ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monarch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monarch*, -monarch-

monarch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monarch (n.) พระมหากษัตริย์ See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน Syn. king, queen, emperor
monarchic (adj.) เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchical (adj.) เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchist (n.) ผู้เชื่อในระบอบการปกครองแบบกษัตริย์
monarchy (n.) การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์ Syn. kingship, sovereignty
monarchy (n.) ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
English-Thai: HOPE Dictionary
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchical(มะนาร์'คิคัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย
monarchism(มอน'เนอคิสซึม) n. ลัทธิราชาธิปไตย., See also: monarchistic adj.
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
English-Thai: Nontri Dictionary
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monarchโมนอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอพระราชทาน (v.) request to a Thai monarch See also: beg for his Majesty´s grant Syn. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต
ขอสิ่งของ (v.) request to a Thai monarch See also: beg for his Majesty´s grant Syn. ขออนุญาต
ระบอบราชาธิปไตย (n.) absolute monarchy Ops. ระบอบประชาธิปไตย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (n.) absolute monarchy Syn. ระบอบราชาธิปไตย Ops. ระบอบประชาธิปไตย
ราชาธิปไตย (n.) absolute monarchy
สมบูรณาญาสิทธิราช (n.) absolute monarchy Syn. ราชาธิปไตย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (n.) absolute monarchy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am the monarch of the sea I am the ruler of the...ฉันเป็นพระราชาแห่งทะเล ฉันเป็นเจ้าผู้ปกครอง...
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน.
Which Monarch is sometimes known as "the Tragic queen"?พระมหากษัตริย์พระองค์ไหน ที่รู้จักกันในนาม"สมเด็จพระบรมราชินีนาถ"
Every monarch in history has succeeded someone who's dead or just about to be.สวัสดีจ้ะ เมอร์เทิล ที่รัก คุณมาก่อนเวลา คุณทั้งสองคงรู้จักกันแล้ว แต่คุณคงยังไม่ได้พบ - พระเจ้าจอร์ชที่ 6
When do the people decide that Viserys Targaryen is the rightful monarch after all?เมื่อใดกันว่าผู้คนจะตัดสินว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียน เป็นกษัตริย์ที่ดี ในที่สุด
Though why someone of your stature would be interested in a small-town monarch such as myself is a mystery to me.ถึงอย่างงั้นทำไมคนที่อยู่ในระดับคุณถึงถูกสนใจ ให้มาเป็นกษัตริย์ในเมืองเล็ก เหมือนอย่างฉัน แล้วฉันก็ไม่สามารถอธิบายได้
It's a caterpillar that will turn into a monarch butterfly.มันเป็นหนอนที่จะโตเป็นผีเสือโมนาร์ค
"The monarch will be crowned.""ผีเสื้อโมนาร์คจะถูกสวมมงกุฏ"
When she touched this thing, she said my ghost told her that the monarch will be crowned.ตอนที่เธอสัมผัมโดมนี่ เธอบอกว่าเห็นฉันอีกคนพูดว่า "ผีเสื้อโมนาร์คจะได้สวมมงกุฏ"
We don't even know that Barbie's the monarch anyway.เรายังไม่รู้เเน่ชัดเลยน่ะ ว่าบาร์บี้คือผีเสื้อโมนาร์คในคำทำนายที่ว่า
The monarch will be crowned.ผีเสื้อโมนาร์คจะได้รับการสวมมงกุฎ

monarch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
君主立宪制[jūn zhǔ lì xiàn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 君主立宪制 / 君主立憲制] constitutional monarchy
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
[jūn, ㄐㄩㄣ, 君] monarch; lord; gentleman; ruler
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, 君主] monarch; sovereign
君主政治[jūn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, 君主政治] monarchy
君权[jūn quán, ㄐㄩㄣ ㄑㄩㄢˊ, 君权 / 君權] monarchial power
国君[guó jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩㄣ, 国君 / 國君] monarch
尼泊尔国王[Ní bó ěr guó wáng, ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, 尼泊尔国王 / 尼泊爾國王] Nepalese monarchy

