ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whee*, -whee-

whee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whee (int.) คำอุทานแสดงถึงความดีใจ ตื่นเต้น หรือสนุกสนาน
wheedle (vi.) โน้มน้าว Syn. cajole, coax
wheedle (vt.) โน้มน้าวให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. cajole, coax
wheedle (vt.) ซึ่งได้มาด้วยการออดอ้อน (จุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้ทำโดยอ้อม)
wheedle into (phrv.) ชักจูง See also: ชักชวน
wheedle out (phrv.) หลอกลวงเพื่อเอา (บางสิ่ง) See also: หลอกเอา
wheedler (n.) ผู้โน้มน้าว
wheedling (adj.) ซึ่งชักจูง See also: ซึ่งโน้มน้าว Syn. persuasive, flattery
wheel (n.) ล้อ See also: ล้อรถ Syn. ratchet, ring, hoop, roller
wheel (n.) พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. steering wheel
wheel (n.) ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. spinning wheel
wheel (n.) ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย Syn. caster
wheel (n.) เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม
wheel (n.) กงล้อแห่งโชคชะตา
wheel (n.) สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม
wheel (n.) การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
wheel (n.) ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง)
wheel (n.) รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)
wheel (vi.) เคลื่อนไปบนล้อ Syn. roll, trundle
wheel (vt.) เข็น See also: ทำให้เคลื่อนไปบนล้อ
wheel (vi.) หมุนรอบอย่างรวดเร็ว See also: หันรอบอย่างรวดเร็ว Syn. reel, spin, whirl
wheel about (phrv.) เข็น See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง Syn. wheel round
wheel around (phrv.) เข็น See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง Syn. wheel round
wheel away (phrv.) เข็นออกไปจาก (สถานที่) See also: หมุนจาก, กลิ้งจาก
wheel horse (n.) คนงานที่แข็งแรง ขยันและไว้ใจได้ See also: โดยเฉพาะในองค์กรทางการเมือง
wheel horse (n.) ม้าตัวที่อยู่ใกล้ล้อหน้าที่สุดของรถม้า
wheel in (phrv.) เข็นเข้าไป See also: ้หมุนเข้าไป, กลิ้งเข้าไป Syn. send in, take in
wheel out (phrv.) เข็นออกไป See also: ถีบวงล้อไป, หมุนออกไป, กลิ้นออกไป
wheel round (phrv.) เข็น See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง Syn. wheel about
wheelbarrow (n.) รถเข็นล้อเดียว See also: รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน
wheelbase (n.) ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง ซึ่งมักจะวัดเป็นนิ้ว
wheelchair (n.) เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ
wheeled (adj.) ซึ่งมีล้อ See also: ใช้ล้อ, ติดตั้งล้อ
wheeler (n.) สิ่งที่มีล้อ
wheeler-dealer (sl.) ผู้เจรจาต่อรอง (มักใช้วิธีการไม่ถูกต้องในการต่อรอง)
wheeler-dealer (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
wheelhouse (n.) ห้องควบคุมบนเรือ Syn. pilothouse
wheeling and dealing (idm.) ฉลาดแกมโกง
wheelman (n.) คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman (n.) คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
English-Thai: HOPE Dictionary
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel
wheel boxn. กล่องล้อ
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน,รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.
