ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unified*, -unified-

unified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unified (adj.) ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Ops. diversified
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unified court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
I mean, you guys are such a tight, unified team here.ฉันหมายถึง พวกนายยอดเยี่ยม เมื่อร่วมทีมกัน
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant?นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม
Then what happened to the unified fleet?ถ้างั้นเกิดอะไรขึ้น กับกองเรือรวมล่ะ
We present a unified front to the world, regardless of how we're feeling at the moment, okay ?เราต้องแสดง ให้โลกได้รู้ เคารพเชื่อถือในสิ่งที่เราทำ ณ เวลานั้น, ตกลงมั้ย?
And by merging each country's satellite systems... we will create a unified global communications network.และโดยการรวม ระบบดาวเทียมของแต่ละประเทศ... ...เราจะสร้างเอกภาพ ของเครือข่ายการสื่อสารโลก
The goal here is to bring your two halves to a healthy middle, to have a unified and whole you, not two aspects at war.สายรัดนั่นสามารถ ยึดช้างให้อยู่ติดกับเก้าอี้ได้ และเพียงเพราะว่าฉันเป็นจิตแพทย์ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้จักใช้ไอ้นั่นนะ
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence.สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน
I'm going to miss so much-- the unified field theory, cold fusion, the dogapus.ฉันจะไม่ได้อยู่เห็น การทดลองอันใหม่ที่เรียกว่าโดกาปัส
Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology.ขอโทษครับ เว้นแต่ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ ตราบเท่าที่มันอธิบายทุกอย่าง จะอธิบายประสาทชีววิทยาตามความเป็นจริง

unified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 中日韩统一表意文字 / 中日韓統一表意文字] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, 统建 / 統建] unified construction
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 统管 / 統管] unified administration
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ, 统考 / 統考] unified examination (e.g. across the country)
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced

unified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P)
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics)
建武[けんむ, kenmu] (n) Kemmu era (of unified Japan) (1334.1.29-1336.2.29), Kemmu era (of the Northern Court) (1336.2.29-1338.8.28)
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] (n) {comp} unified standard
統一場理論[とういつばりろん, touitsubariron] (n) unified field theory
統一的[とういつてき, touitsuteki] (adj-na) united; unified
統一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character

unified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน[X] (nāmneungjai) EN: in solidarity ; unified FR:
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan a) EN: unified atomic mass unit (u) FR:
ปึกแผ่น[adj.] (peukphaen) EN: stable ; solid ; unified FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unified
Back to top