ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wear*, -wear-

wear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wear (vt.) สวมใส่ See also: สวม, นุ่ง, ใส่, ติด, ประดับ Syn. attire, dress Ops. disrobe, take off, undress
wear (vt.) เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า See also: เผยสีหน้า, แสดงสีหน้า
wear and tear (n.) เสียหายเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน
wear away (phrv.) ค่อยๆ กัดกร่อน See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง Syn. wear off
wear away (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง
wear away (phrv.) ทำให้อ่อนแอ Syn. wear down
wear away (phrv.) (เวลา) ผ่านไปช้าๆ See also: (เวลา) ค่อยๆผ่านไป Syn. go past, wear on, wear out
wear down (phrv.) ค่อยๆ สึกกร่อน See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยเสื่อมลง Syn. wear away, wear off
wear down (phrv.) ทำให้ (ศัตรู) ยอมจำนน See also: ยอมแพ้
wear down (phrv.) ทำให้อ่อนล้า See also: ทำให้เหนื่อยล้า, ทำให้เหน็ดเหนื่อย, ทำให้อ่อนแรง Syn. wear away
wear down (phrv.) เถียงจน (บางคน) แพ้ See also: เถียงจน (บางคน) ยอมจำนน
wear more than one hat (idm.) ทำหน้าที่หลายอย่าง
wear off (phrv.) ค่อยๆ สึกกร่อน See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง Syn. rub off, wear away, wear down
wear off (phrv.) ค่อยๆ จบสิ้นไป See also: ค่อยๆหมดไป, ค่อยๆจางไป
wear off (phrv.) (ความรู้สึก) ค่อยๆ หายไป See also: ค่อยๆหมดไป Syn. go off, pass away, pass off
wear on (phrv.) (เวลา) ค่อยผ่านไป See also: (เวลา) ผ่านไปช้าๆ Syn. go by, go on, go past, pass by, run on, wear away
wear on (phrv.) สวม See also: สวมใส่, ใส่
wear out (phrv.) ใช้จนเก่าหรือชำรุด See also: ใช้จนไม่สามารถใช้ต่อได้อีกแล้ว
wear out (phrv.) ทำให้เหน็ดเหนื่อยอย่างมาก See also: ทำให้อ่อนล้าอย่างมาก
wear out (phrv.) ใช้เวลาผ่านไปช้าๆ See also: (เวลา) ค่อยๆผ่านไป Syn. go past, pass by, wear away, wear on
wear out (phrv.) ยุติ See also: หมด, จบสิ้น
wear out (phrv.) สวมจนเก่าหรือชำรุด Syn. wear up
wear out (phrv.) ตี See also: ตบ, เฆี่ยน, ฟาด
wear out (phrv.) ใช้จนเบื่อ (คำพูด) See also: ใช้จนเก่า, ใช้จนไม่
wear thin (phrv.) ใช้จนบาง
wear thin (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้อ่อนลง, ทำให้ลดลง
wear through (phrv.) สวมจนเป็นรู See also: ใส่จนขาด (เพราะเก่ามาก) Syn. go through
wear up (phrv.) ใส่จนเก่าหรือขาด Syn. wear out
wear upon (phrv.) สวม See also: สวมใส่, ใส่
wearability (n.) ความทนทานต่อการใช้สอย See also: การทนทานต่อการสวมใส่
wearable (adj.) สวมใส่ได้ See also: เหมาะสำหรับสวมใส่
wearer (n.) ผู้สวมใส่
weariful (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อิดโรย, อ่อนแรง, เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย Syn. exhausted, fatigued, tired
wearifully (adv.) อย่างเหนื่อยอ่อน See also: อย่างอิดโรย
wearifulness (n.) ความเหนื่อยอ่อน See also: ความอิดโรย
weariless (adj.) ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย See also: ไม่เหนื่อยหน่าย Syn. indefatigable, inexhaustible, tireless Ops. lethargic, tiring
wearilessly (adv.) อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
wearily (adv.) อย่างเหน็ดเหนื่อย See also: อย่างเหนื่อยอ่อน Syn. exhaustedly, tiredly
weariness (n.) ความเหน็ดเหนื่อย See also: ความเหนื่อยล้า Syn. fatigue, tireness
wearing (adj.) น่าเหนื่อยหน่าย See also: น่าเบื่อ Syn. tedious, tiring
English-Thai: HOPE Dictionary
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ
wearability(แว'ระบิล'ลิที) n. ความทนต่อการใช้สอย,การทนต่อการสวมใส่
wearable(แว'ระเบิล) adj. สวมใส่ได้,เหมาะสำหรับสวมใส่
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.
weariless(เวีย'ริลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่รำคาญ,ไม่น่าเบื่อ,ไม่เบื่อหน่าย, See also: wearilessly adv., Syn. tireless
wearing(แว'ริง) adj. เกี่ยวกับการสวมใส่,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อิดโรย,ทำให้เมื่อยล้า, See also: wearipgly adv.
