ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misuse*, -misuse-

misuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misuse (n.) การใช้ในทางที่ผิด See also: การใช้ผิด Syn. misemployment, misappropriation, ill-usage, misapplication, abuse
misuse (n.) การปฏิบัติอย่างเลวร้าย See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อบางคนอย่างไม่สุจริตใจ
misuse (vt.) ใช้ในทางที่ผิด See also: ใช้ผิด Syn. misapply, abuse
misuse (vt.) ใช้อย่างหนัก See also: กระทำทารุณ Syn. maltreat, mistreat Ops. respect, protect
English-Thai: HOPE Dictionary
misuse(n. มิสยูซฺ'v. มิสยูซ) n.,v. (การ) ใช้ในทางที่ผิดหรือไม่สมควร.
English-Thai: Nontri Dictionary
misuse(n) การใช้ผิด,การทารุณ,การเฆี่ยนตี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misuserการใช้สิทธิโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dad works in the Ministry of Magic, in the Misuse of Muggle Artifacts Office.พ่อทำงานกระทรวงเวทย์มนตร์ กองการ ใช้สิ่งประดิษฐ์ของมักเกิ้ลในทางที่ผิด
And I would expect you, of all people, would understand my feelings on misuse of power.คุณน่าจะรู้ดีกว่าใครนี่ ว่าฉันคิดอะไรเกี่ยวกับการควบคุมพลัง
When an individual acquires great power, the use or misuse of that power is everything.เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ การใช้พลังในทางที่ถูกหรือผิดเป็นเรื่องสำคัญ
The misuse of power is the very essence of tyranny.การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์
Shell corporations like Ecofield, rampant misuse of funds.เปลือกนอกองค์กรก็เหมือนกับเพื่อนสิ่งแวดล้อม เงินกองทุนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิด
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา
It's a contamination, and that is in no way a misuse of the word.มันคือการปนเปื้อน และนั่นไม่ใช่คำพูดที่หลอกลวง
They are planning to misuse this knowledge.พวกเขาวางแผนที่จะใช้ความรู้นี้ในทางที่ผิด
And seeing as I'd already taken a bollocking for the misuse of Walshy's office, I figured I might as well commit the crime.บอกมานะ ว่านี่ก้นของใคร ให้ตายสิ อรุณสวัสดิ์ โฮโมเซเปียนส์
A part time staff member misused my role as the director and gave orders to the planning manager.พนักงานชั่วคราวคนหนึ่งเข้าใจว่าผมเป็น ผอ. และออกคำสั่งให้กับผู้จัดการฝ่ายวางแผน.
Ponyo misused her magical powers.ปองโย่ใช้เวทมนตร์ในทางที่ผิด
We have misused science, just as we have every other tool at our disposal, and that's why we can't afford to leave it in the hands of a powerful few.ทุกเครื่องมืออื่น ๆ ในการกำจัดของเรา และนั่นเป็นเหตุผลที่เรา ไม่สามารถจ่ายได้ จะปล่อยให้มันอยู่ในมือ ของที่มีประสิทธิภาพไม่กี่

misuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
误用[wù yòng, ˋ ㄩㄥˋ, 误用 / 誤用] misuse

misuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent
笠に着る;かさに着る;嵩に着る(iK)[かさにきる, kasanikiru] (exp,v1) to wear the mantle of (borrowed) authority and misuse it
悪用[あくよう, akuyou] (n,vs) abuse; misuse; perversion; (P)
誤用[ごよう, goyou] (n,vs) abuse; misuse; incorrect use; malapropism

misuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage

misuse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misuse
Back to top