ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

submerge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *submerge*, -submerge-

submerge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
submerge (vt.) จุ่มลงในน้ำ See also: แช่ลงในน้ำ Syn. immerse, engulf, sink
submerge (vi.) จมลงใต้น้ำ Syn. plunge, sink, swamp
submerge (vt.) อดกลั้น See also: ระงับ, เก็บกด, ปิดบัง Syn. hide, suppress
submerge in (phrv.) จมอยู่ใต้ See also: ลอยอยู่ใต้, ดำอยู่ใต้ Syn. immerse in, soak in, steep in
submerge in (phrv.) จมจ่อมอยู่กับ See also: หมกมุ่นกับ Syn. absorb in
submerged (adj.) จมอยู่ใต้น้ำ Syn. capsized, immersed
submerged rock (n.) แนวหินโสโครก See also: แนวปะการังใต้ทะเล
English-Thai: HOPE Dictionary
submerge(ซับเมิร์จฺ') vt.,vi. จมลงใต้น้ำ,ดำน้ำ,จุ่ม,แช่., See also: submergence n.
English-Thai: Nontri Dictionary
submerge(vi,vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submerged flowsubmerged flow, การไหลแบบจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จมดิ่ง (v.) submerge See also: sink Syn. จม Ops. ลอย
หินโสโครก (n.) submerged rocks See also: submerged reefs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rocks i used to submerge my victims May eventually sink me, too,หินที่ใช้ถ่วงเหยื่อ สุดท้ายก็ทำผมจมลงไปด้วย
Level 4 submerge system will engage soon.ระดับสี่กำลังจะสละตัวเอง ระดับสี่กำลังจะสละตัวเอง
Level 1 submerge system will engage soon.ระดับหนึ่งกำลังจะสละตัวเอง
Warning: Level 0 submerge system will engage soon.คำเตือน ระดับศูนย์กำลังจะสละตัวเอง
Items used to set up a laboratory-- beakers, glass tubing, a vessel large enough to hold a woman, enough methanol to submerge her.อุปกรณ์ในการทำการทดลอง... บีกเกอร์, หลอดแก้ว อ่างที่ใหญ่พอจะเก็บร่างผู้หญิง
Then why not submerge the body?แล้วทำไมถึงไม่ถ่วงศพไว้ใต้น้ำล่ะ
But the unsub didn't submerge the victims in water to torture them.แต่อันซับไม่ได้จับเธอถ่วงน้ำ เพื่อทรมานพวกเธอ
Submerge the boat, lieutenant.ระบาย ถังอับเฉา ผู้หมวด
Submerge the subject in water.จุ่มผู้เข้ารับการทดลองลงไปในน้ำ
So you can stay submerged for what, 18, 20 hours?คุณสามารถดำได้นานเท่าไหร่ 18,20 ชม.
Mr. luthor, leviathan is submerged.mr. luthor, leviathan is submerged.
The butchered bodies were submerged inside these heavy duty garbage bags.ศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ถูกถ่วงน้ำหนักไว้ในถุงขยะ

submerge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, 淊] drown; submerge
[yān, ㄧㄢ, 淹] drown; submerge
淹没[yān mò, ㄧㄢ ㄇㄛˋ, 淹没 / 淹沒] flush; submerge
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 潜 / 潛] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 泯] obliterate; submerge
[yān, ㄧㄢ, 湮] obscured; submerged
[yīn, , 湮] obscured; submerged
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, 暗礁] submerged reef (rock)
[chén, ㄔㄣˊ, 沉] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 泅] submerge; swim under water

submerge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P)
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline
沈船捜索救助計画[ちんせんそうさくきゅうじょけいかく, chinsensousakukyuujokeikaku] (n) Deep Submergence Systems Project; DSSP
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
米海軍沈船捜索救助計画[べいかいぐんちんせんそうさくきゅうじょけいかく, beikaigunchinsensousakukyuujokeikaku] (n) US Navy Deep Submergence Systems Project

submerge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[v.] (jomding) EN: submerge ; sink FR:
จมน้ำ[adj.] (jom nām) EN: submerged FR: submergé ; noyé
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder FR: couler ; sombrer
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped FR: être submergé de travail ; être surchargé
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
ทำให้จมลงใต้น้ำ[v. exp.] (thamhai jom) EN: inundate ; submerge FR: inonder
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ถูกน้ำท่วม[adj.] (thūk nāmthū) EN: flooded ; inundated FR: inondé ; submergé ; sous eau
ตกน้ำ[v. exp.] (tok nām) EN: sink ; fall ; submerge FR: tomber à l'eau
ชายฝั่งทะเลยุบตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: submerged shoreline FR:
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs FR: récif [m]
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming FR: regorger ; déborder ; surabonder ; inonder ; submerger
ท่วมท้น[adj.] (thūamthon) EN: overwhelmed ; overwhelming ; landslide FR: submergé
ท่วมตัว[v. exp.] (thūam tūa) EN: pile up over FR: submerger qqn
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic ; submerged FR: aquatique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า submerge
Back to top