ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผูก*, -ผูก-

ผูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผูก (v.) tie up See also: bind, tie down, truss Syn. พัน, คาด Ops. แก้, แกะ
ผูก (v.) confine See also: imprison Syn. ผูกมัด, จองจำ, ขัง
ผูก (v.) bind See also: tie, fasten, wrap
ผูก (v.) transfix See also: fix, bind, fasten, tie up, crucify Syn. รัด, ยึด
ผูกจิต (v.) have one´s heart See also: tie with affection, form ties of affection Syn. ผูกใจ
ผูกพัน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม
ผูกพัน (v.) be related See also: be connected, be joined, be linked, be associated Syn. สัมพันธน์, เกี่ยวข้อง
ผูกพัน (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่
ผูกพัน (v.) love See also: be fond of, fall in love, be deeply in love Syn. รักใคร่, ชอบ, หลงใหล Ops. หน่าย, คลาย
ผูกมัด (v.) confine See also: imprison Syn. ผูก, จองจำ, ขัง
ผูกมิตร (v.) build up friendship See also: make friends with Ops. สร้างความแตกแยก
ผูกมิตร (v.) make friends See also: socialize Syn. สร้างสัมพันธ์, ผูกสัมพันธ์ Ops. สร้างศัตรู
ผูกสัมพันธ์ (v.) befriend See also: make friends, form / make an alliance
ผูกสัมพันธ์ (v.) make friends See also: socialize Syn. ผูกมิตร, สร้างสัมพันธ์ Ops. สร้างศัตรู
ผูกเวร (v.) hold grudge against See also: seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endless retributions Syn. จองเวร
ผูกใจ (v.) have one´s heart See also: tie with affection, form ties of affection
ผูกใจโกรธ (v.) resent See also: be/get angry, bear a grudge, feel resentment against, rage, flare up Syn. คุมแค้น
ผูกให้แน่น (v.) bind See also: tie, fasten
ผูกไมตรี (v.) befriend See also: make friends, form / make an alliance Syn. ผูกสัมพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
begird(บิเกิร์ด') {begirded,begirding,begirds} vt. มัด,ผูก,ล้อม,โอบ
belay(บิเล') vt. belayed,belaying,belays} มัดกับหลัก,หยุด,ผูกมัด,เอาเชือกผูกกับตัว vi. เอาเชือกผูก
bib(บิบ) n. ผ้าผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
bow tien. ผ้าผูกคอชนิดหูกระต่าย,หูกระต่าย
breastpin(เบรสท'พิน) n. เข็มเสียบที่หน้าอกหรือผ้าผูกคอส่วนที่ทาบอก
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
cable(เค'เบิล) {cabled,cabling,cables} n. เชือกขนาดใหญ่,สายเคเบิล,สายโซ่สมอเรือ,สายโทรเลขใต้น้ำ,โทรเลข. -v. ส่งโทรเลข,มัดหรือผูกด้วยเชือกขนาดใหญ่
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
cleat(คลีท) {cleated,cleating,cleats} n. เสาหลัก,หลักผูกเชือก vt. ใช้หลักยึด,ผูกกับหลัก
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
constipatevt. ทำให้ท้องผูก,ทำให้หดตัว
constipatedadj. ท้องผูก
constipationn. อาการท้องผูก
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
English-Thai: Nontri Dictionary
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
belay(vt) ผูก,มัด
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
constipation(n) ท้องผูก
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
cravat(n) เน็คไท,ผ้าผูกคอ
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่
exclusive(adj) พิเศษ,เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,ซึ่งผูกขาด,เว้นไว้แต่
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
interlock(vt) ร้อยต่อกัน,ผูกเข้าด้วยกัน,ประสาน
knit(vt) ถัก,ปะชุน,สาน,ผูก,ร้อย,ต่อ,ขมวดคิ้ว
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
ligate(vt) ผูก,มัด,รัด
ligature(n) การผูก,เครื่องผูกรัด,การมัด,การรัด
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ligateผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligatureวัสดุใช้ผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monopolyการผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monopsonyการผูกขาดการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation๑. พันธกรณี, ข้อผูกพัน๒. หนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obligatory reinsuranceการประกันภัยต่อโดยผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขาย (เพียงน้อยราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strap๑. สายรัด, แถบ๒. ผูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trust๑. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ๒. การรวมกันผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
casualชุดลำลอง ชุดสุภาพไม่ผูกผ้าผูกคอ (necktie) [การทูต]
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Ligaturesการผูกมัด [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
obligationพันธภาพ ข้อผูกพัน พันธกรณี [การทูต]
Oligopoliesการค้าผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [TU Subject Heading]
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [เศรษฐศาสตร์]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
