ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ragged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ragged*, -ragged-

ragged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ragged (adj.) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง Syn. tattered
ragged (adj.) ขรุขระ See also: หยาบ Syn. uneven
ragged (adj.) รุงรัง See also: ยุ่งเหยิง
English-Thai: HOPE Dictionary
ragged(แรก'กิด) adj. สวมเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่ง,มอมแมมสกปรก,ขาดกระรุ่งกระริ่ง,ขรุขระ,ยุ่งเหยิง,หยาบ,อึกทึกแสบแก้วหู,ไม่สมบูรณ์., See also: raggedly adv. raggedness n., Syn. tattered,shaggy
English-Thai: Nontri Dictionary
ragged(adj) สกปรก,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ยุ่งเหยิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ragged schoolsโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะรุ่งกะริ่ง (adj.) ragged See also: tattered, shabby Syn. รุ่งริ่ง
รุ่งริ่ง (adj.) ragged See also: tattered, shabby
ขาดวิ่น (v.) be ragged See also: torn Syn. ขาด, ขาดลุ่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prince Ali is nothing more than that ragged urchin Aladdin.เจ้าชายอาลีไม่ใช่อะไรเลย นอกเสียจากเจ้าเด็กสกปรก อะลาดิน
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย
Are you saying you never ragged on anybody?นี่คุณกำลังพูดว่าคุณไม่เคยรบกวนใครเลยหรอ
A single drop in a cup of wine suffices to soothe ragged nerves.หยดเดียว ในถ้วยของไวน์ พอเพียงเพื่อปลอบ เส้นประสาทขาดกะรุ่งกะริ่ง
Listened to his ragged little breaths, his coughing, his whimpering.ฟังเสียงลมหายใจเล็กๆฟืดฟาด เสียงเขาไอ เสียงครวญคราง
She's really ragged right now.ตอนนี้เธอกำลังเครียดๆมาก
Lamb has her running herself ragged doing the work of four nurses.แลมบ์ใช้งานเธอหนักมาก ทำงานแทนพยาบาลสี่คน
Oh, deary, dear. Look what the cat dragged in.แม่เจ้าโว้ย ลมหอบใครมาเนี่ย
Now, why have we all been dragged out here to this horrible place?ทำไมพวกเราทุกคนถูก ต้องถูกลากมาที่ที่น่ากลัวนี่ด้วย?
So she hit him on the head with the candlestick, and dragged him to the toilet.เธอจึงตีหัวเขาด้วยเชิงเทียน และลากเขาเข้าห้องน้ำ
Pardon the expression, but you look like something the cat dragged in, you know?ขอโทษที่ต้องพูดนะ แต่สภาพนายอย่างกับ ไปมีเรื่องกับแมวมา รู้มั้ย
He dragged it home and he worked on it for months, until he finally finished.เขานำมันกลับบ้านNและเริ่มแกะสลักใช้เวลาหลายเดือน จนเสร็จ

ragged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, 褴 / 襤] ragged garments
拖家带口[tuō jiā dài kǒu, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄡˇ, 拖家带口 / 拖家帶口] dragged down by having a family to feed
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, 参差 / 參差] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated
破烂[pò làn, ㄆㄛˋ ㄌㄢˋ, 破烂 / 破爛] ragged

ragged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight

ragged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะรุ่งกะริ่ง[adj.] (karungkarin) EN: ragged ; tattered ; in tatters ; shabby FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
ขาดวิ่น[v.] (khāt win) EN: be in latters ; be ragged FR:
ขาดวิ่น[adj.] (khāt win) EN: tattered ; ragged ; torn FR: râpé
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged FR: être débraillé
รุ่งริ่ง[adj.] (rungring) EN: tattered ; ragged ; shabby FR:
เสื้อผ้าขาด[n. exp.] (seūa phā kh) EN: ragged clothes FR:
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux
โดนขึ้นเขียง[v. exp.] (dōn kheunkh) EN: be dragged over the coals ; be hauled over the coals FR:

ragged ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerlumpt; abgerissen {adj} | zerlumpter | am zerlumptestenragged | more ragged | most ragged
Flattersatz {m}ragged type

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ragged
Back to top