ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

share

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *share*, -share-

share ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
share (vi.) ใช้ร่วมกัน See also: มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ Syn. participate, partake Ops. avoid
share (vt.) ใช้ร่วมกัน See also: มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ Syn. participate, partake Ops. avoid
share (vt.) แบ่งส่วน See also: แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน Syn. allot, divide, distribute, portion Ops. combine
share (n.) ส่วน See also: ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน Syn. allotment, quota, portion
share among (phrv.) แบ่งปันในกลุ่มของ See also: แบ่งกันท่ามกลาง Syn. divide among
share and share alike (idm.) แบ่งเท่าๆกัน
share between (phrv.) แบ่งปันระหว่าง Syn. divide between
share in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: มีส่วนใน
share out (phrv.) แบ่งออก Syn. divide out
share with (phrv.) แบ่งให้กับ See also: ปันให้กับ
sharebroker (n.) นายหน้าหลักทรัพย์
sharecropper (n.) ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิตที่ปลูกได้ Syn. farmer, peasant
shared (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. divided
shared (adj.) ที่ร่วมกัน Syn. joint, mutual
shared (adj.) ที่เป็นของสาธารณะ Syn. public
shared (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: ซึ่งมีร่วมกัน
shareholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. bondholder, sharer, stockholder
shareowner (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. shareholder
sharer (n.) ผู้เข้าร่วม See also: ผู้มีส่วนร่วม Syn. participator
sharer (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. bondholder, stockholder
shareware (n.) ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
share(แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ, See also: sharable adj. shareable adj. sharer n.
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
shareholder(แชร์'โฮลเดอะ) n. ผู้ถือหุ้น,ผู้ถือหลักทรัพย์
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
share(n) หุ้น,ส่วนแบ่ง
shareholder(n) ผู้ถือหุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shareหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share capitalทุนเรือนหุ้น (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sharewareแชร์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shareหุ้น [เศรษฐศาสตร์]
Shareholderผู้ถือหุ้น [การบัญชี]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กั้นแบ่ง (v.) share See also: divide among Syn. กั้น, แบ่ง, แยก Ops. รวม
ส่วนแบ่ง (n.) share
สู่ (v.) share See also: partake, distribute
หาร (v.) share See also: divide, assign, distribute
หุ้น (n.) share See also: stock
หุ้นส่วน (n.) share See also: part, hand, partnership
เข้าหุ้น (v.) share See also: go into partnership Syn. ร่วมหุ้น, ลงหุ้น
เจือจาน (v.) share See also: distribute, help, aid, support, assist Syn. เผื่อแผ่, อุดหนุน, แบ่งปัน, ค้ำจุน, เกื้อกูล
เฉลี่ย (v.) share See also: divide, assign, distribute Syn. แบ่ง, หาร
เอี่ยว (n.) share See also: part Syn. หุ้น, ส่วนร่วม
แบ่ง (v.) share See also: divide among Syn. กั้น, แยก Ops. รวม
แบ่ง (v.) share See also: divide, assign, distribute Syn. หาร
เอกสารถือหุ้น (n.) share certificate See also: stock certificate Syn. ใบถือหุ้น, หุ้น
ใบถือหุ้น (n.) share certificate See also: stock certificate Syn. หุ้น, เอกสารถือหุ้น
ใบหุ้น (n.) share certificate See also: stock certificate Syn. ใบถือหุ้น, หุ้น, เอกสารถือหุ้น
เสียรังวัด (v.) share the blame See also: be disgraced, lose face Syn. ขายหน้า
ร่วมสุข (v.) share the happiness Ops. ร่วมทุกข์
ร่วมทุกข์ (v.) share the troubles (of) See also: share the sufferings (of) Ops. ร่วมสุข
แบ่งงาน (v.) share the work See also: divide up the work, separate the tasks
เต็ง (n.) Sharea obtusa
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember, share. It's share and share alike.โปรดจำไว้ว่าหุ้น มันร่วมกัน และร่วมกันเหมือนกัน
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน
You share and respect each other's views?{\cHFFFFFF}คุณสามารถแบ่งปันและให้ความเคารพ มุมมองของแต่ละคน?
Do you respect and share those views?{\cHFFFFFF}คุณเคารพและแบ่งปันมุมมองเหล่านั้นหรือไม่
No, I do not share them!{\cHFFFFFF}ไม่ฉันไม่ได้ใช้พวกเขา!
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน
He refused to share them.He refused to share them.
If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.
Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท
In truth, I want to ask the Count to share her leftover blood with me.ความจริงแล้วกระผม ว่าจะขอท่านแบ่ง เลือดเธอให้กระผมสักนิด

share ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
票券[piào quàn, ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˋ, 票券] a voucher; a share (certificate)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
份子[fèn zi, ㄈㄣˋ ㄗ˙, 份子] one's share of a gift price
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
合卺[hé jǐn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣˇ, 合卺 / 合巹] to share nuptial cup; fig. to get married
卺饮[jǐn yǐn, ㄐㄧㄣˇ ˇ, 卺饮 / 巹飲] to share nuptial cup; fig. to get married
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 优先认股权 / 優先認股權] preemptive right (in share issue)
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 代价 / 代價] price; cost; consideration (in share dealing)
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, 招股书 / 招股書] prospectus (setting out share offer); offering circular
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
个股[gè gǔ, ㄍㄜˋ ㄍㄨˇ, 个股 / 個股] share (in a listed company)
分担[fēn dān, ㄈㄣ ㄉㄢ, 分担 / 分擔] share responsibility
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse
招股[zhāo gǔ, ㄓㄠ ㄍㄨˇ, 招股] share offer
股价[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, 股价 / 股價] stock price; share price
股票代号[gǔ piào dài hào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, 股票代号 / 股票代號] ticker symbol (to identify share coupon)
[shài, ㄕㄞˋ, 晒 / 曬] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share)
交易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, 交易日] working day (in banking, share trading)
收盘价[shōu pán jià, ㄕㄡ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 收盘价 / 收盤價] closing price (of share, commodity etc); .
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 对价 / 對價] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, 份儿 / 份兒] degree; extent; allotted share
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, 存户 / 存戶] depositor (in bank or shares)
佃农[diàn nóng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄨㄥˊ, 佃农 / 佃農] tenant farmer; sharecropper
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, 摊薄后每股盈利 / 攤薄後每股盈利] diluted earnings per share
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, 两手空空 / 兩手空空] empty-handed; fig. not receive any share
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 股权 / 股權] equity shares; stock right
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
份额[fèn é, ㄈㄣˋ ㄜˊ, 份额 / 份額] share; portion
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
占有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 占有率] market share
市占率[shì zhàn lǜ, ㄕˋ ㄓㄢˋ ㄌㄩˋ, 市占率 / 市佔率] market share; abbr. for 市場佔有率|市场占有率
市场占有率[shì chǎng zhàn yǒu lǜ, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 市场占有率 / 市場佔有率] market share
[ǒu, ㄡˇ, 耦] pair; mate; plowshare
[sì, ㄙˋ, 耜] plow; plowshare
[bì, ㄅㄧˋ, 鎞] plowshare; barb, lancet
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 铧 / 鏵] plowshare; spade
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 共享以太网络 / 共享以太網絡] shared Ethernet
共享带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, 共享带宽 / 共享帶寬] shared bandwidth

share ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
シェアクロッパー[, shieakuroppa-] (n) share cropper
マーケットシェア[, ma-kettoshiea] (n) market share
乗り合わす[のりあわす, noriawasu] (v5s,vi) to happen to ride together; to share a vehicle
乗り合わせる[のりあわせる, noriawaseru] (v1) to happen to ride together; to share a vehicle; to (operate a) carpool
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
分かちあたえる[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to apportion to; to share
分担金[ぶんたんきん, buntankin] (n) share of expenses; contribution
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
市場シェア[しじょうシェア, shijou shiea] (n) market share
市場占有率[しじょうせんゆうりつ, shijousenyuuritsu] (n) market share
恩恵を被る;恩恵を蒙る[おんけいをこうむる, onkeiwokoumuru] (exp,v5r) to share in the benefit
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company)
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of)
日経[にっけい, nikkei] (n) (abbr) (abbr. of 日本経済新聞) Nikkei (newspaper, share index); (P)
株価操作[かぶかそうさ, kabukasousa] (n) share price manipulation
株式発行[かぶしきはっこう, kabushikihakkou] (n) share issuance
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)
相続分[そうぞくぶん, souzokubun] (n) share in inheritance; inheritance share; portion of inheritance
肖る(oK)[あやかる, ayakaru] (v5r,vi) (1) to share good luck; to follow (someone's) example; (2) to be named after
負担金[ふたんきん, futankin] (n) (See 負担額,分担金) amount to be borne; one's share (of expenses)
負担額[ふたんがく, futangaku] (n) (See 負担金,分担金) amount to be borne; one's share (of expenses)
遺留分[いりゅうぶん, iryuubun] (n) heir's distributive share
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre
シェア[, shiea] (n) (market) share; (P)
シェアード[, shiea-do] (n) shared
シェアードハブ[, shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub
シェアードメモリ[, shiea-domemori] (n) {comp} shared memory
シェアードメモリー[, shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library
シェアウェア[, shieauea] (n) {comp} shareware
シェアウエア[, shieauea] (n) shareware
乗合船;乗り合い船;乗合い船[のりあいぶね;のりあいせん, noriaibune ; noriaisen] (n) (1) ferryboat; ferry; passenger boat; (2) (esp. のりあいせん) shared fishing boat
値嵩株[ねがさかぶ, negasakabu] (n) high-priced stocks; blue-chip shares
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in
共同電話[きょうどうでんわ, kyoudoudenwa] (n) party line (telephone line shared by multiple subscribers)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership
共用[きょうよう, kyouyou] share (vs), common use
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium
共有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かぶ, kabu] Thai: หุ้น English: share

share ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: share food FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: split the profits ; share the spoils FR:
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
ใบหุ้น[n.] (baihun) EN: share certificate FR:
ใบถือหุ้น[n. exp.] (bai theū hu) EN: share certificate FR:
แชร์[n.] (chaē) EN: share FR:
แชร์ ; แช[v.] (chaē) EN: share FR: partager
ใช้ร่วมกัน[v. exp.] (chai ruam k) EN: share FR: partager
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāc) EN: share the expenses FR:
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hu) EN: share index FR:
ดัชนีราคาหุ้น[n. exp.] (datchanī rā) EN: share index FR:
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmas) EN: preference share ; preferred stock FR:
หุ้นลม[n.] (hunlom) EN: nominal share FR:
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: stock ; equity share FR:
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest FR: participation [f]
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
แจกงานให้เท่ากัน[v. exp.] (jaēk ngān h) EN: share out the work FR:
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi ) EN: distribute ; divide ; share ; give FR:
เจือจาน[v.] (jeūajān) EN: help ; assist ; support ; share ; be generous FR:
เจียด[v.] (jīet) EN: dole out ; share ; distribute FR:
กำไรสุทธิต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai sutt) EN: Earnings Per Share (EPS) FR:
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø h) EN: earnings per share FR:
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kamrai tø h) EN: primary earnings per share FR:
กั้นแบ่ง[v.] (kanbaeng) EN: share FR:
การโอนหุ้น[n. exp.] (kān ōn hun) EN: transfer of share FR:
ขาดทุนต่อหุ้น[n. exp.] (khātthun tø) EN: loss per share FR:
เล่นแชร์[v. exp.] (len chaē) EN: share FR:
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection FR: cotiser ; contribuer ; participer
มีอาณาเขตติดต่อกับ...[v. exp.] (mī ānākhēt ) EN: share borders with FR: avoir une frontière commune avec ; être entouré par

share ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberaktie {f}bearer share
Kapitalanteil {m}capital share
Erbteil {n}distributive share
Stammkapital {n}original share capital; common capital stock [Am.]
Marktanteil {m}share of the market; market share
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Aktenzeichner {m}applicant for shares
Aktienzeichnung {f}application for shares
Aktienkapital {n}share capital
Verzugsaktien {pl}deferred shares
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Marktbedeutung {f}market mindshare [Am.]
Aktienpaket {n}parcel of shares
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Hauptaktionär {m}principal shareholder
Aktienbesitz {m}share holdings
Aktienkurs {m}share price; stock price [Am.]
Aktienpreisindex {m}share price index; stock price index
Aktiendividende {f}share dividend
Kursindex {m}share price index; stock price index
Shareware {f} [comp.]shareware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า share
Back to top