ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ontologism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ontologism*, -ontologism-

ontologism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ontologism (n.) การมีเวทย์มนต์ See also: การร่ายเวทย์มนต์ Syn. orphism, spiritualism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ontologism
Back to top