ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blandish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blandish*, -blandish-

blandish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blandish (vt.) ปากหวาน See also: ยกยอ Syn. adulate, compliment
blandishment (n.) การประจบเอาใจ Syn. flattery
blandishments (n.) สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ

blandish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall

blandish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ปากหวาน[v.] (pākwān) EN: use soft words ; honey up ; blandish FR:
ประเล้าประโลม[v.] (pralaopralō) EN: blandish ; use sweet talk ; wheedle ; speak soothingly FR:
คำหวาน[n. exp.] (kham wān) EN: sweet talk ; blandishment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blandish
Back to top