ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mainly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mainly*, -mainly-

mainly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mainly (adv.) โดยส่วนใหญ่ See also: ส่วนมาก Syn. chiefly, in the main, largely
English-Thai: HOPE Dictionary
mainly(เมน'ลี) adv. ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป, Syn. mostly
English-Thai: Nontri Dictionary
mainly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นสำคัญ (adv.) mainly See also: at most, importantly, chiefly, largely Syn. เป็นหลัก
เป็นหลัก (adv.) mainly See also: essentially, importantly, principally
โดยส่วนมาก (adv.) mainly See also: greatly, mostly
โดยส่วนใหญ่ (adv.) mainly See also: greatly, mostly Syn. โดยส่วนมาก
เป็นที่ตั้ง (v.) be mainly See also: be chiefly, be basic, be fundamental Syn. เป็นหลักใหญ่
เป็นที่ตั้ง (v.) be mainly See also: be chiefly, be basic, be fundamental Syn. เป็นหลักใหญ่
เป็นหลักใหญ่ (v.) be mainly See also: be chiefly, be basic, be fundamental
เป็นหลักใหญ่ (v.) be mainly See also: be chiefly, be basic, be fundamental
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do, but I do mainly field consultations, which is cool 'cause I get to travel.ใช่ แต่ฉันเน้นเรื่องการให้ คำปรึกษา ซึ่งดี... เพราะฉันได้เดินทาง ฉันจะไปฮาวายในวันศุกร์
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า
You will mainly be cold-calling potential clients.หน้าที่คุณคือโทรหาลูกค้าที่มีแวว
And to think just five minutes ago you were telling us how you were living mainly on synthetic blood.เมื่อกี๊เหมือนแกบอกว่า แกดื่มเลือดสังเคราะห์แทนแล้วไม่ใช่เหรอวะ
But mainly for the simple reason that the Spear of Osiris is only effective against Egyptian monsters.แต่เหตุผลสำคัญ คือ หอกแห่งโอซิริส มีผลต่อ สัตว์ร้ายของอียิปต์เท่านั้น
It's used mainly by emergency personnel.ส่วนใหญ่แล้ว พวกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจะใช้มัน
Stays mainly in the plain.ส่วนใหญ่อยู่ในทุ่งกว้าง
Is it just mainly a general chat, hobbies...เป็นแบบพูดคุยทั่วไป,ถามถึงงานอดิเรก
This puts us in the major league, and that is mainly down to you.นี่พาเราไปสู่ เมเจอร์ลีก และนั้นคือคุณ
They were mainly in real estate holdings but in my time...ได้ถูกแจกจ่ายออกไป,ซึ่งส่วนใหญ่จะเป้นที่อสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าจะให้ชัวร์...
That opera ended weeks ago, and it's mainly for kids.โอเปร่านั่นจบไปหลายอาทิตย์แล้ว และส่วนมากก็เพื่อเด็กๆ
The enthusiasm for voting among blacks of all ages and conditions caught the mainly white organizers unprepared.คนผิวดำทุกเพศทุกวัย ต่างกระตือรือร้นที่จะออกไปเลือกตั้ง เป็นการสั่งสอนองค์กรของคนผิวขาว ที่ไม่ได้เตรียมรับมือ

mainly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名量词[míng liàng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 名量词 / 名量詞] nominal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to nouns
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches
动量词[dòng liàng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 动量词 / 動量詞] verbal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to verbs
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典乐 / 古典樂] classical music (mainly western)
极乐世界[jí lè shì jiè, ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 极乐世界 / 極樂世界] paradise (mainly Buddhist); Elysium; (Budd.) Sukhavati

mainly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P)
わい;わえ[, wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion
和妻[わづま, waduma] (n) branch of ancient Japanese magic tricks inherited mainly from oral tradition
和文体[わぶんたい, wabuntai] (n) literary style from the Heian era onwards, often mainly in kana and written by women
湿気る[しける;しっける, shikeru ; shikkeru] (v5r,v1,vi) (一段 form is mainly spoken language) to be damp; to be moist
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog)
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
社会の窓[しゃかいのまど, shakainomado] (n) trouser zipper (mainly for males) (lit
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself

mainly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยส่วนมาก[adv.] (dōi suanmāk) EN: mainly FR:
โดยส่วนใหญ่[adv.] (dōi suan ya) EN: mainly FR:
เป็นหลักใหญ่[adv.] (pen lak yai) EN: mainly FR:
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
เป็นที่ตั้ง[adv.] (penthītang) EN: mainly ; chiefly FR:
ส่วนมาก[adv.] (suan māk = ) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ส่วนใหญ่[adv.] (suan yai = ) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main FR: principalement ; surtout
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkha) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mainly
Back to top