ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mask

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mask*, -mask-

mask ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mask (n.) หน้ากาก See also: ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า Syn. cover, veil, safty goggles
mask (vt.) สวมหน้ากาก Syn. cover, conceal Ops. bring into view
mask (vt.) บัง See also: กำบัง, ปกคลุม Syn. cover, screen Ops. expose
mask (vt.) ปกปิด (ความรู้สึก) See also: ซ่อน, ปิดบัง (ความรู้สึก) Syn. constrain, inhibit Ops. reveal, expose
mask out (phrv.) ปิด See also: คลุม, ปกคุลม, บัง
mask with (phrv.) ใส่หน้ากาก
mask with (phrv.) ซ่อนความรู้สึกหรือความตั้งใจ
masked (adj.) ซึ่งสวมหน้ากาก See also: ซึ่งใช้หน้ากาก Syn. hooded, veiled
masked (adj.) ซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์) See also: ซึ่งไม่ค้นพบ Syn. occult, mysterious
masked ball (n.) การเต้นรำสวมหน้ากาก
masked player (n.) คนเล่นละครสวมหน้ากาก
masker (n.) คนสวมหน้ากาก Syn. masquer
masking tape (n.) แผ่นเทปปิดคลุมพื้นผิวป้องกันเปื้อนสี
English-Thai: HOPE Dictionary
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก
masker(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. ผู้สวมหน้ากาก., Syn. masquer
masking tapeเทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่ต้องการถูกสีทาหรือสีพ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
masker(n) คนสวมหน้ากาก,คนหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maskตัวพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
masked diabetesเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masking tapeแถบกาวปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mask Water Snakeงูหัวกะโหลกงูหน้ากากงูปากกว้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดรูป (v.) strip the mask off
หน้ากาก (n.) mask
กระดาษกาว (n.) masking tape
ถอดหัวโขน (v.) remove one´s mask See also: unveil one´s face
มองเสี้ยว (n.) posture assumed by a masked actor
สวมหน้ากาก (v.) wear a mask See also: mask Syn. ใส่หน้ากาก
หัวโขน (n.) actor´s mask See also: mask
ออกยักษ์ออกโขน (v.) jump noisily as in a masked play See also: act as a masked player or actor Syn. ออกโขน
ออกโขน (v.) act as a masked player See also: play noisily as in a masked play Syn. ออกยักษ์ออกโขน
เชิดฉิ่ง (n.) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
ใส่หน้ากาก (v.) wear a mask See also: mask
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How are you doing? Take your mask off, quick.นายเป็นไงมั่ง ถอดหน้ากากออกเร็ว
Let me put the mask back on. I breathe better with it.ให้ฉันใส่หน้ากากได้มั้ย ฉันหายใจได้ดีกว่า
I never remove my mask in public.ผมไม่มีวันถอดหน้ากากในที่สาธารณะ
Think how you would feel... if you were made to take off this mask that you are wearing.คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณถูกบังคับให้ถอดหน้ากาก ในขณะที่สวมอยู่
I placed the mask on my face and vowed never to remove it, on the day I left my mother, the dark beauty, Dona Ines.ผมสวมหน้ากากแล้วปฏิญาณว่าจะไม่ถอด ในวันที่ผมจากแม่ ดอนย่าอิเนซผู้งดงาม
He's got a sword and a mask and...และเขามีดาบ และหน้ากากและ
I placed a mask upon my face... and vowed never to remove it in the presence of another.ผมจึงสวมหน้ากาบนใบหน้า และปฏิญาณว่าจะไม่ถอดออกต่อหน้าใคร
Then he feels so guilty, he feels so overcome with shame... that he puts on this mask... and he vows never... to take his mask off again as long as he lives.เขารู้สึกผิด เพื่อซ่อนความอับอาย เขาจึงสวมหน้ากากนี้ และปฏิญาณตนว่าจะไม่ถอด
My mask had been replaced by a mask of another sort... and so I supposed I was keeping the vow I made to hide my face.หน้ากากของผม ถูกแทนที่ด้วยหน้ากากอีกอย่างหนึ่ง และผมก็ยังรักษาสัญญาที่ว่า จะปิดบังใบหน้าของผม
It's of no great consequence, but... will you be wearing your mask throughout our lives together?ถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ คุณจะสวมหน้ากากของคุณตลอดเวลา ที่เราอยู่ด้วยกันได้ไหม
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล
To hide her humiliation, she took off the mask and left me forever.พื่อปิดบังความอับอายของเธอ เธอแย่งหน้ากากผมไปแล้วจากผมไปตลอดกาล

