ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stiff-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stiff, *stiff*,

-stiff- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดกกระเดก (v.) be stiff in manner See also: be ill-mannered, be harsh in manner
ขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out Syn. เมื่อยขบ
เมื่อยขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
Rock her a bit. I'm all stiff from rocking.ร็อคเธอสักหน่อย ฉันแข็งจากโยก
He's got no teeth. He's all stiff from rheumatism.ไม่มีฟัน ตัวแข็งเพราะโรคไขข้อ
Looked like a stiff breeze would blow him over.เหมือนสายลมแข็งจะระเบิดเขาไป
Later, when we all talked we realized that Reverend Jones had climbed Ffynnon Garw 5 or 6 times that day enough to make a young, fit man stiff and definitely too much for a man of 82.ต่อมา เมื่อเราได้คุยกัน เรารู้ว่าบาทหลวงโจนส์ ได้ปีนฟินาฮ่อนการู
He might pull the stiff one-eye on me. I need you to chaperone.เขาอาจลวนลามผม ผมอยากให้คุณกันท่า
Crimson cape... at the sight of Reginald's stiff and-ถ้าคลุมสีแดงของเธอ เมื่อเธอเห็น... ของเรจินัลด์อันแข็งแรงและ...
You'd think so since the stiff was 60... but she was rich on her own.คุณก็คิดงั้นเหรอ เพราะตาสามีนั่น 60 แล้ว แต่เธอรวยของเธอเองอยู่แล้ว
I mean, there's some stiff competition, and they only pick one of us so I'll just have to blow them away with my speech.แบบว่า มีการแข่งขันด้วยหน่ะครับ คัดเอาแค่คนเดียวด้วย หมายถึงว่าผมต้องทำให้เขาชอบสุนทรพจน์ของผมให้ได้
I'm not gonna stiff a friend.เออจริงด้วย ขอโทษนะ เดี๋ยวเขียนใหม่ให้อีกใบนึง
He's never been the last of the red hot lovers... but, recently, it's got to the point where he's jealous of stiff wind.คือพ่อเค้าก็ไม่ได้ถึงกับ แหยไม่เป็นเรื่องหรอกนะ แต่รู้สึกเดี๋ยวนี้ ดูพ่อเค้า เริ่มหึงอะไรไม่เข้าเรื่องแล้ว

-stiff- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬纸[yìng zhǐ, ˋ ㄓˇ, 硬纸 / 硬紙] cardboard; stiff paper
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵] rigid; deadlock; stiff (corpse)
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵 / 殭] stiff (corpse)

-stiff- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.)
五十肩[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste
堅苦しい;固苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
干し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r,vi) (uk) to stiffen; to become stiff
斜頸;斜頚[しゃけい, shakei] (n,adj-no) torticollis; wryneck; stiff neck
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp,v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober

-stiff- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff ; rigid FR: rigide
ขัดยอก[v.] (khatyøk) EN: feel creaky ; feel stiff FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
เมื่อย[adj.] (meūay) EN: stiff ; tight ; sore FR:
เมื่อยขบ[v.] (meūaykhop) EN: feel stiff and sore FR:
เมื่อยขบ[adj.] (meūaykhop) EN: stiff FR:
มือแข็ง[adj.] (meūkhaeng) EN: having stiff manners ; uncourteous FR: discourtois
ปอดแหก[adj.] (pøt haēk) EN: scared to death ; scared stiff ; chicken-hearted FR: mort de peur
ปวดเมื่อย[v. exp.] (pūat meūay) EN: be stiff ; have aches and pains FR:
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:

-stiff- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
steif {adj} | steif gefroren; steif vor Kältestiff | frozen stiff; stiff with cold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stiff-
Back to top