ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paste*, -paste-

paste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paste (n.) สิ่งที่มีลักษณะเหนียว See also: แป้งเปียก Syn. glue
paste (n.) สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
paste up (phrv.) แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up (phrv.) แปะปิดด้วย
pasteboard (n.) แผ่นกระดาษแข็ง Syn. cardboard, tagboard, carton material
pastel (n.) ดินสอสี See also: ชอล์กสี Syn. gouache
pastel (adj.) เกี่ยวกับดินสอสี
pastel (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light, faded Ops. dark, bright
pastern (n.) อวัยวะม้าส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเท้าและกีบเท้า
Pasteur (n.) นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
pasteurise (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
pasteurize (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
English-Thai: HOPE Dictionary
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์,ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ,ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๋วยจั๊บ (n.) paste of rice flour See also: boiled Chinese pasta square Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ
พาสเจอไรซ์ (n.) pasteurization
กะปิ (n.) shrimp paste Syn. เยื่อเคย
ข้าวเปียก (n.) rice paste See also: rice pudding
ข้าวเปียก (n.) rice paste
ทอดมันปลากราย (n.) fried fish-paste balls
ยาสีฟัน (n.) toothpaste See also: dentifrice
ห่อหมก (n.) steamed fish with curry paste
เปียก (v.) make a paste
เยื่อเคย (n.) shrimp paste
แกงส้ม (n.) sour soup made of tamarind paste
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm doing this because I've been eating paste out of a tube for 15 years.ฉันทำอย่างนี้เพราะฉันเนี่ยกินจากหลอดมาเป้นเวลา 15 ปีแล้ว
Copy this and go paste them all over town.ลอกนี่ซะ แล้วเอาไปติด ให้ทั่วเมืองเลย
It is important to paste the labels on the cosmetics, but training on the field is more effective for us.การติดฉลากเครื่องสำอางก็สำคัญ แต่การฝึกให้ประโยชน์กับเรามากกว่านะคะ
Ever roll a tube of tooth paste up from the bottom?มันเหมือนไม่เคยแปรงฟันจากบนลงล่าง
The things he ordered, were either noodles with soybean paste or spicy soup with sheatfish.สิ่งที่เขาสั่งมีทั้ง บะหมี่ใส่ถั่วเหลือง หรือไม่ก็ซุปเผ็ดกับหนังปลา
I just need to paste this into a new file.คุณแค่เอาสิ่งนี้แปะเข้าไปในไฟล์ใหม่
All right, I'm pretty sure that there's some kind of, like, paste or jelly you're supposed to put on their butt.เอาล่ะ ฉันค่อนข้างมั่นใจ มันจะมีพวกเจลหรือครีม เอาไว้ทาก้นเด็ก
It's red bean paste bun!นี่มันไส้ถั่วแดงต่างหาก
At least the paste smell has...อย่างน้อยกลิ่นแป้งเปียกมันฟ้อง
In this weather, it's not like you're a bean paste pot or anything.อากาศแบบนี้ มันไม่เหมือนที่คุณเป็นหม้อต้มแป้งเปียกถั่วหรืออย่างอื่น
You can't avoid making bean paste because you're afraid of maggots.ฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คะ ฉันก็อยากสนุกเหมือนกัน
Or to paste posters on the street. Do as you will.หรือปิดประกาศตามถนน อยากทำอะไรก็ทำไป