wheelbase(วีล'เบส) n. ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง}
wheelchair(วีล'แชร์) เก้าอี้ล้อเข็นของคนไข้
wheeled(วีลดฺ) adj. มีล้อ,ใช้ล้อ,ติดตั้งล้อ
wheeler(วีล'เลอะ) n. สิ่งที่มีล้อ,ผู้กลิ้ง,ผู้ทำล้อ,ช่างทำล้อ,ผู้หมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ,ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง,ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์
wheelsman(วีลสฺ'เมิน) n. คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนที่ขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์ , pl.wheelsmen, Syn. wheelman
wheelwright(วีล'ไรทฺ) n. ผู้มีอาชีพทำหรือซ่อมล้อหรือรถ
wheeze(วีซ) vi.,n. (การ) หายใจด้วยความลำบาก,หายใจหอบ,หายใจเสียงดังฮืด ๆ ,เสียงดังกล่าว,คำตลกเก่า ๆ ,คติพจน์เก่า ๆ, See also: wheezer n. wheezingly adv., Syn. pant,gasp,puff
English-Thai: Nontri Dictionary
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ
wheeze(n) การหายใจลำบาก,การหายใจหอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wheel alignment๑. การตั้งศูนย์ล้อ๒. ศูนย์ล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheelbaseช่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheeze๑. เสียงหวีด๒. เสียงหายใจหวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wheelchairsเก้าอี้คนพิการแบบล้อหมุน [TU Subject Heading]
Wheeled Bin ถังขยะมีล้อ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉอเลาะ (v.) wheedle See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน
ฉะอ้อน (v.) wheedle See also: cajole, coax Syn. อ้อน
เล้าโลม (v.) wheedle See also: console, soothe, appease, coax, cajole Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม
กง (n.) wheel See also: rim, circle Syn. กงล้อ
กงล้อ (n.) wheel Syn. วงล้อ
จักร (n.) wheel See also: toothed gear wheel
ล้อ (n.) wheel See also: roller, caster Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ
ล้อรถ (n.) wheel Syn. ล้อ, ลูกล้อ
ลูกล้อ (n.) wheel Syn. ล้อ
ลูกล้อ (n.) wheel See also: roller, caster Syn. ล้อรถ
วงล้อ (n.) wheel
เก้าอี้ล้อ (n.) wheel-chair
เก้าอี้เข็น (n.) wheel-chair Syn. เก้าอี้ล้อ
รถเข็น (n.) wheelbarrow See also: pushcart
รถเข็น (n.) wheelchair
ยานพาหนะ (n.) wheeled vehicle
ล้อเลื่อน (n.) wheeled vehicle Syn. ยานพาหนะ
กงเกวียน (n.) wheels of a cart Syn. ล้อเกวียน
ล้อเกวียน (n.) wheels of a cart
กงจักร (n.) gear wheel See also: toothed wheel, disk-shape weapon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, blue with orange wheels.ฉันหมายถึงว่าสีฟ้าที่มีล้อสีส้ม
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
Hooper, take the wheel. Brody, follow that. Watch for him.ฮูเปอร์ บังคับเรือ โบรดี้ ตามไป ระวังด้วย
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา
But do what you feel, and keep both feet on the wheel.ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกและให้เท้าทั้งสองอยู่บนพวงมาลัย
A diamond car with the platinum wheelsรถยนต์ประดับเพชรกับล้อทองคำขาว
I mean, look at you. You couldn't even drive a wheelchair!ผมหมายถึง ดูสารรูปคุณสิ รถเข็นยังไม่รู้ว่าจะขับได้รึเปล่า
This apple is like a wheel on a water mill.แอปเปิ้ลนี้เป็นเหมือนล้อบนโม่น้ำ
Well, the first thing we have to do is to escape from the Wheelers.อย่างแรกที่พวกเราควรทำคือหนีจากไอ้พวกขาล้อให้ได้
These Wheelers can be tricky customers.พวกขาล้อมันเจ้าเล่ห์นัก
This is too bad. My fight with the Wheelers made me run faster than usual.แย่จัง ตอนสู้กับพวกขาล้อ ลานผมคงวิ่งไปเยอะ

whee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, 摆轮 / 擺輪] balance (of a watch or clock); balance wheel
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, 轮脚 / 輪腳] caster (furniture wheel)
[còu, ㄘㄡˋ, 辏 / 輳] converge; hub of wheel
摩天轮[mó tiān lún, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 摩天轮 / 摩天輪] Ferris wheel; observation wheel
[tāi, ㄊㄞ, 胎] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎
全轮[quán lún, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 全轮 / 全輪] front wheel
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, 全轮驱动 / 全輪驅動] front wheel drive
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, 砂轮 / 砂輪] grinding wheel; emery wheel
[gǔ, ㄍㄨˇ, 毂 / 轂] hub of wheel
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
风车[fēng chē, ㄈㄥ ㄔㄜ, 风车 / 風車] pinwheel; windmill
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
风水轮流转[fēng shuǐ lún liú zhuàn, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨㄢˋ, 风水轮流转 / 風水輪流轉] Reversal of the wheel of fortune.; Every dog has his day.
