ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-accord-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accord, *accord*,

-accord- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
But let this accord be proof that our two great nations stand together in their commitment to fight the enemies of peace and freedom.แต่ขอให้สนธิสัญญานี้พิสูจน์ว่าชาติอันยิ่งใหญ่ทั้งสอง ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ
Precisely the kind of terrorist organization today's accord was designed to combat.ตกลงว่าจุดมุ่งหมายของผกก.ในวันนี้คือการทำสงคราม
Stay on scofield.I want the license plate number on that accord and I want you to get it out on the wire.ดูเรื่องสกอลฟิลด์ไว้นะ ผมอยากได้ทะเบียนรถนั่น ผมอยากเอามันเข้าคุกให้ได้
COULD AN UPPER EAST SIDE PEACE ACCORD BE FAR OFF?อัพเพอร์อีสต์ไซด์จะสลบสุขได้รึยังล่ะ?
He said he went there and asked them himself. Acting on his own accord while on suspension.เขาบอกว่าเขาไปถามงานที่นั่นด้วยตัวเอง ทำงานเองทุกอย่างตอนที่โดนพักงานน่ะ
The accord we've struck with Cendred was years in the making.เราทำข้อตกลงกับทางเซนเดรดไว้ ตั้งหลายปีแล้ว
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย
Because she's trying to keep the peace accord alive with the IRK.เพราะท่านกำลังพยายามรักษาสัญญาสันติภาพกับ IRK
If he does come, I shall accord him the chance to save the Jin clan, but if he does not, both Jingodo and Jinseung will meet their demise.ถ้าเขามา ข้าจะให้โอกาสเขาที่จะรักษาตระกูลจินเอาใว้ ถ้าเขาไม่มา ทั้งตระกูลจินและจินโกโดจะต้องตาบ
Then the peace accord happened.เมื่อมีสนธิสัญญาสงบศึก
That's accord to Gilko. That's his name, Ryan Gilko.นั่นแหละที่เกี่ยวกับกิลโค ชื่อของเขาคือ ไรอัน กิลโค

-accord- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
推崇[tuī chóng, ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ, 推崇] value; accord great importance to

-accord- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
協心[きょうしん, kyoushin] (n,vs) unison; accord

-accord- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
โดยสอดคล้องกับ[X] (dōi søtkhlø) EN: in accordance with FR: en accord avec
ด้วยความสมัครใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily ; of your own accord FR: de son propre chef
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
ให้การรับรอง[v. exp.] (hai kān rap) EN: FR: marquer son accord ; s'engager
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking FR: accord [m]
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khø toklong) EN: formal agreements FR: accord formel [m]
ข้อตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khø toklong) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org.] (Khø Toklong) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ความตกลง[n.] (khwām toklo) EN: agreement FR: accord [m]
ความตกลงทางการค้า[n. exp.] (khwām toklo) EN: trade agreement FR: accord commercial [m]
ความตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khwām toklo) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū san) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty ; written contract ; written agreement FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
พร้อมใจ[adv.] (phrømjai) EN: all together ; in accord ; of one accord ; in concert FR: volontiers
พร้อมใจกัน[adv.] (phrømjai ka) EN: with one accord ; unanimously FR: d'un commun accord
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking ; deal FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สัญญาหยุดยิง[n. exp.] (sanyā yut y) EN: ceasefire agreement FR: accord de cessez-le-feu [m]
สนธิสัญญา[n.] (sonthisanyā) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention FR: traité [m] ; pacte [m] ; convention [f] ; accord [m]
สนธิสัญญาการค้า[n. exp.] (sonthisanyā) EN: trade agreement FR: accord commercial [m]
สนธิสัญญาทวิภาคี[n. exp.] (sonthisanyā) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องกับ[v. exp.] (søtkhløng k) EN: be in accord with ; be in line with ; correspond ; satisfy FR:
สอดคล้องกับ[X] (søtkhløng k) EN: in accordance with ; in line with ; consistent with FR: en accord avec
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:
ตามกฎหมาย[adv.] (tām kotmāi) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามนั้น[adv.] (tāmnan) EN: accordingly FR: selon ; en accord avec
ถูกใจ[adv.] (thūkjai) EN: in accord with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -accord-
Back to top