ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unyielding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unyielding*, -unyielding-

unyielding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unyielding (adj.) แข็ง See also: ไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible, hard Ops. soft
unyielding (adj.) ที่มีใจเด็ดเดี่ยว Syn. intransigent, stubborn Ops. flexible
unyieldingly (adv.) อย่างเด็ดเดี่ยว See also: อย่างไม่ยอมจำนน Syn. obstinately
unyieldingness (n.) ความเด็ดเดี่ยว Syn. resistance
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ทรหดอดทน (adj.) unyielding See also: indomitable, unflinching, undaunted Syn. อดทน Ops. ย่อท้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ...
Father to daughter, brother to sister, mother to child, blood ties can be as unyielding as they are eternal.พ่อกับลูก พี่ชายถึงน้องสาว, แม่ถึงลูก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้น ทั้งแน่นแฟ้นและคงอยู่ได้นาน
The moment we met, I knew that only by sliding myself into her cold, stiff, unyielding mound would I ever feel like a real man again.ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เห็นหน้าเธอ ฉันรู้ทันที ฉันถลำลึก ลงไปในความเย็นชาและดื้อรัน และเนินอกที่แข็งๆนั่น
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน?
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ
I stand resolute and unyielding.ข้านั้นยึดมั่นและเด็ดเดี่ยว

unyielding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, 傲骨] lofty and unyielding character
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚强不屈 / 堅強不屈] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 坚贞不渝 / 堅貞不渝] unyielding integrity (成语 saw); unwavering
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, 强硬态度 / 強硬態度] unyielding attitude
[gěng, ㄍㄥˇ, 骾] blunt; fish bones; unyielding
[gěng, ㄍㄥˇ, 鲠 / 鯁] blunt; fish bones; unyielding
刚强[gāng qiáng, ㄍㄤ ㄑㄧㄤˊ, 刚强 / 剛強] firm; unyielding
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, 傲然] loftily; proudly; unyieldingly
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, 坚如磐石 / 堅如磐石] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding
[jiān, ㄐㄧㄢ, 坚 / 堅] strong; solid; firm; unyielding; resolute
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 强 / 強] stubborn; unyielding
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 不屈] unyielding; unbending
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 不屈不挠 / 不屈不撓] unyielding; indomitable
抗直[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, 抗直] unyielding
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, 坚韧不拔 / 堅韌不拔] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding

unyielding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
利かぬ気[きかぬき, kikanuki] (adj-na,n) unyielding
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na,n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive

unyielding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
แข็งแกร่ง[adj.] (khaengkraen) EN: strong ; robust ; firm ; unyielding FR: robuste
แข็งกร้าว[adj.] (khaengkrāo) EN: unyielding ; harsh ; tough ; very firm FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
สู้ไม่ถอย[v. exp.] (sū mai thøi) EN: be unyielding FR:
ทนทายาด[adj.] (thon thāyāt) EN: unyielding FR:
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister
ยืนกระต่ายสามขา[adj.] (yeūnkratāis) EN: opinionated ; steadfast ; unyielding FR: têtu
ยืนหยัด[adj.] (yeūnyat) EN: unyielding ; persevereing ; insistent FR:

unyielding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbiegsam {adv}unyieldingly
unnachgiebig {adv}unyieldingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unyielding
Back to top