ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drip*, -drip-

drip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drip (vi.) ทำให้หยด See also: ปล่อยให้หยด Syn. drop, till Ops. gush
drip (n.) หยดน้ำ See also: การหยดของน้ำ Syn. drain, drop, trickle
drip into (vi.) ไหลซึมออก See also: ซึม, รั่ว, ไหลริน, ไหล Syn. leak, ooze, soak through, filter
drippings (n.) น้ำที่ได้จากการกลั่น Syn. juice
English-Thai: HOPE Dictionary
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
drip grindn. กาแฟบด,กาแฟผง
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
dript(ดริพทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ drip
English-Thai: Nontri Dictionary
drip(n) หยด,เครื่องหยดน้ำเกลือ,การให้น้ำเกลือ
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drip๑. ท่อไอกลั่นตัว๒. ชุดตัวดักไอน้ำพร้อมท่อ๓. หยดน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซิบ (v.) drip See also: ooze, trickle, dribble, drizzle
แหมะ (adv.) dripping (sound)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And after swiveling it around, carefully place it aside to drip dry.หมุนรอบก่อนยกขึ้นผึ่งให้แห้ง
'Cause we're different. She's the biggest drip and I'm the coolest in the world.เราต่างกันมาก พี่เค้าซกมกที่สุด\ แต่หนูน่ารักที่สุดในโลกไง
Then you found out he was shagging that drip from Circulation.เธอจับได้ว่า เขาสบึมกับนังแรดฝ่ายจัดจำหน่าย
You shall drip rubies...เจ้าจะโชกไปด้วยทับทิม...
You'll soon drip precious rubies...หยดเป็นทับทิมล้ำค่า...
All right,start an epi drip now.ให้ อิพิเนฟริน ตอนนี้
I... felt a young girl's blood drip down my hands.ฉัน... รู้สึกถึงเลือดของเด็กสาว หยดมาตามแขน
The saline drip is gonna Activate the thiopental.หยดน้ำเกลือ จะเข้าไปกระตุ้นสารไทโอเพนทอล...
Increase the drip 2 mikes, please. Done.ช่วยหยดเพิ่ม 2 มิล ได้โปรด
A continuous I.V. drip and government-issue antipsychotics,ฉันต้องนอนโดย... ให้ยาแอนตี้ไซโคติกส์ของรัฐบาล ผ่านสายน้ำเกลือ
A medium drip and a grande nonfat mocha for this guy... and maybe I could get 'em to split one of those Cupid cookies.และก็ขอคุ๊กกี้รูปกามเทพ ให้เขาด้วยครับ นายรู้ ว่าฉันกินกาแฟแบบไหนด้วย?
Could I get a nonfat mocha and a medium drip for my friend, Billy Crystal? Ah, you know my coffee order. You know what?ฉันว่าเรามีอะไรทำในวันว่าเลนไทน์แล้วแหละ ขอบใจมากนะ

drip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉点儿[diào diǎn r, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, 掉点儿 / 掉點兒] drip of rain
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 淋] to drain; to drench; to drip; diseases of the bladder
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, 大汗淋漓] dripping with sweat
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, 油汪汪] dripping with oil
[tǎng, ㄊㄤˇ, 淌] drip; to shed (tears)
滴下[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, 滴下] drip
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
[lì, ㄌㄧˋ, 沥 / 瀝] drip
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, 血淋淋] dripping with blood; bloody (tragedy)
[liù, ㄌㄧㄡˋ, 霤] dripping of rain from eaves
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, 走兽 / 走獸] quadriped; animal; walking beast

drip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリップ[, dorippu] (n) (abbr) drip coffee
ドリップコーヒー[, dorippuko-hi-] (n) drip coffee
ぼたぼた[, botabota] (adv,adv-to,n) (on-mim) drip drip
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down
点滴注射[てんてきちゅうしゃ, tentekichuusha] (n) intravenous drip infusion
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee)
ノーアイロン[, no-airon] (n) drip-dry; no-iron; wash-and-wear
ヘット[, hetto] (n) (sometimes ヘッド) beef dripping (fat) (dut
ぽたぽた[, potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P)
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping
ぼとぼと[, botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops
下露[したつゆ, shitatsuyu] (n) dew under (dripping from) trees
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
汗だく[あせだく, asedaku] (exp) dripping with sweat; bathed in perspiration
汗水たらして;汗水垂らして[あせみずたらして, asemizutarashite] (exp) dripping with sweat; doing something by the sweat of one's brow
流汗淋漓[りゅうかんりんり(uK), ryuukanrinri (uK)] (n,adj-t,adv-to) (arch) profuse perspiration; dripping with sweat
流血淋漓[りゅうけつりんり, ryuuketsurinri] (adj-t,adv-to) (See 鮮血淋漓) dripping with fresh blood
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette)
点滴[てんてき, tenteki] (n,vs) (1) raindrops; falling drop of water; (2) intravenous drip; (P)
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone
鮮血淋漓[せんけつりんり, senketsurinri] (adj-t,adv-to) (See 流血淋漓) dripping with fresh blood

drip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาแฟดริป[n. exp.] (kāfaē drip) EN: drip coffee FR:
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip FR: ploc
หยาด[v.] (yāt) EN: drop ; drip FR: goutter ; dégoutter
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down FR: dégoutter ; dégouliner
หยด[v.] (yot) EN: drop ; drip FR:
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous ; young FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
คนอัมพาต[n. exp.] (khon ammaph) EN: paraplegic ; quadriplegic FR: personne handicapée [f]
มาดรีโพไรต์[n.] (mādrīphōrai) EN: madreporite FR:
แหมะ[X] (mae) EN: dripping sound) FR:
น้ำตาเทียน[n. exp.] (nāmtā thīen) EN: candle drippings FR:
เปียกแฉะ[adj.] (pīekchae) EN: soaking wet ; soaked ; dripping wet FR:

drip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratenfett {n}drippings
Bratfett {n} [cook.]dripping
schweißgebadet {adj}dripping with sweat
triefnass {adj}dripping wet
Gänseschmalz {m}goose fat; goose dripping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drip
Back to top