ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polluted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polluted*, -polluted-

polluted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
polluted (adj.) ซึ่งเป็นมลพิษ See also: ซึ่งเป็นพิษ Syn. contaminated, corrupted
polluted water (n.) น้ำเน่า See also: น้ำเสีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเน่า (n.) polluted water See also: foul water, refused water Syn. น้ำเสีย Ops. น้ำดี
น้ำเสีย (n.) polluted water See also: foul water, refused water Ops. น้ำดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who've polluted our air, who've poisoned our water!ที่ได้ปนเปื้อนในอากาศ ของเราที่ได้วางยาพิษน้ำของเรา!
It's like yeah oh yeah yeah well a town is being polluted down there in Peru but hey this guy needs to buy some copper.เหมือนว่า เออ ใช่ ใช่ ใช่ อืม มีเมืองในเปรูเป็นมลพิษทั้งเมือง แต่ เฮ้ หมอนี่ต้องการซื้อทองแดง
No, I don't. Well, it is too polluted down there.เปล่าค่ะ คือที่แถวหมู่บ้าน มลพิษมันค่อนข้างเยอะน่ะค่ะ
The most polluted city in the history of the planet.เป็นเมืองที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
Not as harsh as a polluted and uninhabitable planet.ไม่อย่างนั้นยูโทเปียดาวเคราะห์ ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นมลพิษ
It could be some sort of food poisoning or maybe the source is polluted or somethingมันอาจจะเป็นจากอาหารเป็นพิษ หรือ จากมลพิษบางอย่างหรือ อะไรสักอย่าง
It's the rock our church was built on, much like St. Peter's tomb in the Catholic Church, only without being polluted by evil.เป็นหินที่เป็นฐานของโบสถ์เรา เหมือนหลุมเซนต์ปีเตอร์ในโบสถ์คาธอลิกน่ะ เพียงแต่ไม่แปดเปื้อนความชั่วร้าย
Not polluted like most humans.ไม่เสียของเหมือนมนุษย์ทั่วไป
The river, ran polluted all of a sudden.แม่น้ำ.. จู่ๆ มันก็เน่า
The polluted water, the shooting star, the red mustang it's war.น้ำเสีย ดาวตก รถมัสแตงสีแดง มันคือทูตสงคราม
Which, by the way, possesses remarkably subtle hints of licorice and cherry when not polluted with poison.เพราะที่จริงแล้ว กลิ่นโดดเด่นของมันคือ ถ้ามันไม่ถูกกลบด้วยยาพิษ
Ain't enough you polluted your family? Now you bring outsiders?เธอทำให้ครอบครัวแปดเปื้อนแค่นี้ยังไม่พอเหรอ แล้วยังจะพาคนนอกมาอีก

polluted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained
無公害[むこうがい, mukougai] (n,adj-no) unpolluted; non-polluting
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima)

polluted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำครำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
น้ำเน่า[n. exp.] (nām nao) EN: polluted water ; dirty water FR: eau polluée [f]
น้ำเน่าเสีย[n. exp.] (nām naosīa) EN: polluted water FR: eau polluée [f]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrō) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate ; be contaminated ; be adulterated ; be polluted FR:
ปนเปื้อน[adj.] (pon peūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted FR: contaminé ; pollué
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net

polluted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas
belastet; verschmutzt (mit) {adj}polluted (by)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polluted
Back to top