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
wearproof(แวร์'พรูฟ) adj. ทนต่อการสึกหรอ,ทนต่อการใช้สอยตามปกต'
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy
English-Thai: Nontri Dictionary
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
wearer(n) ผู้สวม,ผู้ใช้
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
wearisome(adj) น่าเบื่อ,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wear and tearการสึกหรอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wearing apparelเครื่องนุ่งห่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มงคลสูตร (n.) sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ (n.) men´s wear department
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี (n.) ladies´s wear department
คล้อง (v.) wear See also: put Syn. สวม
ทัด (v.) wear See also: place behind one´s ear Syn. เหน็บ
สวม (v.) wear See also: be dressed in, have on, put on, don Syn. นุ่ง, ใส่ Ops. ถอด
สวม (v.) wear See also: put on, don, have on, be dressed in Syn. คล้อง
สวมใส่ (v.) wear See also: be dressed in, have on, put on, don Syn. สวม, ใส่ Ops. ถอด
สวมหน้ากาก (v.) wear a mask See also: mask Syn. ใส่หน้ากาก
ใส่หน้ากาก (v.) wear a mask See also: mask
ปลูกหนวด (v.) wear a moustache See also: grow a beard/moustache
ไว้หนวด (v.) wear a moustache See also: grow a beard/moustache Syn. ปลูกหนวด
พับเขียง (v.) wear across one´s shoulder
เกล้า (v.) wear hair in a bun or coil See also: gather hair up, dress a tuft of hair, tie up hair in a bun Syn. รวบ, มุ่น Ops. ปล่อย
ทาปาก (v.) wear lipstick See also: put on lipstick Syn. ทาลิปสติก
ทาลิปสติก (v.) wear lipstick See also: put on lipstick
แต่งดำ (v.) wear mourning clothes See also: be in mourning Syn. ไว้อาลัย
ไว้ทุกข์ (v.) wear mourning clothes See also: be in mourning Syn. แต่งดำ, ไว้อาลัย
สวมมงคล (v.) wear the garland Syn. ใส่มงคล Ops. ถอดมงคล
ใส่มงคล (v.) wear the garland Ops. ถอดมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I don't really like to wear them that muchจริงๆ ฉันไม่ชอบที่จะสวมใส่มันมากนัก
I swear I didn't do itฉันสาบานว่า ฉันไม่ได้ทำ
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
I swear she's not been hereฉันสาบานว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks?Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks?
She didn't wanna wear 'em out of the house so people'd think she's gorgeous.From glasses, right?
Do you wear glasses when you go to bed?Do you wear glasses when you go to bed?
I have to wear two faces now.{\cHFFFFFF}ฉันต้องสวมสองใบหน้าในขณะนี้
You said to me, "Mac, I gotta wear two faces".{\cHFFFFFF}คุณพูดกับผมว่า "แม็ค, I gotta สึกหรอ สองใบหน้า ".
My missus wouldn't wear a ring like that.เมียของฉันจะไม่สวมแหวน เช่นนั้น โอ้อวดที่คือ
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
Which is why I always wear spurs, even in cold weather.แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น คำแนะนำของคุณ
We only wear these for fighting in.เราสวมใส่เหล่านี้เพื่อใช้ในการ ต่อสู้ ฉันคาดว่าฉันโตขึ้นจากฉัน
What do we wear in our caps?เราทำอะไรในการสวมใส่ หมวกกระเป๋าของเรา?