monarch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
君側[くんそく, kunsoku] (n) proximity of a monarch or lord
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P)
君主[くんしゅ, kunshu] (n,adj-no) ruler; monarch; sovereign; (P)
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P)
王国[おうこく, oukoku] (n) kingdom; monarchy; (P)
立憲君主国[りっけんくんしゅこく, rikkenkunshukoku] (n) constitutional monarchy
立憲君主政;立憲君主制[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) constitutional monarchy; limited monarchy
立憲君主政体;立憲君主制体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] (n) constitutional monarchy
立憲王政[りっけんおうせい, rikken'ousei] (n) constitutional monarchy
絶対君主制[ぜったいくんしゅせい, zettaikunshusei] (n) absolute monarchy

monarch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor ; world-king ; universal monarch (endowed with the seven valuables or treasures) FR: empereur [m]
กษัตร[n.] (kasat) EN: king ; monarch FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: king ; monarch ; queen ; princess FR: monarque [m] ]
กษัตริย-[pref.] (kasattriya-) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch FR:
นกจับแมลงจุกดำ[n. exp.] (nok jap mal) EN: Black-naped Monarch ; Black-naped Blue Flycatcher FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sa) EN: monarch FR:
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophae) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty FR: roi [m]
พระมหากษัตริย์[n. prop.] (Phra Mahā K) EN: great king ; King ; monarch FR: roi [m]
ภูมี[n.] (phūmī) EN: king ; monarch FR: roi [m] ; monarque [m]
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaen) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government FR:
ราช[X] (rāt) EN: king ; monarch ; royal ; sovereign FR:
วิภู[n.] (wiphū) EN: king ; ruler ; monarch ; lord ; sovereign FR:
อธิป[n.] (athip) EN: king ; monarch; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
ขบวนการล้มเจ้า ; ขบวนการล้มจ้าว[n. exp.] (khabūankān ) EN: conspiracy against monarchy FR:
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)[org.] (Khana Patir) EN: Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) FR:
ลักพระศพ[n. exp.] (lak phra so) EN: theft of the monarch's body FR:
ล้มเจ้า = ล้มจ้าว[v. exp.] (lom jao = l) EN: bring down the monarchy FR:
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Monarchidae FR:
ระบบกษัตริย์[n. exp.] (rabop kasat) EN: monarchy FR:
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข[n. exp.] (rabøp prach) EN: constitutional monarchy FR: monarchie constitutionnelle [f]
ระบอบราชาธิปไตย[n. exp.] (rabøp rāchā) EN: monarchical form of government FR:
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช = ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[n. exp.] (rabop sombū) EN: absolute monarchy FR: monarchie absolue [f]
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[n. exp.] (rabøp sombū) EN: absolute monarchy FR:
ราชาธิปไตย[n.] (rāchāthippa) EN: monarchy ; absolute monarchy FR: monarchie [f]
สถาบันกษัตริย์[n. exp.] (sathāban ka) EN: the monarchy ; the throne FR: la monarchie [f] ; l'institution royale [f]
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ [= สมบูรณาญาสิทธิราช][n. exp.] (sombūranāyā) EN: absolute monarchy FR: monarchie absolue [f]

monarch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stirnschopfmonarch {m} [ornith.]Bismarck Monarch
Boanomonarch {m} [ornith.]Black-chinned Monarch
Himmelsschnäpper {m} [ornith.]Celestial Blue Monarch
Everettmonarch {m} [ornith.]White-tipped Monarch
Helenschnäpper {m} [ornith.]Short-crested Blue Monarch
Graukopfmonarch {m} [ornith.]Island Grey-headed Monarch
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch
Brillenmonarch {m} [ornith.]Spectacled Monarch
Silberschwanzmonarch {m} [ornith.]Unhappy Monarch
Monarch {m}monarch
Monarchie {f} | Monarchien
Monarchismus {m}monarchism
Monarchist {m} | Monarchisten
monarchisch {adj}monarchic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monarch
Back to top