ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hence*, -hence-

hence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hence (adv.) จากนี้ไป (คำทางการ) See also: ต่อแต่นี้ไป Syn. from now on, henceforth
hence (adv.) ดังนั้น (คำทางการ) See also: เพราะฉะนั้น Syn. consequently, therefore, thus
henceforth (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. from now on, hence
English-Thai: HOPE Dictionary
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า
henceforwardadv. ดูhenceforth
English-Thai: Nontri Dictionary
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อแต่นี้ไป (adv.) hence See also: from now on Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป
ต่อจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้
ต่อนี้ไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป
ตั้งแต่นี้ต่อไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป
ตั้งแต่นี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future Syn. นับจากนี้ไป
ถัดจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้
นับจากนี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น
Aspartic acid, hence the name.เขาเอาชื่อกรด แอสปราติก ที่อยู่ในหน่อไม้ มาตั้งเป็นชื่อ
So it will never be examined or felt, hence your behavior becomes repetitive like the story.เพื่อให้พฤติกรรมของคุณ เป็นเหมือนในเรื่องเล่า - เหมือนในเรื่อง
Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder.คุณมีโอกาสเล่าเรียนด้วยความเมตตา... ...ของใครบางคนที่ส่งเสียคุณ ทำให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์
We've been involved for quite a while hence the shared suite.เราสองคนคบกันมานาน... ...ถึงขนาดแชร์ห้องสวีทห้องเดียวกัน
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้
Fresh blood has oovery high pranic energy content, Hence the blood link to vampires.เลือดสด ๆมีพลังงานมาก เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมต่อระหว่างเลือดไปสู่แวมไพร์
Guest, this place is out of bounds to outsiders, hence you cannot come in.คุณคะ ที่นี่ห้ามคนนอกเข้ามานะคะ
I saw them inside Moo-Ryong's room, hence I left the house.ชั้นเห็นพวกเขาอยู่ในห้อง มูรยอง ก็เลยออกมาเองน่ะ
Last time i was here, karl kept throwing his perfect life in my face, and i just wanted to come back here and show him that we were doing well, too. hence the sport coat.ครั้งก่อนที่ฉันมา คาร์ลเบ่งเรื่องชีวิตที่สมบูรณ์แบบใส่หน้าฉัน ฉันต้องกลับมาที่นี่
I just sit back and cash the checks, hence the sport coat.ผมแค่นั่งโต๊ะแล้วรับเงิน ด้วยเหตุเพราะเสื้อโค้ทนี่
That's HENCE unconditional love.นั่นจึงเป็น "ความรักแบบปราศจากเงื่อนไข"

hence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
以此[yǐ cǐ, ㄧˇ ㄘˇ, 以此] hence
从今以后[cóng jīn yǐ hòu, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄧˇ ㄏㄡˋ, 从今以后 / 從今以後] henceforth
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, 今后 / 今後] hereafter; henceforth; in the future; from now on
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, 于是 / 於是] thereupon; as a result; consequently; thus; hence
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan
何以[hé yǐ, ㄏㄜˊ ㄧˇ, 何以] whence
何处[hé chǔ, ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ, 何处 / 何處] whence; where

hence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such)
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward
以来[いらい, irai] (n-adv,n-t) since; henceforth; (P)
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter
自今以後[じこんいご, jikon'igo] (n-t,n-adv) (arch) henceforth; henceforward; hereafter
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate

hence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
จากนี้ไป[X] (jāknī pai) EN: from now ; hence ; from this now FR:
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça
หนใด[X] (hon dai) EN: whence FR:
หนไหน[X] (hon nai) EN: whence FR:
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence FR: d'où ?
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
สืบไป[adv.] (seūppai) EN: from now on ; henceforth FR:
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour
ตั้งแต่นี้ต่อไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth FR: dorénavant
ถัดจากนี้[conj.] (that jāk nī) EN: henceforth FR:
ต่อจากนี้[conj.] (tø jāknī) EN: from now on ; henceforth ; from this time forward FR: à partir de maintenant
ต่อนี้ไป[adv.] (tø nī pai) EN: henceforth ; from now on ; from this time forth FR:
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hence
Back to top