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 辚 / 轔] rumbling of wheels
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, 纺车 / 紡車] spinning wheel
车条[chē tiáo, ㄔㄜ ㄊㄧㄠˊ, 车条 / 車條] spoke (of wheel)
[fú, ㄈㄨˊ, 辐 / 輻] spoke of a wheel
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, 方向盘 / 方向盤] steering wheel
[wǎng, ㄨㄤˇ, 辋 / 輞] tire; wheel band
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 轮齿 / 輪齒] tooth of cog wheel; gear tooth
叶轮[yè lún, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ, 叶轮 / 葉輪] turbine wheel
[gū, ㄍㄨ, 軱] wheel
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 轮 / 輪] wheel; gear; (by) turn; rotate
轮子[lún zi, ㄌㄨㄣˊ ㄗ˙, 轮子 / 輪子] wheel
轮椅[lún yǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄧˇ, 轮椅 / 輪椅] wheelchair
轮毂[lún gǔ, ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ, 轮毂 / 輪轂] wheel hub
[róu, ㄖㄡˊ, 輮] wheel band
[gū, ㄍㄨ, 毂 / 轂] wheel
呼噜[hū lū, ㄏㄨ ㄌㄨ, 呼噜 / 呼嚕] onomat. to snore; wheezing
呼噜噜[hū lū lū, ㄏㄨ ㄌㄨ ㄌㄨ, 呼噜噜 / 呼嚕嚕] onomat. to snore; wheezing

whee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
ウィリー;ウイリー[, uiri-; uiri-] (n) wheelie
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
サムホイール[, samuhoi-ru] (n) {comp} thumb wheel
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing
スリーター[, suri-ta-] (n) three-wheeled bicycle (wasei
ゼーゼー[, ze-ze-] (adv) (on-mim) wheezing sound; gasping sound
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing
デージーホイールプリンタ[, de-ji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[, deiji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisywheel printer
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
ハンドル[, handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P)
ぴゅうぴゅう[, pyuupyuu] (adv) sound of whistling or wheezing
ホイールアライメント[, hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment
ホイールスピン[, hoi-rusupin] (n) wheelspin
ホイールベース[, hoi-rube-su] (n) wheelbase
ホイールマウス[, hoi-rumausu] (n) {comp} wheel mouse; computer mouse with a wheel
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
一輪[いちりん, ichirin] (n,adj-no) (1) one flower; (2) one wheel; (3) (arch) full moon
一輪車[いちりんしゃ, ichirinsha] (n) unicycle; monocycle; wheelbarrow
三輪車[さんりんしゃ, sanrinsha] (n) three wheeled vehicle (tricycle, motorcycle, etc.); three wheeler
上掛け水車[うわがけすいしゃ, uwagakesuisha] (n) overshot water wheel
二輪車[にりんしゃ, nirinsha] (n) two wheeled vehicle (bicycle, motorcycle, etc.); (P)
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper
側転[そくてん, sokuten] (n) cartwheel
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)
前轍[ぜんてつ, zentetsu] (n) wheel tracks left by vehicles that have passed before
口車[くちぐるま, kuchiguruma] (n) cajolery; wheedling
喘ぎ[あえぎ, aegi] (n) (1) (See 喘ぐ・1) gasping; puffing; wheezing; (2) asthma
喘鳴[ぜんめい, zenmei] (n,adj-no) stridor; wheezing; noisy breathing
四輪[よんりん, yonrin] (adj-no) four-wheeled
四駆[よんく, yonku] (n) (abbr) (See 四輪駆動) four-wheel drive
回し車[まわしぐるま, mawashiguruma] (n) (hamster) wheel
外輪[がいりん;そとわ, gairin ; sotowa] (n) wheel rim; paddle wheel
大八車[だいはちぐるま, daihachiguruma] (n) large two-wheeled wagon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel

whee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee FR: moyeu [m]
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel FR:
บริการอาหารจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān āhā) EN: meals on wheels FR: livraison de repas à domicile [f]
ใช่ลูกล่อลูกชน[xp] (chai lūk lø) EN: wheeling and dealing FR:
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ชะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: wheedle ; cajole FR: supplier
ฉวัดเฉวียน[v.] (chawatchawī) EN: circle ; circle in the air ; wheel in the air FR: tournoyer
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsaw) EN: Ferris wheel ; Big Wheel ; Giant Wheel FR: grande roue [f]
