ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดำ*, -ดำ-

ดำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำ (v.) transplant Syn. ดำนา, ปลูกข้าว
ดำ (v.) dive See also: submerge, remain under water Syn. ดำน้ำ, มุดน้ำ
ดำ (adj.) black See also: dark, dusky Syn. มืด, คล้ำ Ops. ขาว
ดำๆ ด่างๆ (adj.) discolored See also: stained, faded, spotted, dirty Syn. กระดำกระด่าง
ดำๆ ด่างๆ (v.) be discolored See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty Syn. กระดำกระด่าง
ดำกล (v.) be splendid See also: be graceful, be attractive, be beautiful, be pretty Syn. งาม, งดงาม
ดำกล (v.) build See also: construct, raise, establish, set up Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
ดำขลับ (adj.) raven See also: shining black, glossy black Syn. ดำขำ, ดำสนิท
ดำขำ (adj.) tanned See also: dark
ดำคล้ำ (adj.) swarthy See also: dark, black, dusky Syn. คล้ำ
ดำคล้ำ (v.) become tanned See also: become dark Syn. คล้ำ
ดำจริงๆ (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำจริงๆ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำจริงๆ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท Ops. ขาว
ดำดิน (v.) disappear See also: hide, flee, escape, vanish Syn. หายตัว, หายไป
ดำทะมึน (adj.) cloudy
ดำนา (v.) transplant rice seedlings See also: transplant paddy sprouts in the field, do transplanting in the paddy field Syn. ดำ, ปลูกข้าว
ดำน้ำ (v.) dive See also: submerge, remain under water Syn. มุดน้ำ
ดำปี๋ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำปี๊ดปี๋ (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๋
ดำปี๊ดปี๋ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี Ops. ขาว
ดำปืน (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ Ops. ขาว
ดำปื๋อ (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำมาก (adj.) extremely black See also: pitch-black, jet-black, very dark Syn. ดำสนิท, มืด
ดำมิดหมี (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำมิดหมี (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำมิดหมี (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท Ops. ขาว
ดำมืด (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี Ops. ขาว
ดำรง (v.) maintain See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้
ดำรงชีพ (v.) live See also: earn one´s livelihood, make a living, support oneself Syn. ครองชีพ, เลี้ยงชีพ, ดำรงชีวิต
ดำรงชีวิต (v.) live See also: subsist, exist, be alive Syn. ดำเนินชีวิต
ดำรงฐานะ (v.) maintain one´s status See also: sustain, hold, bear, lead Syn. เป็น, ครอบครอง
ดำรงตำแหน่ง (v.) take a position of See also: take up, take a post of
ดำรงอยู่ (v.) hold See also: occupy Syn. คงอยู่ได้, อยู่, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้
ดำรี (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
ดำรี (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
ดำรี (n.) elephant Syn. ช้าง, ดำไร
ดำรี (n.) elephant Syn. ช้าง, ดำไร
ดำสนิท (adj.) extremely black See also: pitch-black, jet-black, very dark Syn. ดำมาก, มืด
ดำสนิท (adj.) raven See also: shining black, glossy black Syn. ดำขำ
English-Thai: HOPE Dictionary
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate ###A. deter, discourage, block)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking)
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
go-ahead(โก'อะเฮด) n.,adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
aloin(แอล' โลอิน) n. ผงยาดำจากต้น aloe ใช้เป็นยาระบาย
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ
azov(อาซอฟ') n. ส่วนเหนือของทะเลดำในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว.
