ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pollute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pollute*, -pollute-

pollute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pollute (vt.) ทำให้เป็นมลพิษ See also: ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. contaminate, dirty Ops. clean, purify
pollute (vt.) ทำให้เสียหาย
pollute with (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำให้สกปรก
polluted (adj.) ซึ่งเป็นมลพิษ See also: ซึ่งเป็นพิษ Syn. contaminated, corrupted
polluted water (n.) น้ำเน่า See also: น้ำเสีย
English-Thai: HOPE Dictionary
pollute(พะลูท') vt. ทำให้สกปรก, See also: polluter n. pollution (n.) มลภาวะ,การทำให้สกปรก, Syn. defile
English-Thai: Nontri Dictionary
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเน่า (n.) polluted water See also: foul water, refused water Syn. น้ำเสีย Ops. น้ำดี
น้ำเสีย (n.) polluted water See also: foul water, refused water Ops. น้ำดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll pollute the Ether!แกมันตัวทำลาย Ether!
I like to walk. I don't like to pollute the environmentฉันชอบเดิน ฉันไม่ชอบรถพวกนั้น มันทำให้โลกสกปรก
I thought you were against motor vehicles because they pollute the environment?ฉันจำได้ เธอไม่ชอบรถไม่ใช่เหรอ มันทำลายสิ่งแวดล้อมนี่?
Enough to pollute half the country for a hundred years.พอสำหรับครึ่งประเทศ อย่างน้อยก็อีก 100 ปี
No. No, do not let him pollute your brainไม่ ไม่ อย่าให้เขาปั่นหัวเธอได้
You pollute my home with his presence? (Sucking sounds)เจ้ากล้าทำลายบ้านข้า โดยการให้เขามาที่นี้ ป้าเจ้าทำเรื่อง ไม่ดี โรบินน้อยของแม่
It doesn't pollute the air and is, in fact, carbon neutral.มันไม่ได้ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ และในความเป็นจริง, คาร์บอน
Pollute not thy hands with the blood of the vulgar!อย่าให้มือของท่านเปื้อนเลือดของไพร่เลย
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน
Who've polluted our air, who've poisoned our water!ที่ได้ปนเปื้อนในอากาศ ของเราที่ได้วางยาพิษน้ำของเรา!
I knew not one constituent of the paper mills wanted to have the river polluted.ผมรู้ว่าไม่มีใครในโรงงานกระดาษ อยากทำให้แม่น้ำเน่า
And yet here the river was being polluted.แต่แม่น้ำก็ยังถูกทำให้เน่า

pollute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP
無公害[むこうがい, mukougai] (n,adj-no) unpolluted; non-polluting
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima)

pollute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ปนเปื้อน[v.] (pon peūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute FR: contaminer
ทำให้อากาศเป็นพิษ[v. exp.] (thamhai ākā) EN: pollute the air FR: polluer l'air
ทำให้เกิดมลพิษ[v. exp.] (thamhai koē) EN: pollute FR: polluer
ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม[v. exp.] (thamhai koē) EN: pollute the environment FR: polluer l'environnement
ทำให้เป็นพิษ[v. exp.] (thamhai pen) EN: pollute ; poison ; contaminate FR: polluer
น้ำครำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
น้ำเน่า[n. exp.] (nām nao) EN: polluted water ; dirty water FR: eau polluée [f]
น้ำเน่าเสีย[n. exp.] (nām naosīa) EN: polluted water FR: eau polluée [f]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrō) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate ; be contaminated ; be adulterated ; be polluted FR:
ปนเปื้อน[adj.] (pon peūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted FR: contaminé ; pollué
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net

pollute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas
belastet; verschmutzt (mit) {adj}polluted (by)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pollute
Back to top