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: segment of a cart-wheel FR:
เฟือง[n.] (feūang) EN: gear wheel ; cogwheel FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk ; dis (Am.) ; discus FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel FR:
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักร-[n.] (jakkra-) EN: circle ; wheel ; disk FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรยานสามล้อ[n. exp.] (jakkrayān s) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle ; saleng FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]
จังหัน[n.] (janghan) EN: windmill ; pinwheel FR:
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take ; lead by the hand FR: mener ; conduire ; tenir
กาลจักร[n.] (kālajak) EN: the wheel of time FR:
กาฬจักร[n.] (kālajak) EN: the wheel of time FR:
กังหัน[n.] (kanghan) EN: waterwheel ; turbine FR: turbine [f] ; aube [f]
กังหัน[n.] (kanghan) EN: weather vane ; pinwheel ; wind wheel ; weathercock FR: girouette [f]
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine FR: éolienne [f] ; ailes [fpl]
กังหันน้ำ[n. exp.] (kanghan nām) EN: water turbine ; water vane ; water wheel FR:
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn ) EN: wheel chair FR: chaise roulante [f]
ขับเคลื่อนล้อหน้า[X] (khapkhleūoe) EN: front wheel drive FR:
ขับเคลื่อนสี่ล้อ[X] (khapkhleūoe) EN: four-wheel drive ; all-wheel drive ; AWD ; 4WD ; 4x4 FR: 4 roues motrices
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
คืนล้อ[v. exp.] (kheūn lø) EN: straighten the wheels FR:
ขี่ช้างจับตั๊กแตน[xp] (khī chāng j) EN: break a butterfly on the wheel FR:
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khī chø tøl) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff FR:
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
กงเกวียน[n. exp.] (kong kwīen) EN: wheel of an oxcart FR: roue de char à boeufs [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
กงพัด[n.] (kongphat) EN: propeller ; fan ; windwheel FR:
กระเช้าสวรรค์[n.] (krachaosawa) EN: Ferris wheel ; Big Wheel FR: grande roue [f]
กระทะล้อ [n. exp.] (kratha lø) EN: wheel drum FR:
เล้าโลม[v.] (laolōm) EN: wheedle FR:
ลาเพา[v.] (lāphao) EN: wheedle FR:

whee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifscheibe {f}abrasive wheel
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Rhönrad {n}aero wheel
Unruh {f} (der Uhr)balance; balance wheel
Kegelrad {n} [techn.]bevel gear wheel; bevel wheel
Gebläserad {n}blower wheel; impeller
Laufrad {n}bogie wheel; wheel
Gussradkörper {m}cast wheel body
Gussspeichenrad {n}cast spoke wheel
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Kettenblatt {n}chain ring; chainwheel
Spannrad {n}click wheel
Kammrad {n}cog wheel; brake wheel
Farbenrad {n}color wheel
Tellerrad {n}crown wheel
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread
Typenrad {n}daisy wheel
Stützrad {n}depth wheel
Diamantenscheibe {f}diamond wheel
Scheibenrad {n}disc wheel
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Zwillingsrad {n}dual wheel; twin wheel
elektrisch angetriebene Drehscheibe {f}power-wheel; electric powered wheel
Schmirgelscheibe {f}emery wheel
Riesenrad {n}Ferris wheel [Am.]; big wheel [Br.]
Schwungrad {n}fly wheel; band wheel
Vierrad {n}four wheel
vierrädrig {adj}four wheeled
Freilauf {m}free wheel; freewheel
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop
Reibrad {n}friction wheel
Reibradantrieb {m}friction wheel drive
Radwelle {f}gear wheel shaft
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim
Heckantrieb {m}rear-wheel drive
Igelrad {n}sprocket wheel
Aktionsrad {n}impulse wheel
Gleichdruckrad {n}impulse wheel
Fußdrehscheibe {f}kick wheel
Mausrad {n} [comp.]mouse wheel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whee
Back to top