ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guild*, -guild-

guild ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guild (n.) สมาคม Syn. society, organization, association
guilder (n.) หน่วยเงินตราของประเทศเนเธอร์แลนด์
guildhall (n.) ศาลากลาง See also: ห้องสมาคม Syn. town hall
English-Thai: HOPE Dictionary
guild(กิลดฺ) n. สมาคม,สมาคมอาชีพ,องค์การ,องค์การอาชีพ,สหภาพ,ประเภท,กลุ่ม
guild socialismn. ระบบสังคมที่นิยมสมาคมอาชีพ, See also: guild socialist n.
guilder(กิล'เดอะ) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของเนเธอร์แลนด์มีค่าเท่ากับ100 เซนต์
guildhall(กิลดฺ'ฮอล) n. ศาลากลาง,ห้องสมาคม, Syn. town hall,assembly hall
guildship(กิลดฺ'?ิพ) n. สมาคมอาชีพ,สมาคม,สมาชิกภาพของสมาคมอาชีพ -S guild
guildsman(กิลดซ'มัน) n. สมาชิกของสมาคมอาชีพ หรือสมาคม, Syn. gildsman
English-Thai: Nontri Dictionary
guild(n) สมาคมอาชีพ,สมาคม,สหภาพ,กลุ่ม,องค์การ
guilder(n) เหรียญกิลเดอร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guildสมาคมอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guild socialismสังคมนิยมแบบสมาคมอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. And might there exist a guild of witches?รู้ค่ะ.สมาคมแม่มด อาจจะยังมีอยู่?
But today the Inn National Lawyer's Guild and 29 other groups and individuals are fighting back.แต่วันนี้ สมาคมทนายความแห่งชาติ รวมทั้งกลุ่มอีก 29 กลุ่มและบุคคลอีกจำนวนมาก กำลังรวมตัวกันตอบโต้
And a letter from the Writers Guild of America, West.และจดหมายจากสมาคมผู้เขียนบทเวสต์อเมริกา
You and the Lollypop Guild punch like a bunch of five-year-olds.แกกับจู๋ของแก ดูเหมือนเด็ก 5 ขวบ
Because of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened...ใครอ่อนแอก็ตายอยู่ที่นี่
Lima Theater Guild is doing a production of Les Mis.ลิม่า เธียเตอร์ กิลด์ กำลังทำเรื่อง เลส์ มิซ
The Guild of Harness Polishers.สมาคมอาชีพช่างขัดบังเหียนม้า
The alchemists' guild is being commissioned.กิลด์นักเล่นแร่แปรธาตุได้รับคำสั่งแล้ว
A half-elf wizard from the Black Mages Guild of Quilanthium.ตัวช่วยสร้างครึ่งเอลฟ์จากดำ ผู้วิเศษสมาคม Quilanthium.
I'm delighted to say... that the winner of the Guild of Motoring Writers Award.ผมยินดีที่จะบอกว่า ... ที่ผู้ชนะของสมาคมนักเขียนรางวัล Motoring
It is fabric from the uniform of an army officer of Guilder.ผ้าที่ติดมากับแบบฟอร์มทหารกองทัพของกิลเดอร์
Who is Guilder?แล้วกิลเดอร์นี่มันใครกัน?

guild ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公会[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 公会 / 公會] guild

guild ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギルド社会主義[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism
宮座[みやざ, miyaza] (n) organization of shrine parishioners in a hamlet; parish guild
産業組合[さんぎょうくみあい, sangyoukumiai] (n) industrial association; industrial guild
鉄砲座[てっぽうざ, teppouza] (n) gunmakers guild
魚座;うお座[うおざ, uoza] (n,adj-no) (1) (constellation) Pisces; the Fish; the Fishes; (2) (arch) fishmongers' guild
ギルダー[, giruda-] (n) guilder
ギルド[, girudo] (n) guild; (P)
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
楽座[らくざ, rakuza] (n) (1) (abbr) (See 楽市楽座) free markets and open guilds; (2) way of sitting on the ground with the sole of both feet pressed together
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank

guild ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมาคม[n.] (samākhom) EN: society ; association ; union ; guild ; consortium FR: société [f] ; association [f] ; ligue [f] ; fédération [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guild
Back to top