shirt and tieชุดเสื้อเชิ้ต ผูกไท [การทูต]
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affix (vt.) ผูก See also: ติด, ประทับ Syn. attach, fasten
band (vt.) ผูก See also: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด Syn. bond
bind down (phrv.) ผูก See also: มัด, พัน Syn. tie down
bind off (phrv.) ผูก See also: มัด, พัน Syn. cast off
bound (adj.) ผูก See also: ถ่ายไม่ออก
fasten (vt.) ผูก See also: มัด, รัด, พัน Syn. fix, freeze, peg, pin Ops. unfasten
ligate (vt.) ผูก See also: มัด, รัด Syn. ligature, tie, bind
ligature (vt.) ผูก See also: มัด, รัด, ผูกเป็นเงื่อน Syn. tie, bind, ligate
hang up (phrv.) ผูก (ม้า) ไว้กับเสา (คำไม่เป็นทางการ)
hitch (vt.) ผูก (ไว้ชั่วคราว) Syn. bind, chain, fasten Ops. free, loose, unbind
with (vt.) ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว
tie together (phrv.) ผูก มัดหรือพันไว้ด้วยกัน Syn. bind together
lash to (phrv.) ผูก...ด้วยเชือก
lash up (phrv.) ผูก...ด้วยเชือก
corner (vt.) ผูกขาด See also: ควบคุม
monopolize (vt.) ผูกขาด See also: ครอบครองคนเดียว, เอาไว้คนเดียว, ทำให้เป็นเป็นเอกสิทธิ์ Syn. control, dominate Ops. share, divide
retain (vt.) ผูกขาด Syn. grip, restrain
filet (vt.) ผูกด้วยริบบิ้น See also: รัดผม, ผูกผม
fillet (vt.) ผูกด้วยริบบิ้น See also: รัดผม, ผูกผม
cord (vt.) ผูกด้วยเชือก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He makes friends no matter where he goesเขาผูกมิตรไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหน
I have made a lot of friends hereที่นี่ฉันผูกมิตรไว้เยอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the seagulls, but we'll need string. Well, I'll just go to the stationer's... and pick up some paper clips while I'm at it.ผูกกับนกนางนวล แต่เราต้องใช้เชือก
Bind his leg, quickly.ผูกขาของเขาอย่างรวดเร็ว
Bonded at a molecular level.ผูกติดกันถึง ในระดับโมเลกุล
With an eye patch and a saucy little leather number?ผูกผ้าคาดตา ใส่ชุดหนังดำอย่างเท่?
Wear blindfolds? Have myself carried out while asleep?ผูกผ้าปิดตาหรือ ให้คนอุ้มไปตอนหลับหรือ
You tie this rag to a tree branch near mother's cellar door.ผูกผ้าผืนนี้ไว้ที่กิ่งไม้ ใกล้กับประตูห้องใต้ดินของท่านแม่
Bound for Roman soil.ผูกพันกับผืนดินโรมัน
Like your bond with Dexter.ผูกพันกับเด็กซ์เตอร์มาก
It is what defines us.ผูกมัดเรา... สาปเรา...
Tie it good and tight now.ผูกมันที่ดีและแน่นในขณะนี้
Tie one on both ends, then you tighten one side to a branch.ผูกมันอย่างงี้ทั้งสองข้าง และมัดข้างหนึ่งไว้กับกิ่งไม้
We can tie it to an animal, be a diversion.ผูกมันไว้กับสัตว์ก็ได้ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไง
Tied Marley to the table.ผูกมาร์ลีย์ไว้กับโต๊ะ
Go make some friends, You gonna need them.ผูกมิตรไว้บ้าง แกจะได้มีเพื่อน
Love those.ผูกระเบิดไว้กับหน้าอก นั่นฉันชอบมาก
What are you doing?ผูกริบบิ้นแดง ทำอะไรอยู่
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้
Just tie me a sheepshank.ผูกเงื่อนร่นเชือกให้หน่อย
Tie this around your waist.ผูกเชือกติดกับเอวคุณไว้
Tie your shoe. Tie your shoe right now.ผูกเชือกรองเท้า ๆ เดี๋ยวนี้..
Tie your laces, tighten that belt Prepare for battleผูกเชือกรองเท้า รัดเข็มขัดให้พร้อม
Tie my shoelaces for me!ผูกเชือกรองเท้าให้ฉันหน่อย
Tied in a knot and nailed to the floorผูกเชื่อกแล้วตอกติดกับพื้น
Thread the straps on the torpedo, okay?ผูกเชือกไว้รอบตอร์ปีโด โอเค?
Red tie's the way to go.ผูกเน็คไทสีแดงเป็นวิธีที่จะไป
Binding us to a life of combed hair andผูกเรากับชีวิตในแบบที่ ผมต้องเรียบแปร้...
Roughly the location I'd have put them in for a shot from the steeple.ผูกเอาไว้รอบๆ สำหรับยิงลงมาจากหลังคา
You got to make sure it's a good knot.ผูกแน่นหรือยัง ผูกให้แน่นๆ ละกัน
What sort of hobble?ผูกแบบไหน fuk bêb hân
♪ With a ring-tail set ♪ ♪ All abaft the mizzen peak ♪ ♪ And a Rule Britannia ♪ผูกโยงกระโดงที่สาม เราร้องดังๆ
Tie the palm leaves to the sofa, quick! Billina, help him!ผูกใบปาล์มกับโซฟาเร็ว บิลลิน่าช่วยที!
Now, make sure that's tied up nice and tight.ผูกให้แน่นๆ อย่าให้หลุดได้
Cinch him up good. You ain't so big now, are you?ผูกให้แน่นเลย นายตัวไม่โตเท่าไรแล้ว ,รู้ไหม?
Ls that how to wear a tie?ผูกไทค์อย่างงั้นเหรอ?
Ties are sexy. And he's only 30. Besides...ผูกไทนะเซ็กซี่ และเขาก็แค่สามสิบ นอกจากนี้...
Tied with an actual ribbon.ผูกไว้ด้วยโบว์จริงๆ ซะด้วยสิ
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่?
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ
Do you think you were born with a monopoly on the truth?คุณคิดว่าคุณได้เกิดมาพร้อมกับการผูกขาดความจริงหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผูก
Back to top