wear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 耐穿] durable; proof against wear and tear
损耗[sǔn hào, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ, 损耗 / 損耗] wear and tear
消损[xiāo sǔn, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄣˇ, 消损 / 消損] wear and tear; to wear away over time
磨损[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, 磨损 / 磨損] wear and tear; abrasion
磨耗[mó hào, ㄇㄛˊ ㄏㄠˋ, 磨耗] wear and tear; wearing out by friction
消磨[xiāo mó, ㄒㄧㄠ ㄇㄛˊ, 消磨] to wear down; to sap; to whittle away; to while away; to idle away
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
胸罩[xiōng zhào, ㄒㄩㄥ ㄓㄠˋ, 胸罩] brassiere (underwear); bra
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
[zǔ, ㄗㄨˇ, 诅 / 詛] curse; swear (oath)
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of
穿着[chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ, 穿着 / 穿著] dress; to wear; clothes; attire
消蚀[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, 消蚀 / 消蝕] erosion; wearing away; ablation
疲劳[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, 疲劳 / 疲勞] fatigue; wearily; weariness; weary
[shì, ㄕˋ, 誓] oath; vow; to swear; to pledge
防寒服[fáng hán fú, ㄈㄤˊ ㄏㄢˊ ㄈㄨˊ, 防寒服] overcoat; winter wear
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ, 运动服 / 運動服] sportswear
宣誓[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, 宣誓] swear an oath (of office); make a vow
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 戒] swear off; warn against
粗口[cū kǒu, ㄘㄨ ㄎㄡˇ, 粗口] swear words; obscene language
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, 疲乏] tired; weary
内衣[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, 内衣 / 內衣] undergarment; underwear
内衣裤[nèi yī kù, ㄋㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, 内衣裤 / 內衣褲] underwear
内裤[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, 内裤 / 內褲] underwear
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 儜] weak; wearied; in distress
[pí, ㄆㄧˊ, 疲] weary
穿带[chuān dài, ㄔㄨㄢ ㄉㄞˋ, 穿带 / 穿帶] wear
[nié, ㄋㄧㄝˊ, 苶] weary; tired
厌世[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, 厌世 / 厭世] world-weary; pessimistic

wear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
カントリーウエア[, kantori-uea] (n) country wear
キャンパスウエア[, kyanpasuuea] (n) campus wear
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
サバイバルウエア[, sabaibaruuea] (n) survival wear
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei
リクルートスーツ[, rikuru-tosu-tsu] (n) type of standard formal wear worn by students, usu. when going to interviews (wasei
レジャーウエア[, reja-uea] (n) leisure wear
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
使い切る;使いきる;遣い切る[つかいきる, tsukaikiru] (v5r,vt) to use up; to exhaust; to wear out
使い古す[つかいふるす, tsukaifurusu] (v5s,vt) to wear out (something)
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
古す[ふるす, furusu] (v5s,vt) to wear out
古惚ける;古ぼける[ふるぼける, furubokeru] (v1,vi) (uk) to look old; to become musty; to wear out
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
戴く(P);頂く(P)[いただく, itadaku] (v5k,vt) (1) (hum) (See 貰う) to receive; to get; to accept; to take; to buy; (2) (hum) (pol) to eat; to drink; (3) (original meaning) to be crowned with; to wear (on one's head); to have (on top); (4) to have (as one's leader); to live under (a ruler); to install (a president); (P)
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
摩滅;磨滅(iK)[まめつ, mametsu] (n,vs) defacement; abrasion; wear and tear; crushing of a nerve
擦り切る;摩り切る;擦切る[すりきる, surikiru] (v5r) to cut by rubbing; to wear out; to spend all (one's money)
擦り切れる;摩り切れる;擦切れる[すりきれる, surikireru] (v1,vi) to wear out
擦れて薄くなる[すれてうすくなる, sureteusukunaru] (v5r) to wear thin
擦れる;磨れる;摩れる;擂れる[すれる, sureru] (v1,vi) (1) to rub; to chafe; (2) to wear out; to become worn; (3) to lose one's innocence; to become sly
更ける(P);深ける[ふける, fukeru] (v1,vi) to get late; to advance; to wear on; (P)
横たえる[よこたえる, yokotaeru] (v1,vt) (1) to lay down; (2) to wear (a sword, etc.) at one's side
眼鏡を掛ける;眼鏡をかける[めがねをかける, meganewokakeru] (exp,v1) to wear glasses
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear
着込む;着こむ[きこむ, kikomu] (v5m) (1) to wear extra clothes; (2) to dress formally
破ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break
磨損;摩損[まそん, mason] (n,vs) wear and tear; abrasion; friction loss
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface
笠に着る;かさに着る;嵩に着る(iK)[かさにきる, kasanikiru] (exp,v1) to wear the mantle of (borrowed) authority and misuse it
