ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compatible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compatible*, -compatible-

compatible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compatible (adj.) ที่ทำงานร่วมกันได้ Syn. cooperative
compatible (adj.) ที่อยู่รวมกันได้ Syn. agreeable, congruent
English-Thai: HOPE Dictionary
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
English-Thai: Nontri Dictionary
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compatible๑. เข้ากันได้, ใช้แทนกันได้๒. แบบเดียวกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatibleเข้ากันได้,การเข้ากันได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกกัน (v.) be compatible See also: get along well with, agree (each other)
เข้ากันได้ (v.) be compatible See also: be in harmony Ops. ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My baby, finding a compatible woman.ลูกฉันช่วยหาผู้หญิงที่เหมาะสมให้
All that remains is to select the most compatible candidate.ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นเด้กพิการ
Leos are supposed to be compatible with me.ราศีสิงห์นี้น่ะ มันเข้ากับฉันได้
You are very compatible with Hee Jinคุณไปกันได้ดีกับ ฮีจิน
You should say... the perfect union of two socially, mentally and physical compatible peopleการอยู่ร่วมกันของ2สังคม ด้านจิตใจและฟิสิกส์ของคนที่อยู่ร่วมกัน
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน
From a genetically compatible donor.จากผู้บริจาคที่มีพันธุกรรมที่ตรงกัน
For jack's disease, but he needs compatible stem cells.สำหรับอาการของแจ็ค แต่เขาต้องการสเตมเซลล์ที่เข้ากันได้
He's someone who is very compatible with Seo Hyun.เค้าเปนคนที่อยู่ใกล้ โซ ฮยอน มากก
It turned out that Ozaki-giin's son's white blood cells were compatible with Kitazato's.กลับกลายเป็นว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวของลูกชายของ โอซากิซังเข้ากันได้กับของคิตะซาโต้
Which doesn't seem compatible with a crime of rage.ซึ่งดูเหมือนมันไม่ได้สอดคล้องกัน กับอาชญากรรมของความบันดาลโทสะอย่างบ้าคลั่ง
And that's a little bit surprising, shocking maybe, because matter Universes and antimatter Universes aren't very compatible with each other, because when you put them together, when they touch, they annihilate or blow up.และที่น่าแปลกใจนิด ๆ หน่อย ๆ , น่าตกใจบางที เพราะจักรวาลสสาร และปฏิสสารจักรวาล จะไม่มากเข้ากัน ได้กับแต่ละอื่น ๆ

compatible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兼容[jiān róng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, 兼容] compatible
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, 合得来 / 合得來] compatible; able to get on with; to suit
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, 完全兼容] completely compatible
不相容[bù xiāng róng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, 不相容] incompatible
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, 冰炭不相容] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 势不两立 / 勢不兩立] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, 合不来 / 合不來] unable to get along together; incompatible
枘凿[ruì zuò, ㄖㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, 枘凿 / 枘鑿] incompatible
格格不入[gé gé bù rù, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ, 格格不入] (成语 saw) inharmonious; incompatible
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, 水火不容] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water
相互兼容[xiāng hù jiān róng, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, 相互兼容] mutually compatible
相称[xiāng chèn, ㄒㄧㄤ ㄔㄣˋ, 相称 / 相稱] to match; to suit; mutually compatible

compatible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパチ[, konpachi] (n) (1) (abbr) (See コンパチビリティ) compatibility; (adj-na) (2) (abbr) compatible
コンパチブル[, konpachiburu] (adj-na) compatible
コンバチブルマシン[, konbachiburumashin] (n) compatible machine
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible
バイナリ互換[バイナリごかん, bainari gokan] (n) {comp} binary compatible
ビビビッ[, bibibitsu] (n,vs) (1) the 'be-be-be' sound of a detector going off; (2) clicking with someone; being compatible
プラグコンパチブル[, puragukonpachiburu] (n) {comp} plug compatible
上位互換[じょういごかん, jouigokan] (n) {comp} upwardly compatible
互換[ごかん, gokan] (n,vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P)
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible
ピン互換[ピンごかん, pin gokan] (n,adj-no) {comp} pin-compatible
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] (n,adj-no) {comp} plug-compatible
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory
統一[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P)
肌が合う;膚が合う[はだがあう, hadagaau] (exp,v5u) to be compatible; to get along well
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart
適合[てきごう, tekigou] (n,vs) conform; compatible; adaptable; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible
上位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible
互換[ごかん, gokan] compatible (a-no)
互換機[ごかんき, gokanki] compatible (e.g. AT-compatible)
ピン互換[ピンごかん, pin gokan] pin-compatible (a-no)
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no)
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible

compatible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ด้วยกันได้[adj.] (chai dūayka) EN: compatible FR: compatible
ให้เหมาะสมกับ[X] (hai mǿsom k) EN: compatible with FR: compatible avec
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khao kan dā) EN: be compatible ; be in harmony ; get along (with) ; go well together FR:
เข้ากันได้[adj.] (khao kan dā) EN: compatible ; congenial FR: compatible
คู่ควร[adj.] (khūkhūan) EN: fit ; appropriate ; compatible FR:
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched FR:
สมการเข้ากันได้[n. exp.] (samakān kha) EN: compatible equations FR:
ศรศิลป์ไม่กินกัน[xp] (sønsinmaiki) EN: not be compatible ; not get along with FR:
สอดคล้องกัน[adj.] (søtkhløng k) EN: compatible FR:
ถูกกัน[v.] (thūkkan) EN: be compatible FR:
ถูกคอกัน[adj.] (thūkkhø kan) EN: compatible ; congenial FR:
ขมิ้นกับปูน[adj.] (khaminkappū) EN: incompatible as curcuma and lime ; incompatible as water and fire ; completely at odds FR:
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khao kan ma) EN: incompatible FR: incompatible
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to FR: contraire à ; anti- (préf.)
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
เล่นแผ่น[adj.] (len phaen) EN: FR: compatible
ไม่คู่ควร[adj.] (mai khūkhūa) EN: incompatible FR: incompatible
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thā) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig FR:
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan m) EN: incomparable ; incompatible FR:
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter

compatible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompatibel; verträglich; vereinbar {adj} (mit) | nicht kompatibel; inkompatibelcompatible (with) | incompatible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compatible
Back to top