basalt(บะซอลทฺ') n. หินภูเขาไฟสีดำชนิดหนึ่ง, See also: basaltic adj. ดูbasalt basaltine adj. ดูbasalt
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
blackhead(n) สิวหัวดำ
blacking(n) ยาขัดสีดำ
blackness(n) ความดำ,ความมืด
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
chalkboard(n) กระดานดำ
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
exist(vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
gnome(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย์,ขอมดำดิน
graphite(n) ถ่านดำใช้ทำดินสอ,กราไฟท์
incumbent(adj) เป็นหน้าที่,เป็นภาระ,ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
jetty(adj) ดำเหมือนนิล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coexistดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lividดำช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aloesยาดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
black amberอำพันดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cava; vena cavaท่อเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coloured personคนผิวสี, คนผิวดำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์, การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphiteแกรไฟต์, แร่ดินสอดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intravenousในหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
investitureการสถาปนา (เข้าดำรงตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingua nigra; lingua villosa nigraลิ้นดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manipulateจัดดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
matrimonial causesการดำเนินคดีเพื่อให้ขาดจากการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
melanoglossiaสภาพลิ้นดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mulattoมูแลตโต, ลูกครึ่งคนผิวขาวกับคนผิวดำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negroคนผิวดำ, นิโกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
op code; operation codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation code; op codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operational research; operations researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operations research; operational researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operator๑. ตัวดำเนินการ, ตัวปฏิบัติการ๒. ผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ machine operator] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]
implement the provisions of a conventionดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา [การทูต]
runดำเนินงาน,วิ่ง (โปรแกรม)เริ่มให้โปรแกรมดำเนินงาน เมื่อเราวิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมนั้นจากจานแม่เหล็กบรรจุโปรแกรมนั้นในหน่วยความจำ แล้วจึงให้โปรแกรมนั้นดำเนินงานจนได้ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
Anechoicสีดำเหมือนน้ำ [การแพทย์]
Annattoสีดำแสด, แอนแนตโต [การแพทย์]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
autotrophic bacteriaแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blackสีดำ [การแพทย์]
Black Diseaseโรคดำ [การแพทย์]
Black tiger prawnกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Black-and-white photographyการถ่ายภาพขาว-ดำ [TU Subject Heading]
Blackboard drawingการวาดภาพบนกระดานดำ [TU Subject Heading]
Budgetary controlการควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน [การบัญชี]
Caput Medusaeบริเวณสะดือดำผิดปกติ,หลอดเลือดรอบสะดือ [การแพทย์]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
carnivoreผู้บริโภคสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการกินเนื้อ เช่น แมว เสือ สิงโต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด,การเปิดหลอดเลือดดำ,ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
developerสารทำให้เกิดภาพ, สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บันทึกภาพแล้วมาแช่ในสารละลายนี้ บริเวณที่ถูกแสงจะปรากฏเป็นสีดำมากน้อยตามปริมาณแสงที่ได้รับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Dormitory lifeการดำเนินชีวิตในหอพัก [TU Subject Heading]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
Enumeration การแจงนับ วิธีการดำเนินการเพื่อแจงนับประชากรทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างจากการนับ (count) [สิ่งแวดล้อม]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
black (adj.) ดำ See also: สีดำ
melan (prf.) ดำ
melano (prf.) ดำ
dive (vi.) ดำน้ำ See also: ดำ Syn. sink, dip, immerse Ops. surface, emerge
duck (vi.) ดำน้ำ See also: ผลุบๆ โผล่ๆ, จุ่มตัวลงน้ำ Syn. evade, elude, slip
skin-dive (vi.) ดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
subsist on (phrv.) ดำรงชีวิตด้วย See also: ประทังชีวิตด้วย, ยังชีพด้วย
go astray (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม See also: ไม่ถูกต้อง Syn. lead astray
go straight (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างสุจริต (หลังจากทำผิดเช่น ทำอาชญากรรม เป็นคำไม่ทางการ)
live to (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่ตามลำพัง (โดยไม่ต้องการเพื่อนหรือไม่ผูกมิตรกับคนอื่น)
live well (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม
live from hand to mouth (phrv.) ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ See also: มีชีวิตอยู่ไปวันๆ
live up to (phrv.) ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)
occupy (vt.) ดำรงตำแหน่ง See also: ครองตำแหน่ง Syn. hold
chair (vt.) ดำรงตำแหน่งประธาน See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน Syn. preside
go back (phrv.) ดำรงอยู่ See also: กินเวลานาน, อยู่มานาน Syn. date back to, go back to
remain alive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. last
survive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. remain alive, last
indwell (vi.) ดำรงอยู่ (ทางวรรณคดี) See also: มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน Syn. abide, inhabit
indwell (vt.) ดำรงอยู่ใน (ทางวรรณคดี) See also: มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน Syn. abide, inhabit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
Things went on like that for a whileสิ่งต่างๆ ดำเนินไปเช่นนั้นชั่วเวลาหนึ่ง
How cold hearted!ช่างใจดำซะจริง
My dad told me that every man goes his own wayพ่อบอกกับฉันว่า ทุกๆ คนดำเนินไปตามทางของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing is black and white.มันไม่มีอะไรที่ ดำ หรือ ขาว ชัดเจน
There's black stuff coming out of your nose.มันมีอะไรดำ ดำ ไหลออกมาจากจมูกเจ้านาย ล่ะ
There's a fair amount of the pot calling the kettle black right now.มันคงจะมีหม้อบางอัน ที่เรียกกาน้ำชาว่า ดำ ในเวลานี้
"I discovered it was swollen, blackish, and crawling with vile red worms."ข้าพบว่ามันบวม ดำ และน่าขยะแขยง กับหนอนแดงเลวทราม
I can take you down, too, Mr. Black Ops. Don't you threaten me.ฉันสามารถนำคุณลงได้อีกด้วยนายสี ดำ คุณไม่ขู่ฉัน
What's black and white and red all over?ตกลงคือ ดำ ขาวหรือแดง หรือทั้งหมด?
