ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smutty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smutty*, -smutty-

smutty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smutty (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd
smutty (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. soiled, stained

smutty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smutty
Back to top