ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dilapidated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dilapidated*, -dilapidated-

dilapidated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilapidated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated, disintegrated
English-Thai: HOPE Dictionary
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
English-Thai: Nontri Dictionary
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกโรโกโส (adj.) dilapidated See also: ramshackle, tumbledown, rickety Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You give up the condo life. give up all your flaming worldly possessions.... ..move to a dilapidated house in a toxic waste area....เอ่อ, ขอโทษเถอะ มันยังไงนะ ผมงง ตกใจด้วยน่ะครับ คืองี้ครับ, มันคือระเบิดแบบทำเอง
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส
Muff Potter was found about two miles outside of town in a dilapidated one room shack.มัฟสพอตเตอร์ก็พบว่าประมาณสอง ไมล์ ในกระท่อมทรุดโทรมหนึ่งห้อง

dilapidated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, 残破 / 殘破] broken; dilapidated
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 垝] dilapidated
废旧[fèi jiù, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, 废旧 / 廢舊] worn out; old fashioned and dilapidated

dilapidated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated
廃屋[はいおく, haioku] (n) dilapidated house; deserted house
破屋[はおく, haoku] (n) tumbledown or dilapidated house
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack

dilapidated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านโกโรโกโส[n. exp.] (bān kōrōkōs) EN: dilapidated house FR:
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order FR:
ปรัก[adj.] (parak) EN: ruined ; dilapidated ; tumbledown FR: détruit ; anéanti
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine
ผุพัง[adj.] (phu phang) EN: dilapidated ; falling to pieces ; crumbling ; in a state of decay ; in ruins ; run-down ; decomposed FR: en ruine
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux
ทรุดโทรม[adj.] (sutsōm) EN: deteriorated ; dilapidated ; run down ; worn out ; in disrepair ; in poor condition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dilapidated
Back to top