ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indefatigable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indefatigable*, -indefatigable-

indefatigable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indefatigable (adj.) ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย See also: ไม่เหนื่อยหน่าย Syn. inexhaustible, tireless Ops. lethargic, tiring
English-Thai: HOPE Dictionary
indefatigable(อินดิแฟท' ทะจะเบิล) adj. ไม่รู้จัดเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ., See also: indefatigability, indefatigableness n. indefatigably adv., Syn. dilligent, tireless, assiduous, diligent ###A. sluggish
English-Thai: Nontri Dictionary
indefatigable(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่ย่อท้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I started doing business there, and I just fell in love with the people their indefatigable spirit.ผมเคยทำธุรกิจที่นั่น แล้วก็ชื่นชมชาวไต้หวันมาก ที่มีหัวใจนักสู้ไม่ท้อถอย
Our world's clock now beats to the rhythm of these indefatigable machines tapping into the pocket of sunlight.ตอนนี้นาฬิกาของโลกเดินเครื่องด้วย เสียงของเครื่องจักรกลอย่างไม่สิ้นสุด กลายเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์

indefatigable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, 不倦] tireless; untiring; indefatigable
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 不懈] untiring; unremitting; indefatigable

indefatigable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P)

indefatigable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่รู้จักเมื่อย[adj.] (mai rūjak m) EN: tireless ; indefatigable FR:
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
พากเพียรพยายาม[adj.] (phākphīen p) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable FR: persévérant

indefatigable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unermüdlich {adj} | unermüdlicher | am unermüdlichstenindefatigable | more indefatigable | most indefatigable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indefatigable
Back to top