paste ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻醬[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, 麻醬] sesame paste (sauce)
粘贴[nián tiē, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄧㄝ, 粘贴 / 粘貼] to stick; to paste (as in 'cut, copy, and paste')
芋泥[Yù ní, ㄩˋ ㄋㄧˊ, 芋泥] yam paste (a snack in Chaozhou cuisine)
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
蟹酱[xiè jiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤ, 蟹酱 / 蟹醬] crab paste
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
糨糊[jiàng hù, ㄐㄧㄤˋ ㄏㄨˋ, 糨糊] flour paste
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, 巴斯德] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist
[ní, ㄋㄧˊ, 泥] mud; paste; pulp
[hú, ㄏㄨˊ, 糊] muddled; paste; scorched
[gāo, ㄍㄠ, 膏] ointment; paste
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ, 软膏 / 軟膏] ointment; paste
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, 巴氏] Pasteur
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, 巴氏杀菌法 / 巴氏殺菌法] pasteurization (sterilization by heating)
[hù, ㄏㄨˋ, 糊] paste; cream
糊剂[hú jì, ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ, 糊剂 / 糊劑] paste; glue
辣椒酱[là jiāo jiàng, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, 辣椒酱 / 辣椒醬] red pepper paste; chili sauce
芝麻酱[zhī ma jiàng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄤˋ, 芝麻酱 / 芝麻醬] sesame paste
麻酱[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, 麻酱 / 麻醬] sesame paste
虾酱[xiā jiàng, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄤˋ, 虾酱 / 蝦醬] shrimp paste
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 浆 / 漿] starch paste
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 糨] starch; paste; to starch
[cí, ㄘˊ, 糍] sticky rice paste; mochi (in Japanese)
[zhān, ㄓㄢ, 粘] to stick; paste
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, 牙膏] toothpaste

paste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste
コピーアンドペースト;コピーペースト[, kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste
トマトペースト[, tomatope-suto] (n) tomato paste
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract)
マーマイト[, ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract)
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste
小倉アイス[おぐらアイス, ogura aisu] (n) ice cream mixed with adzuki bean paste
小倉餡[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans
御目出糖[おめでとう(uK), omedetou (uK)] (n) Japanese sweets made with glutinous rice and azuki bean paste
担々麺;担担麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi
柚子胡椒;ゆず胡椒[ゆずこしょう;ゆずごしょう, yuzukoshou ; yuzugoshou] (n) condiment paste made from yuzu zest and chile peppers
桜餅[さくらもち, sakuramochi] (n) rice cake with bean paste wrapped in a preserved cherry leaf
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste
竹輪麩[ちくわぶ, chikuwabu] (n) flour paste cake in the form of a tube
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.)
糊代[のりしろ, norishiro] (n) overlap width; margin to paste up
糠味噌漬け[ぬかみそづけ, nukamisoduke] (n) vegetables pickled in salted rice-bran paste
練り[ねり, neri] (n,n-suf) (1) kneading; gloss; tempering; (adj-f,n) (2) paste (e.g. bean paste, mustard paste); (P)
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
蒲鉾[かまぼこ, kamaboko] (n) (processed) fish paste
蟹味噌[かにみそ;カニミソ, kanimiso ; kanimiso] (n) (uk) brown meat (crab); miso-like paste found inside a crab's (and arthropods in general) intestinal area
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi
[ひしお, hishio] (n) (1) paste similar to miso made from koji mold and salt water; (2) watery mash left over from making soy sauce
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons
コチュジャン;コチジャン[, kochujan ; kochijan] (n) gochujang (Korean red chili paste) (kor
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
パスツレラ[, pasutsurera] (n) pasteurella
パステル[, pasuteru] (n) pastel; (P)
パステルカラー[, pasuterukara-] (n) pastel color; pastel colour
パステルトーン[, pasuteruto-n] (n) pastel tone
パステル画[パステルが, pasuteru ga] (n) pastel (picture)
パフペースト[, pafupe-suto] (n) puff paste; puff pastry
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis)
ボール[, bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste

paste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม[TM] (Børisat Phi) EN: Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd. FR:
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
ไก่ผัดพริกแกง[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken with red curry paste FR:
ไก่ผัดพริกขิง[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken with red curry paste FR:
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
กะปิเคย[n. exp.] (kapi khoēi) EN: opossum shrimp paste FR:
กะปิเคยตาดำ[n. exp.] (kapi khoēi ) EN: shrim paste FR:
กะปิแม่ประนอม[n. exp.] (kapi Maēpra) EN: Maepranom shrimp paste FR:
ขนมเม็ดขนุน[n. exp.] (khanom met ) EN: Thai green peanut paste FR:
ข้าวคลุกกะปิ[n.] (khāokhlukka) EN: rice mixed with shrimp paste ; fried rice with shrimp paste FR: riz frit à la pâte de crevettes [m]
ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง[n. exp.] (khāonīo nā ) EN: yellow sticky rice topped with shrimp paste FR:
ข้าวผัดมันกุ้ง[n. exp.] (khāophat ma) EN: fried rice with shrimp paste FR:
ข้าวผัดน้ำพริกกะปิ[n. exp.] (khāophat nā) EN: fried rice with shrimp paste FR:
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ[n. exp.] (khāophat nā) EN: chilli paste fried rice ; fried rice with sausage and vegetables FR:
ข้าวผัดน้ําพริกเผา[n. exp.] (khāophat nā) EN: rice with chili paste FR:
ข้าวผัดน้ำพริกปลาทู[n. exp.] (khāophat nā) EN: fried rice with hot shrimp paste and smoked mackerel FR:
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice FR: riz mouillé [m]
ข้าวราดผัดพริกแกง...[n. exp.] (khāo rāt ph) EN: FR: rice and curry paste topped with stir-fried ...
คั่วกลิ้งหมู[n. exp.] (khūa kling ) EN: Southern style pork curry ; pork with yellow curry paste FR:
กอเอี๊ยะ[n.] (kø-ia) EN: Chinese medicinal plaster ; herbal medicinal paste FR:
กวยจั๊บ [= ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ][n. exp.] (kūay jap = ) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour FR: pâtes de riz [fpl]
กุ้งผัดน้ำพริกเผา[n. exp.] (kung phat n) EN: stir-fried shrimp with Thai chilli paste FR:
มะขามเปียก[n.] (makhāmpīek) EN: tamarind paste FR:
หมูผัดพริกแกง[n. exp.] (mū phat phr) EN: spicy stir fried pork with red curry paste FR:
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce FR: sauce pimentée [f]
น้ำพริกแกงมัสมั่น[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: massaman curry paste FR:
น้ำพริกกากหมู[n. exp.] (nāmphrik kā) EN: pork crackling chili paste FR:
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce ; shrimp paste chili sauce (Am.) : shrimp paste chilli dip ; shrimp paste chili dip (Am.) FR:
น้ำพริกกะปิผักสด [n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce with fresh vegetables FR:
น้ำพริกลงเรือ[n. exp.] (nāmphrik lo) EN: chili paste FR:
น้ำพริกมะขามอ่อน[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: tamarind paste FR:
น้ำพริกเผา[n. exp.] (nāmphrikpha) EN: chili paste ; spicy paste FR:
น้ำพริกเผาไทย[n. exp.] (nāmphrikpha) EN: Thai chili paste FR:
น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม[TM] (Nāmphrikpha) EN: Mae Pranom Thai Chili Paste FR:
โอนีแปะก๊วย = โอวนีแปะก๊วย[xp] (ōnī paekwua) EN: sweet sticky rice topped with sweet taro paste and ginkgo FR:
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage FR: pâte [f] ; mucilage [m] ; colle d'amidon [f]
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik ) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish FR:
เผือกกวน[n. exp.] (pheūak kūan) EN: taro pudding ; sweet taro paste in the shape of a pretty rose FR:
พริกแกง[n. exp.] (phrik kaēng) EN: roasted chilli curry ; curry paste FR:

paste ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sardellenpaste {f}anchovy paste
Butterteig {m}puff paste
Fischpaste {f}fish paste
Lotpastendruck {m}soldering paste printing
Widerstandspaste {f}resistor paste
Tomatenmark {n} [cook.]tomato paste
Zahnpaste {f} | Zahnpasten
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern
Lotpaste {f}; Lötpaste
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten
Pastell {n}pastel
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.]
Pastellmaler {m}pastelist
Pastellmalerei {f}pastel drawing
Pastellton {n}; Pastell
Paste {f} | Pasten
Pastetchen {n} | Pastetchen
Pastete {f} | Pasteten
Pasteurisierung {f}pasteurization
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.]
pastellfarben {adj}; Pastell...pastel
Zahnpasta {f}; Zahnpaste
Tapeziertisch {m}trestle table; decorator's trestle table; pasteboard; paperhanger's bench
Montagehilfe {f} (Paste)tyre bead lubricant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paste
Back to top