ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furrow*, -furrow-

furrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furrow (n.) ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม) Syn. groove, rut
furrow (vt.) ทำให้เป็นร่อง See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow (n.) รอยย่น (บนหน้าผาก)
furrowed (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. twisted, unpressed Ops. smooth, ironed, pressed
English-Thai: HOPE Dictionary
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle,groove,line
English-Thai: Nontri Dictionary
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furrow irrigationfurrow irrigation, ชลประทานร่องคู [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่องผัก (n.) vegetable furrow See also: vegetable bed
ไถแปร (v.) plough in regular furrows for the second time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน
Your eyebrows furrow, and you get this line right here.คิ้วคุณย่นจนเป็นเส้นตรงนี้
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ
What's all the furrowed brows?แล้วทำไมถึงหน้านิ่วคิ้วขมวดกันล่ะ?
I barely know the man, absent furrowed brow.ฉันเพิ่งจะรู้ว่าชายคนนั้น คิ้วขมวดขาด
See that furrowed brow, lips pursed, hand on her hip, this is what I like to call "Loopy Quinn."เห็นคิ้วย่นนั่นไหม ปากที่เม้ม วางมือบนสะโพก นี่แหละสิ่งที่เรียกว่า "วัฏจักรควินน์"
Make a furrow. There.ทำดินให้เป็นร่อง ตรงนั้น
Forever of furrowed brow and pressing concern.เสมอหน้ามุ่ย โดยการกดกังวล

furrow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, 圳] furrow in field, small drainage
[qí, ㄑㄧˊ, 畦] furrow; small plot of farm land
开犁[kāi lí, ㄎㄞ ㄌㄧˊ, 开犁 / 開犁] to start plowing; to plow the first furrow

furrow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
畝溝[うねみぞ, unemizo] (n) furrow ridges
[わだち;てつ, wadachi ; tetsu] (n) rut; wheel track; furrow
畝間[うねま, unema] (n) furrow; room with ridged roof
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple
芋掘り[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows)

furrow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furrow
Back to top