ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affix*, -affix-

affix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affix (n.) คำเติม
affix (vt.) ผูก See also: ติด, ประทับ Syn. attach, fasten
affix (vt.) เพิ่มเติม See also: เติมเข้าไป Syn. add, append
affix (n.) สิ่งที่เติม See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน
affix to (phrv.) ติด See also: แปะ Syn. attach to
affixture (n.) การใส่เพิ่มเข้าไป
English-Thai: HOPE Dictionary
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
English-Thai: Nontri Dictionary
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affixesการผสานคำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเติม (n.) affix See also: supplementary word
ประทับ (v.) affix See also: imprint, stamp, press Syn. ประทับตรา, กด, ตอก
ปิดอากร (v.) affix a tax stamp See also: stick on a stamp
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let the lamp affix its beam.ให้โคมไฟปรับลำแสงให้ตรง
Well, if we're all in agreement, let the lamp affix its beam.เราตกลังกันแล้วนะ เปิดไฟส่องกันเถอะ
The bear products are affixed with an electronic device in the chest which can be programmed to say any one of five phrases.พวกตุ๊กตาหมีจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ติดที่หน้าอก ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรม ให้พูดได้ 5 ประโยค

affix ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
词缀[cí zhuì, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ, 词缀 / 詞綴] prefix or suffix of a compound word; affix (linguistics)
假词叠词[jiǎ cí dié cí, ㄐㄧㄚˇ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄘˊ, 假词叠词 / 假詞疊詞] pseudo-affixation

affix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
印を押す[いんをおす, inwoosu] (exp,v5s) to affix one's seal
履く(P);佩く;穿く;着く;帯く[はく, haku] (v5k,vt) (1) (usu 履く or 穿く) to put on (or wear) lower-body clothing (i.e. pants, skirt, etc.); to put on (or wear) footwear; (2) (usu. 佩く or 帯く) to affix a sword to one's hip; (3) to affix a bowstring to a bow; (P)
引っ付ける[ひっつける, hittsukeru] (v1,vt) to stick; to affix
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
押印[おういん, ouin] (n,vs) affixing one's seal
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid)
柱暦[はしらごよみ, hashiragoyomi] (n) (See 綴暦・とじごよみ) small calendar (or almanac) affixed to a pillar or wall
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits)
証印[しょういん, shouin] (n,vs) a seal affixed to a document

affix ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงพระปรมาภิไธย[v. exp.] (long Phra P) EN: affix the royal signature FR: apposer la signature royale
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal FR: apposer un cachet
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot ; affix FR: attacher ; nouer ; lier ; ligoter ; amarrer
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up FR: coller ; fixer ; punaiser
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press FR: sceller ; cacheter
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; affix a stamp ; stamp FR: estampiller ; tamponnner ; timbrer
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal FR: sceller
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words) FR: affixe [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affix
Back to top