั้น เราเชื่อว่าการฆ่าจะยังมีต่อไปอีก เพราะอันซับจะพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบ

consequently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, 于是 / 於是] thereupon; as a result; consequently; thus; hence
因此[yīn cǐ, ㄘˇ, 因此] thus; consequently; as a result

consequently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently
延いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of
就いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P)
故に[ゆえに, yueni] (conj) (uk) therefore; consequently; (P)

consequently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ด้วยเหตุฉะนี้[adv.] (dūay hēt ch) EN: consequently FR: en conséquence
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุฉะนี้[X] (phrǿ hēt ch) EN: consequently FR:
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consequently
Back to top