ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoop*, -hoop-

hoop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoop (n.) ห่วง See also: บ่วง, วง Syn. circle, loop, ring
hoop skirt (n.) กระโปรงที่สวมบนสุ่ม (เพื่อให้กระโปรงบานออก)
hoopla (n.) เกมโยนห่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
hoop(ฮูพ) n.,vt. (ใส่) ขอบตะแกรง,เหล็กพืด,ห่วงเหล็ก,วัตถุที่เป็นวงแหวน,ห่วงบาสเกตบอล,ล้อมรอบ, Syn. ring,band
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
hoopoe(ฮูพ'พู) n. นกที่มีหงอนขนตั้งตรงคล้ายพัดบนศีรษะ
hoopster(ฮูพ'สะเทอะ) n. นักบาสเกตบอล
English-Thai: Nontri Dictionary
hoop(n) ลูกล้อ,ห่วง,บ่วง,สุ่มกระโปรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดึง (n.) embroidery hoop See also: embroidery frame
โรคไอกรน (n.) whooping cough See also: pertussis
ไอกรน (n.) whooping cough See also: pertussis Syn. โรคไอกรน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that I'm not allowed to wear hoop earrings, right?เธอรู้มั้ย ชั้นไม่ได้รับอนุญาติ ให้ใส่ต่างหูแบบห่วง
Yeah. Two years ago, she told me that hoop earrings were her thing and that I wasn't allowed to wear them anymore.ใช่,2 ปีก่อน หล่อนบอกชั้นว่า ต่างหูแบบห่วงหล่อนใส่ได้คนเดียวเท่านั้น
We got a hoop out back, two free meals a day, and we only have to wear these stupid outfits on duty.มีสนามบาสด้านหลัง กินฟรีวันละสองมื้อ แค่ยอมใส่เครื่องแบบบ้าๆนี่ทำงาน
Tracy mcgrady shooting the ball in the hoop from downtown.เทรซี่ แม็คเกรดี้ชู้ตบาสลงห่วง จากในดาวน์ทาวน์
The same reason he knocked over the Andersons' water fountain, pulled down the Garcias' basketball hoop and spray-painted the Schwarzs' trash cans.-น่าจะเป็นเป็นคนที่เอาหัวไปโขก กับน้ำพุของแอนเดอร์สัน หรือคนที่ล้มแป้นบาสเก็ตบอลของ การ์เซียส
And featuring Shamo, the world's largest sardine and his flaming hoop of glory.เพิ่มสีสันด้วย.. ชาโม่ ปลาซาร์ดีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก.. !
She walks a lot every day and even does hula hoop 200 times a day.เธอเดินมากทุกวันและเต้นฮูลา ฮูบ 200 ครั้งต่อวัน
But the hula hoop is still left with 50 more times.แต่เธอยังต้องเต้นฮูลา ฮูบ อีก 50 ครั้ง
Hula hoop. The hula hoop that I turned...ฮูลา ฮูบ ฮูลา ฮูบ ที่ฉันหมุนนี่...
I don't know. Let me see. They pull your hoop out?ฉันไม่รู้ ให้ฉันดู พวกมันดึงห่วงคุณออกหรอ
I mean that's why some guys wear the tails with the top hat and and the girls wear the hoop skirts.ฉันหมายถึงทำไมผู้ชายบางคนใส่ หมวกทรงสูงที่มีหางห้อยลงมา และผู้หญิงก็ใส่กระโปรงที่มีห่วงล้อมรอบ
Navy blazer, silver hoop earrings, platform wedge.ชุดทหารเรือ, เงินคาดหน่อย ต่างหู, ออกแนวสีเงินมากๆ

hoop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, 绷子 / 繃子] embroidery frame; hoop; tambour
提梁[tí liáng, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, 提梁] handle in the shape of a hoop
圈状物[quān zhuàng wù, ㄑㄩㄢ ㄓㄨㄤˋ ˋ, 圈状物 / 圈狀物] hoop
戴胜[dài shèng, ㄉㄞˋ ㄕㄥˋ, 戴胜 / 戴勝] hoopoe (Upupa epops)
[gū, ㄍㄨ, 箍] hoop; bind with hoops
[rèn, ㄖㄣˋ, 鵀] hoopoe
呼拉圈[hū lā quān, ㄏㄨ ㄌㄚ ㄑㄩㄢ, 呼拉圈] hula hoop
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, 钻圈 / 鑽圈] jumping through hoops (as acrobatic show)
狂欢[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, 狂欢 / 狂歡] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse
篮圈[lán quān, ㄌㄢˊ ㄑㄩㄢ, 篮圈 / 籃圈] ring; hoop
呼叫声[hū jiào shēng, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 呼叫声 / 呼叫聲] whoop
百日咳[bǎi rì ké, ㄅㄞˇ ㄖˋ ㄎㄜˊ, 百日咳] whooping cough; pertussis

hoop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
バスケットリング[, basukettoringu] (n) basketball hoop (wasei
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
アメリカ白鶴[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana)
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
フープス[, fu-pusu] (n) {comp} HOOPS!
三混[さんこん, sankon] (n) (abbr) (See 三種混合) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus
三種混合[さんしゅこんごう, sanshukongou] (n) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus
大白鳥[おおはくちょう;オオハクチョウ, oohakuchou ; oohakuchou] (n) (uk) whooper swan (Cygnus cygnus)
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
戴勝[やつがしら, yatsugashira] (n) (uk) hoopoe (species of Eurasian bird, Upupa epops)
桶屋[おけや, okeya] (n) bucket maker; well maker; cooper; hooper
百日咳;百日ぜき[ひゃくにちぜき, hyakunichizeki] (n) whooping cough; pertussis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS!

hoop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วงเหล็ก[n. exp.] (hūang lek) EN: iron hoop FR:
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop FR:
ตะกร้อลอดบ่วง[n. exp.] (takrø løt b) EN: hoop takraw FR:
ตลาดร่มหุบ ; ตลาดหุบร่ม ; ตลาดแม่กลอง[n. exp.] (Talāt Rom H) EN: Rom Hub Market ; Talad Rom Hoop ; folding-umbrella market ; Mae Klong Market FR:
แหวน[n.] (waēn) EN: ring ; hoop ; circle ; circular band FR: rondelle [f] ; joint [m]
ไอกรน[n.] (aikron) EN: whooping cough ; pertussis FR:
ข้าวสารดอกเล็ก[n. exp.] (khāosān døk) EN: Raphistemma hooperianum FR: Raphistemma hooperianum
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop FR: suffisant ; fanfaron
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops FR:
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng ) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe ; Upupa epops FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f] ; Upupa epops
อุ้ย = อุ่ย = อุย[interj.] (ui) EN: Oops! ; Whoops! ; Oh No! ; ouch! FR: Oh là là ; Ouh là là

hoop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umfangsspannung {f}circumferential stress; hoop stress
Bandstahl {m}strip steel; hoop
Waldhopf {m} [ornith.]Forest Wood Hoopoe
Wüstenläuferlerche {f} [ornith.]Hoopoe Lark
hoppla {interj}whoops
Rummel {m}whoopee
Singschwan {m} [ornith.]Whooper Swan (Cygnus cygnus)
Stickhusten {m}hooping cough
Steppenbaumhopf {m} [ornith.]Violet Wood Hoopoe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoop
Back to top