ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joined*, -joined-

joined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joined (adj.) ซึ่งรวมตัวกันภายใต้ส่วนกลาง See also: ซึ่งรวมเข้าเป็นสหพันธ์ Syn. confederate, unified
joined (adj.) ที่ร่วมกัน Syn. mutual, cooperative

joined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
[yī, ㄧ, 揖] greet (by raising the joined hands)
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 二节棍 / 二節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts)
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 两节棍 / 兩節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts)
双截棍[shuāng jié gùn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 双截棍 / 雙截棍] nunchaku (weapon with two rod joined by a short chain, used in martial arts)
双节棍[shuāng jié gùn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 双节棍 / 雙節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts); also written 雙截棍|双截棍
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, 如胶似漆 / 如膠似漆] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 肯定并例句 / 肯定並例句] active conjoined sentence
连体婴[lián tǐ yīng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ , 连体婴 / 連體嬰] conjoined twins

joined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
寄せ木造り[よせぎづくり, yosegidukuri] (n) joined block construction of a statue
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial)
赤い糸[あかいいと, akaiito] (n) red string (traditionally fated lovers are joined by this unseen string)
新入[しんにゅう, shinnyuu] (n) newly arrived; joined; newly-entered; (P)
結合双生児[けつごうそうせいじ, ketsugousouseiji] (n) conjoined twins

joined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรด[adj.] (jarot) EN: abutting ; joined with ; touching against ; contiguous with FR:
นมักการ[n.] (namakkān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
นมัสการ[n.] (namatsakān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting FR: bien ajusté ; à fond
ต่อกัน[v. exp.] (tø kan) EN: follow ; run in succession ; be joined ; concatenate FR:
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joined
Back to top