ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superlatively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superlatively*, -superlatively-

superlatively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superlatively (adv.) อย่างสำคัญที่สุด Syn. supremely, mainly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superlatively
Back to top