ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

threadbare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *threadbare*, -threadbare-

threadbare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
threadbare (adj.) เก่าจนหมดขน (เสื้อผ้า) See also: เก่ามาก Syn. shabby, seedy, ragged
English-Thai: HOPE Dictionary
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged,worn
English-Thai: Nontri Dictionary
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า),สึก,กะรุ่งกะริ่ง,เก่าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The threadbare silk?- เห็นไหม เธอกลับมาเป็นตัวเธออีกแล้ว
We're here because the fabric of integrity has been so abused and mangled that it is little more than a threadbare memory.เรามาที่นี่เนื่องจากความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ ได้ถูกทำลายและบิดพลิ้ว จนแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน ความทรงจำที่เลือนราง
They're discolored, threadbare and reek of industrial bleach.สีมันซีดหมดแล้ว แล้วกลิ่นก็เหมือนพวกโรงงาน
Sir, I assure you, The hotel has been retrofitted for earthquakes. I know it looks threadbare right now,โรงแรมตั้งเสริมสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว เราจะปรับปรุงในปีถัดไป

threadbare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P)

threadbare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fadenscheinig {adj} | fadenscheiniger | am fadenscheinigstenthreadbare | more threadbare | most threadbare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า threadbare
Back to top