mask ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
口罩[kǒu zhào, ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, 口罩] mask (surgical etc)
面镜[miàn jìng, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, 面镜 / 面鏡] mask (diving)
饕餮纹[tāo tiè wén, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, 饕餮纹 / 饕餮紋] zoomorphic mask motif
后掩蔽[hòu yǎn bì, ㄏㄡˋ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ, 后掩蔽 / 後掩蔽] backward masking
防毒面具[fáng dú miàn jù, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 防毒面具] gas mask
纱布口罩[shā bù kǒu zhào, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, 纱布口罩 / 紗布口罩] gauze mask
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 假面具] mask; fig. false façade; deceptive front
假面[jiǎ miàn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ, 假面 / 假麵] mask
蒙面[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 蒙面] masked; covered face
面具[miàn jù, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 面具] mask
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, 面罩] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark)
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask

mask ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイマスク[, aimasuku] (n) eye mask
アクセスマスク[, akusesumasuku] (n) {comp} access mask
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
カスタムサブネットマスク[, kasutamusabunettomasuku] (n) {comp} custom subnet mask
ゴムマスク;ゴム・マスク[, gomumasuku ; gomu . masuku] (n) rubber mask
サブネットマスク[, sabunettomasuku] (n) {comp} subnet mask
シャドーマスク[, shado-masuku] (n) shadow mask
デスマスク[, desumasuku] (n) death mask
フルフェイスマスク[, furufeisumasuku] (n) full-face diving mask which seals the whole face from the water
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
仮面劇[かめんげき, kamengeki] (n) masque; mask
圧面;癋見;べし見[べしみ, beshimi] (n) beshimi; noh mask with a slanted mouth, bulging eyes and large nostrils
姥;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman
狐の面[きつねのめん, kitsunenomen] (n) mask of the fox
男舞[おとこまい, otokomai] (n) (1) dance where a female dancer dresses up as a man (late Heian to early Kamakura period); (2) noh dance performed by a man without a mask
祖父[そふ(P);じじ;じい;おおじ;おじ;そぶ(ok), sofu (P); jiji ; jii ; ooji ; oji ; sobu (ok)] (n,adj-no) (1) grandfather; (2) (おおじ only) (See 爺・1) old man; (3) (おおじ only) kyogen mask used for the role of an old man; (P)
酸素マスク[さんそマスク, sanso masuku] (n) oxygen mask
防毒面[ぼうどくめん, boudokumen] (n) gas mask
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds
鬼面[きめん, kimen] (n) mask of a devil; startling appearance; devil's face
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish
ガスマスク[, gasumasuku] (n) gas mask; (P)
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot
マスカ[, masuka] (n) masker
一皮[ひとかわ, hitokawa] (n) unmasking
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P)
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation
摘発[てきはつ, tekihatsu] (n,vs) exposing; unmasking; laying bare; (P)
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
牟子[ぼうし, boushi] (n) cap worn by masked dancer (cap covers hair and nape and reaches to the shoulders)
目出し帽[めだしぼう, medashibou] (n) ski mask; balaclava
矯味剤[きょうみざい, kyoumizai] (n) taste masking agent; flavoring substance
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask
綾布[あやぬの, ayanuno] (n) twill damask and brocade
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask
マスク[ますく, masuku] mask (vs)
マスクロム[ますくろむ, masukuromu] mask ROM
ネットマスク[ねっとますく, nettomasuku] NetMask
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI

mask ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวโขน[n.] (hūakhōn) EN: actor's mask ; khon mask FR: masque d'acteur [m]
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: mask ; disguise FR: masque [m]
หน้ากากดำน้ำ[n. exp.] (nākāk damnā) EN: diving mask FR: masque de plongée [m]
หน้ากากแห่งความตาย[n. exp.] (nākāk haeng) EN: death mask FR: masque de la mort [m]
หน้ากากกันแดด[n. exp.] (nākāk kanda) EN: protective head mask FR:
หน้ากากกันกระแทก[n. exp.] (nākāk kan k) EN: protective face mask FR:
หน้ากากหมู[n. exp.] (nākāk mū) EN: pork mask FR: tête de porc [f]
หน้ากากออกซิเจน[n. exp.] (nākāk ǿksij) EN: oxygen mask FR: masque à oxygène [m]
พากย์โขน[X] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet (on the stage while the show is proceeding) ; recitative accompanying a traditional mask play FR:
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble FR: camoufler ; déguiser ; dissimuler
สวมหน้ากาก[v. exp.] (suam nākāk) EN: mask ; wear a mask FR: porter un masque ; se masquer
สวมหน้ากาก[v. exp.] (suam nākāk) EN: mask ; dissemble ; masquerade FR: masquer
ถอดหัวโขน[v.] (thøthūakhōn) EN: remove one's mask FR:
แว่นตาว่ายน้ำ[n.] (waentā wāin) EN: goggles ; mask FR: lunettes de plongée [fpl] ; masque de plongée [m]
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: masked attacker ; hooded person ; faceless instigator FR:
ฉีกหน้ากาก[v. exp.] (chīk nākāk) EN: unmask FR: démasquer
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
อีเห็นเครือ[n. exp.] (īhen khreūa) EN: masked palm civet FR:
การปิดบัง[n.] (kān pitbang) EN: hiding ; blinding ; masking ; cover-up FR: dissimulation [f]
คลุมหน้า[adj.] (khlum nā) EN: masked FR:
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama ; Thai drama ; Asian drama ; masked play ; masked drama ; khōn FR: ballet traditionnel masqué [m]
กระชากหน้ากาก[v. exp.] (krachāk nāk) EN: unmask FR: démasquer
กุหลาบมอญ[n. exp.] (kulāp Møn) EN: Damask rose ; rosa damascena FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: show one's true colours ; show one's true colors (Am.) ; unmask FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
มาสคอต[n.] (māskhǿt = m) EN: mascot FR: mascotte [f]
โม่ง[n.] (mōng) EN: hooded bandit ; masked bandit FR: homme cagoulé [m]
หน้ากากใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (nākāk chāi ) EN: disposable face masks FR:
งูหัวกะโหลก [n. exp.] (ngū hūa kal) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake FR:
งูเหลือมอ้อ [n. exp.] (ngū leūam ø) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake FR:
งูหน้ากาก[n. exp.] (ngū nākāk) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake FR:
งูปากกว้าง [n. exp.] (ngū pākkwān) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake FR:
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī n) EN: Masked Booby FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกฟินฟุต[n. exp.] (nok finfut) EN: Masked Finfoot FR: Grébifoulque d’Asie ; Grébifoulque asiatique ; Héliornis asiatique [m] ; Heliopais personata [m]
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue

mask ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beatmungsmaske {f}air mask
Atemschutzmaske {f}respirator mask
Berechtigungsmaske {f}authorization mask
Bildschirmmaske {f} [comp.]screen mask
Totenmaske {f}death mask
Ausgabemaske {f}edit mask
Eingabemaske {f}entry form; input mask
Sauerstoffmaske {f}oxygen mask
Gesichtsschutz {m}safety mask
Lötstoppmaske {f}solder resist mask
Strumpfmaske {f}stocking mask
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Cabanisweber {m} [ornith.]Lesser Masked Weaver
Camposammer {f} [ornith.]Black-masked Finch
Damast {m}damask
Dotterweber {m} [ornith.]Vitelline Masked Weaver
Kostüm {n}; Maskenkostüm
Filemaske {f} [comp.]filemask
Malayen-Wimpelfisch {m} (Heniochus singularius) [zool.]masked heniochus
Maskottchen {n} | Maskottchen
Maske {f}; Gesichtsmaske
Maske {f} | Masken
Maskenball {m}fancy-dress ball; masked-ball
Maskenspiel {n} | Maskenspiele
Maskenspieler {m}masker
Maskerade {f} | Maskeraden
maskengesteuert {adj} [comp.]mask-oriented
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed
maskierbar {adj} | nichtmaskierbarmaskable | non-maskable
Maskenruderente {f} [ornith.]Masked Duck
Maskenbinsenralle {f} [ornith.]Masked Finfoot
Maskenkiebitz {m} [ornith.]Masked Plover
Schwarzköpfchen {n} [ornith.]Masked Lovebird
Maskensittich {m} [ornith.]Masked Shining Parrot
Maskentrogon {m} [ornith.]Masked Trogon
Wassertyrann {m} [ornith.]Masked Water Tyrant
Maskenlerche {f} [ornith.]Masked Lark
Maskenwürger {m} [ornith.]Masked Shrike
Maskenmückenfänger {m} [ornith.]Masked Gnatcatcher
Maskenfeinsänger {m} [ornith.]Masked Apalis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mask
Back to top