ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conformity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conformity*, -conformity-

conformity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conformity (n.) การสอดคล้องกัน Syn. conformance, agreement
English-Thai: HOPE Dictionary
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement,compliance
English-Thai: Nontri Dictionary
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ...
Where conformity is demanded,ที่ๆ คนทำตามๆ กันไปหมด
Conformity was a problem for me.ความพร้อมเพรียงเป็นปัญหากับผม
Art or mindless conformity?ศิลปะหรือการตกลงกันที่ไร้เหตุผล
Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.ประวัติคุณ บ่งบอกถึงลักษณะ ของการเป็นผู้ต่อต้านคำสั่ง การศึกษา อาชีพ หรือแม้แต่การโหวตเลือกตั้ง
Salem witches are heroic examples of individualism and nonconformity.แม่มดซาเลมเป็นแบบอย่างของผู้นำ ของความเป็นปัจเจกนิยม และการไม่ยอมทำตาม
Conformity, blind participation, and patriarchal...สมานฉันท์ คลุมถุงชน และหัวโบราณ... - แล้วสีชมพูล่ะ?
No prior signs of nonconformity?ไม่มีสัญญาณก่อนไม่ยอมทำ ตาม?

conformity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 枪打出头鸟 / 槍打出頭鳥] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished

conformity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整合性[せいごうせい, seigousei] (n) integrity; consistency; conformity
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity)
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P)
整合[せいごう, seigou] (n,vs,adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P)
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n,vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P)
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity

conformity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวิโรธนะ[n.] (awirōthana) EN: non-deviation from righteousness ; conformity to the law FR:
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in conformity with ; in the light of FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; en fonction de ; à la lumière de
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[n.] (thammānutha) EN: righteousness ; practice in perfect conformity to the Dhamma FR:

conformity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung {f} (an)conformity (with)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conformity
Back to top