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
結い上げる;結上げる[ゆいあげる, yuiageru] (v1,vt) to wear one's hair up; to arrange one's hair
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively)
胸紐[むなひも;むねひも;むなひぼ, munahimo ; munehimo ; munahibo] (n) (1) string tied to the chest of one's kimono or haori; (2) (arch) childhood (period where one would wear such a string)
草臥れる[くたびれる, kutabireru] (v1,vi) to get tired; to wear out; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
掛ける[かける, kakeru] Thai: สวม(แว่นตา) English: to wear
誓う[ちかう, chikau] Thai: สาบาน English: to swear

wear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำรุดเสียหาย[v. exp.] (chamrut sīa) EN: wear out FR:
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile FR: rire jaune
ห่มเฉวียงบ่า[v. exp.] (hom chawīen) EN: wear aslant over one's shoulder FR:
โจงกระเบน[v.] (jōngkrabēn) EN: wear a jongkraben ; wear a loincloth (pulled up between the legs) FR:
การสึกหรอ[n.] (kān seukrø) EN: wear and tear FR:
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to wear and tear FR:
เข้าแว่น[v.] (khaowaen) EN: reach an age where spectacles are necessary ; be time to wear glasses FR:
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดเข็มขัดนิรภัย[v. exp.] (khāt khemkh) EN: wear a safetry belt FR: boucler la ceinture de sécurité ; attacher la ceinture de sécurité
คาดพุง[v. exp.] (khāt phung) EN: tie around the belly ; wear around the belly FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck FR: porter autour du cou
ครอง[v.] (khrøng) EN: put on ; wear FR: endosser
ครองผ้า[v. exp.] (khrøng phā) EN: don ; wear ; put on ; put the yellow robe (of a monk) FR:
แขวนบ่า[v. exp.] (khwaēn bā) EN: wear over the shoulder FR:
ความเสื่อมสภาพตามปกติ[n. exp.] (khwām seūam) EN: fair wear and tear FR:
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: wear away FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun FR:
เกิดชำรุดเสียหาย[v. exp.] (koēt chamru) EN: wear out FR:
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast FR:
กระแตวับ[v.] (krataēwap) EN: wear a smile FR:
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
นุ่ง[v.] (nung) EN: wear ; put on FR: porter ; être vêtu de
นุ่งห่ม[v.] (nunghom) EN: wear ; put on FR: porter
นุ่งกระโจมอก[v.] (nungkrajōm-) EN: wear a sarong-like skirt covering the breast FR:
นุ่งลมห่มฟ้า[v. exp.] (nung lom ho) EN: wear one's birthday suit ; be stark naked FR:
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ[n. exp.] (phanaēk khr) EN: men's wear department FR:
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี[n. exp.] (phanaēk khr) EN: ladies's wear department FR:
พาดบ่า[v. exp.] (phāt bā) EN: throw over the shoulder ; wear over the shoulder FR:
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wear a turban ; wear as a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth FR: porter un turban ; porter en guise de turban
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
ใส่[v.] (sai) EN: wear ; put on ; don FR: mettre ; porter ; enfiler ; se mettre
ใส่ส้นสูง[v. exp.] (sai son sūn) EN: wear high heels FR: porter des talons hauts
ใส่ถุง[v. exp.] (sai thung) EN: wear a condom FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted ; erode ; deteriorate ; depreciate FR: éroder ; ronger
สวม[v.] (sūam = suam) EN: put on ; wear ; dress FR: porter ; mettre ; enfiler ; chausser ; avoir
สวมมงคล[v. exp.] (suam mongkh) EN: wear the garland FR:

wear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Abrieb {m}abrasion; wear
Abnutzungsgrad {m}degree of wear
Abendkleidung {f}evening wear
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Freizeitkleidung {f}leisure wear
Überkleidung {f}outer wear
Abnutzungsrate {f}rate of wear
Abnutzungsanzeiger {m}tread wear indicator; wear indicator
Laufflächenabnutzung {f}tread wear
Reifenabnutzung {f}tyre wear
Brillenträger {m}spectacle wearer
Brillenträger {m}wearer of glasses
Fluch {m}oath; swearword
Fluchen {n}swearing
Schimpfwort {n}invective; swearword
Regenkleidung {f}rainwear
Schutzschuhe {pl}safety footwear
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling
Strickwaren {pl}knitwear
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary
Tragbarkeit {f}wearability
Zermürbung {f}wearing down
ermüdend {adv}wearisomely
überdrüssig {adj}weary of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wear
Back to top