ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wasteful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wasteful*, -wasteful-

wasteful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wasteful (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, improvident, profligate Ops. economic, frugal, provident
wasteful (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง See also: ซึ่งก่อให้เกิดความหมดเปลือง, ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
wastefully (adv.) อย่างสิ้นเปลือง Syn. extravagantly, thriftlessly, lavishly
wastefulness (n.) ความสิ้นเปลือง See also: ความฟุ่มเฟือย Syn. excess, improvidence, luxury
English-Thai: HOPE Dictionary
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
English-Thai: Nontri Dictionary
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูญเปล่า (adj.) wasteful See also: extravagant Syn. เสียเปล่า
เก้อ (adv.) wastefully See also: vainly, uselessly Syn. เสียเวลาเปล่า
เสียเวลาเปล่า (adv.) wastefully See also: vainly, uselessly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ
It's wasteful to talk with you!เป็นเรื่องปล่าวประโยช์ที่ได้คุยกับนาย!
Arrogant wasteful prick.เสือผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย
It will be wasteful if you do not eat the portion prepared for you.มันจะเสียของถ้าเธอไม่กินในส่วนที่เตรียมไว้ให้เธอ
So wasteful. I only used 300 points and now I have to drop out.ช่างไร้ค่าจริงๆ ฉันไปโพสท์ข้อความ 300 โพสท์เพื่อที่จะได้เป็นสมาชิก VIP
If we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then... we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it.เราต้องสอนลูกหลานให้อยู่กับโลกนี้ ไม่ใช่ชักจูงไปที่อื่น

wasteful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǐ, ㄔˇ, 侈] extravagant; wasteful; exaggerating

wasteful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action
浪費癖[ろうひへき, rouhiheki] (n) wasteful habits
費え;弊え;潰え[ついえ, tsuie] (n) wasteful expenses
金遣いの荒い[かねずかいのあらい, kanezukainoarai] (exp) extravagant; wasteful of money
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不用[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (1) (See 不要) disused; unused; (2) useless; wasteful; of no use
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
無駄を省く[むだをはぶく, mudawohabuku] (exp,v5k) to exclude wastefulness
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
空費[くうひ, kuuhi] (n,vs) wastefulness

wasteful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโหลกกะลา[adj.] (kalōk kalā) EN: wasteful ; scrap FR:
กินทิ้งกินขว้าง[v. exp.] (kin thing k) EN: waste food ; waste grain ; be wasteful of food FR:
กระเชอก้นรั่ว[adj. (loc.)] (krachoēkonr) EN: always broke ; wasteful ; lavish FR:
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi pho) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work FR: être inefficace ; être inopérant
เสียของ[adj.] (sīa khøng) EN: wasteful FR:
สิ้นเปลือง[adj.] (sinpleūang) EN: wasteful ; non-renewable FR: non renouvelable
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น[adj. (loc.)] (thīløttāchā) EN: penny wise and pound foolish ; prudent and thrifty with small amounts of money, but wasteful and profligate with large amounts FR:
เก้อ[adv.] (koē) EN: wastefully ; in vain FR: en vain

wasteful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch {adj} | verschwenderisch mit etw. umgehenwasteful | to be wasteful with sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wasteful
Back to top