ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

academy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *academy*, -academy-

academy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
academy (n.) โรงเรียน See also: สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัย(เฉพาะด้าน)
academy (n.) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
English-Thai: Nontri Dictionary
academy(n) สถานศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
academyบัณฑิตยสถาน, วิทยาสถาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย
She chose the celebrated academy of Freiburg.เธอเลือกวิทยาลัยเฟรเบิร์กชื่อดัง
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
She had discovered that the Tam academy was founded...เขาไปเจอเรื่องมาว่า วิทยาลัย แทม ถูกก่อตั้ง... .
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
Needless to say, the Royal Academy of Science declared this crackpot mentally incompetent, and he was duly dispatched to a lunatic asylum.ทางราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์จึง ประกาศให้เจ้าบ้าคนนี้ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอัปเปหิเขาไปอยู่ รพ.ประสาท
Passepartout? Departure for the Royal Academy of Science in two minutes.อีก 2 นาที เราจะไปราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
Where is your Royal Academy of Science authorization?ใบอนุญาตทดลองของราชวิทยาลัยอยู่ไหนล่ะ?
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์
History won't remember your amusement, Lord Kelvin, but it will be hard-pressed to forget the moment I'm standing on the very top step of the Royal Academy of Science.ประวัติศาสตร์จะไม่จดจำเสียงหัวเราะคุณ แต่คงยากที่จะลืมเลือนช่วงเวลาที่ ผมยึดเก้าอี้ รมต.วิทยาศาสตร์
A flying machine is headed for the Royal Academy of Science, and witnesses swear that it's...มีเครื่องบินตรงไปราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
This is the Royal Academy of Science! We don't need to prove anything!ที่นี่ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ เราไม่ต้องพิสูจน์

academy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 科学院 / 科學院] academy of sciences
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 奥斯卡 / 奧斯卡] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届
专科院校[zhuān kē yuàn xiào, ㄓㄨㄢ ㄎㄜ ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, 专科院校 / 專科院校] academy
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, 通讯院士 / 通訊院士] corresponding member (of an academy); junior academician
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
研究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 研究院] research institute; academy
黄埔军校[Huáng pǔ jūn xiào, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄠˋ, 黄埔军校 / 黃埔軍校] Whampoa Military Academy

academy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミー賞[アカデミーしょう, akademi-shou] (n) Academy Award; (P)
ポリスアカデミー[, porisuakademi-] (n) police academy
学士院[がくしいん, gakushiin] (n) Japan Academy
学士院賞[がくしいんしょう, gakushiinshou] (n) Japan Academy award
料理学校[りょうりがっこう, ryourigakkou] (n) cookery school; cooking school; culinary school; culinary academy
海軍兵学校[かいぐんへいがっこう, kaigunheigakkou] (n) naval academy
音楽学校[おんがくがっこう, ongakugakkou] (n) school of music; academy of music; conservatory
音楽院[おんがくいん, ongakuin] (n) conservatory; college of music; music academy
学園[がくえん, gakuen] (n,adj-no) academy; campus; (P)
学院[がくいん, gakuin] (n) institute; academy; (P)
翰林院[かんりんいん, kanrin'in] (n) academy; institute

academy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะคาเดมี[n.] (akhādēmī) EN: academy FR: académie [f]
ราชบัณฑิตยสมาคม[n.] (rātchabandi) EN: academy FR:
โรงเรียน[n.] (rōngrīen) EN: school ; academy FR: école [f] ; établissement scolaire [m] ; académie [f]
โรงเรียนช่างศิลป์[n. exp.] (rōngrīen ch) EN: academy of Fine Arts FR:
โรงเรียนการทหาร[n. exp.] (rōngrīen kā) EN: military academy FR:
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)[org.] (Rōngrīen Nā) EN: Chulachomklao Royal Military Academy FR:
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)[org.] (Rōngrīen Nā) EN: Royal Police Cadet Academy (RPCA) FR:
โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศแอนดรูว์ บิ๊กส์[TM] (Rōngrīen Sø) EN: Andrew Biggs Academy FR:
โรงเรียนทหาร[n. exp.] (rōngrīen th) EN: military school ; military academy FR: école militaire [f]
สถาบันการศึกษา[n. exp.] (sathāban kā) EN: academic institution ; academy ; educational institution FR: institution académique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า academy
Back to top