ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fascination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fascination*, -fascination-

fascination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fascination (n.) ความหลงใหล See also: ความดึงดูดใจ, ความมีเสน่ห์, ความลุ่มหลง Syn. attraction, charm, enchantment Ops. repulsion
English-Thai: HOPE Dictionary
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
English-Thai: Nontri Dictionary
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You and your fascination with this place.คุณกับความหลงใหลในที่นี้
10,000 plus students... and one has a serious fascination with fire.นักเรียนหมื่นกว่าคน... และหนึ่งในนั้นหลงไหลในเปลวเพลิงเป็นพิเศษ
Organized killers have a fascination with law enforcement.พวกฆาตกรที่มีระเบียบแบบแผน จะมีความหลงไหลในกระบวนการด้านกฎหมาย
For me, this fascination with beauty started at a very young age.สำหรับผม ความหลงไหลกับ ความงามนี้เริ่มตั้งแต่ยังเด็ก
I felt fascination and wonder at the beauty of her nakedness.ผมรู้สึกหลงใหลและสงสัย ในความงามของความเปลือย
It only heightened my fascination for her.มันยิ่งทำให้ผมสนใจเธอมากขึ้น
A fascination with all the charmingหลงใหลในความมีเสน่ห์ ของสิ่งที่พวกนั้นทำกัน
When the moon crosses between the sun and the earth, a strange fascination takes root in the heart.เมื่อพระจันทร์เคลื่อนที่ผ่าน ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ความแปลกน่าพิศวง
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี
THERE'S A PUBLIC FASCINATION WITH THEM.คนหลงใหลเรื่องแบบนี้
So... Why the sudden fascination with Karl?แล้วทำไมอยู่ดีๆสนใจเรื่องคาร์ลหล่ะ?
I don't know what your generation's fascination is with documenting your every thought but I can assure you they're not all diamonds.ฉันไม่รู้หรอกนะ ว่า ความลุ่มหลงของคนรุ่นเธอ... ...จะเป็นการบันทึก ทุกความคิด... ...แต่ฉันบอกเธอได้เลยว่า มันไม่ใช่เพชรหรอก

fascination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 魅力] charm; fascination; glamor; charisma

fascination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P)
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P)
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P)
魅惑[みわく, miwaku] (n,adj-no,vs) attraction; fascination; lure; captivation; charm; (P)

fascination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความน่าหลงใหล[n. exp.] (khwām nā lo) EN: FR: fascination [f]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fascination
Back to top