Black, or cream and sugar?ดำ ครีมและน้ำตาลหรือ?
Little black round things on their heads.ดำๆ กลม ๆ เอาใส่ไว้บนหัว
That's blacker than my cousin Femi.ดำกว่ายัยเฟมี่ญาติฉันซะอีก
Diving, parachute training, and shrapnel wound.ดำน้ำ กระโดดร่ม และบาดแผลจากเศษกระสุน
Just like we did before, kick, then in water-- one-two-three breathe, one-two-three breathe.ดำน้ำลงไป 1 2 3 หายใจ 1 2 3 หายใจ
We would think we were all alone, and then sometimes people would just appear out of the darkness.ดำมืด เราจะคิดว่าเราทุกคนคนเดียว แล้วบางครั้งคนก็จะ ปรากฏออกมาจากความมืด
Dark as the midnight sky.ดำมืดเหมือนฟ้าตอนเที่ยงคืน
Live your life and don't you stop for anyoneดำรงชีวิตให้ดี แล้วอย่าหยุดตัวเองเพียงเพราะคนอื่นล่ะ
You have pledged to conduct yourselves with nobility, honour and respect.ดำรงตนอย่างสูงส่ง สมเกียรติ และน่านับถือ
Nigga Rich Productions, classyดำรวย โปรดักชั่น มีระดับ
Now, the word of God dwells within everyone.ดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจของพวกลูกทุกคน/
Deep down... you're still an intern.ดำลงลึก คุณยังคงเป็นอินเทิร์นอยู่
Go under, Crusoe. We have to go under!ดำลงไป ครูโซ เราต้องดำ
I'd swim deep because I could withstand the pull of the tide.ดำลึกลงไป เพราะว่าฉันสามารถต้านทานต่อแรงกดดันของน้ำได้
Nobel-prize-winning experimental physicist Leon Lederman conducted many of his experiments here.ดำเนินการจำนวนมากของ การทดลองของเขาที่นี่ แต่สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา เขาคลำในที่มืดเหมือนคนอื่น ๆ ,
Continue with the repairs, beginning with navigation and propulsion.ดำเนินการซ่อมต่อไป เริ่มด้วยการระบบนำทาง และ การขับเคลื่อน
Has become a United States Army operation.ดำเนินการด้วยกองทัพสหรัฐอเมริกา
Continue. You were saying something about "best intentions."ดำเนินการต่อ ที่คุณกำลังพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ "ความตั้งใจที่ดีที่สุด".
All right. We'll keep going, but take it nice and slow.ดำเนินการต่อ แต่ต้องใส่ใจ และไปอย่างช้าๆ
We're back on. What about the Governor?ดำเนินการต่อ แล้วเรื่องผู้ว่าล่ะ
Keep us apprised Of the processing?ดำเนินการต่อจากเราได้มั๊ย
Continue approach. Big jet 365.ดำเนินการต่อวิธีการ Big jet 365
Continue the story, Sir... for the both of us.ดำเนินการต่อเรื่องเซอร์ สำหรับทั้งสองของเรา
Go ahead and keep your scheduled rendezvous.ดำเนินการต่อและต้องรักษา ตารางเวลาการนัดพบของคุณ
We move on my mark.ดำเนินการตามเป้าหมาย
Proceed to the highlighted route.ดำเนินการตามเส้นทาง ที่ระบายเส้นทึบ
Proceed immediately to the nearest exit.ดำเนินการทันทีไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด
It's operating out of a hospital in Samarra.ดำเนินการนอกโรงพยาบาล ที่เมืองซามาร่า
Activation in one minute.ดำเนินการภายใน 1 นาที
Continuing security checks.ดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่อไป
Despite this, Wegener continued to fight for his ideas, conducting daring research expeditions to gather evidence.ดำเนินการสำรวจวิจัยความกล้าหาญ ที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน ที่หนึ่งของเหล่านี้เขาได้เรียน รู้ว่าเพื่อนร่วมงานได้
Proceed with care.ดำเนินการอย่างระมัดระวัง
One carried by the child yet to breathe life.ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ก ยังหายใจชีวิต
What move, you don't understand, let me come in my character.ดำเนินการอะไรเล่า เธอไม่เข้าใจ แม่กำลังสวมบทบาทในละครของแม่อยู่

ดำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดำ
Back to top