ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

holiday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *holiday*, -holiday-

holiday ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
holiday (n.) วันหยุด See also: วันพักผ่อน Syn. day off, vacation
holiday (n.) วันหยุดเทศกาล See also: วันนักขัตฤกษ์
holiday cheer (sl.) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (โดยเฉพาะใช้ดื่มตอนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่)
English-Thai: HOPE Dictionary
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
English-Thai: Nontri Dictionary
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันหยุด (n.) holiday See also: vacation, recess, time off, break, leave
วันหยุดงาน (n.) holiday See also: day off Ops. วันทำงาน
วันหยุดราชการ (n.) official holiday
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
Enjoy your holidays!ขอให้สนุกกับวันหยุดของคุณนะ!
I don't know what to do for my next holidayฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำหรับวันหยุดหน้านี้
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We better catch something, this is my wife's holiday roast.หวังว่าจะจับได้นะ เมียฉันซื้อก้อนนี่มาสําหรับวันหยุดด้วย
Otherwise I gotta call Mr Ronzini at the Holiday Inn to get our old gig back.หรือผมต้องโทรหา คุณโรซีนี ที โฮลีแดยอิน เพื่อจะได้การแสดงเก่าแก่ของเราอีกครั้ง
There's a Jewish holiday on Monday.วันจันทร์เป็นวันหยุดชาวยิว
For the story that you are about to be told... took place in the holiday worlds of old.สำหรับเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟัง เกินขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดที่แสนเก่าแก่
Is this some holiday you're taking?เที่ยวเล่นในป่างั้นหรือ?
Yeminum, the... holiday where white people eat very little portions because that was the night the Lord came down and he was given too much food.เป็นเทศกาลที่คนขาวจะกินน้อยมาก เพราะว่าเป็น... คืนที่พระเจ้าเสด็จลงมา มีคนถวายอาหาร แล้วมัน... มากเกินไป
After the break we're gonna look at your favorite holiday hot spots.เราจะมาดู สถานท่องเที่ยวสุดโปรดของคุณ
You can't go, it's a bank holiday weekend.จะไปได้ไง วันหยุดธนาคารมันปิดนะคะ
I don't wanna mess this holiday up for everybody, OK?ผมไม่อยากทำให้เรื่องวุ่นวาย ในระหว่างวันหยุดของคนอื่นเข้าใจมั้ย
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead....เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน
You woke me to share his holiday plans?เธอปลุกฉันแค่จะบอก แผนการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยนะ?
Last night, I went to the Holiday Inn and had a drink.เมื่อคืนก่อน ผมไปดื่มที่ฮอลิเดย์ อินน์

holiday ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, 庐山 / 廬山] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot
放假[fàng jià, ㄈㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, 放假] to have a holiday or vacation
佳节[jiā jié, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ, 佳节 / 佳節] festive day; holiday
度假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, 度假] go on holiday
假日[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, 假日] holiday; non-working day
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, 节日 / 節日] holiday; festival
休假[xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ, 休假] take a vacation; go on holiday
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, 例假] legal holiday; menstrual period
倒休[dǎo xiū, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄡ, 倒休] to shift holidays, taking a weekday off
公休日[gōng xiū rì, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, 公休日] public holiday
渡假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, 渡假] to spend one's holidays; vacations
逾越节[yú yuè jié, ㄩˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 逾越节 / 逾越節] Passover (Jewish holiday)
赎罪日[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, 赎罪日 / 贖罪日] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday)

holiday ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P)
ナショナルホリデー[, nashonaruhoride-] (n) national holiday
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei
ビラ(P);ヴィラ[, bira (P); vira] (n) holiday house (ita
ボクシングデー[, bokushingude-] (n) Boxing Day (public holiday in the UK, Aus., Canada, etc.)
代休[だいきゅう, daikyuu] (n) compensatory holiday
休ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest
休み明け[やすみあけ, yasumiake] (exp) just after a holiday break; the first day after the holidays
半休[はんきゅう, hankyuu] (n) half holiday
国民の休日[こくみんのきゅうじつ, kokuminnokyuujitsu] (n) national holiday (by law, any weekday that falls between two other national holidays)
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse
憲法記念日[けんぽうきねんび, kenpoukinenbi] (n) Constitution Memorial Day Holiday (May 3rd)
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment
振替休日;振り替え休日[ふりかえきゅうじつ, furikaekyuujitsu] (n) compensatory holiday; observed holiday (weekday holiday when the actual day is on a weekend); substitute holiday
敬老の日[けいろうのひ, keirounohi] (n) Respect-for-the-Aged Day Holiday (third Monday in September)
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21)
盆休み[ぼんやすみ, bonyasumi] (n) (See 盂蘭盆) Bon holidays; Bon holiday period (in mid-August)
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] (n) autumn equinox holiday (Sep 23 or 24); fall equinox holiday; autumnal equinox
節分[せつぶん;せちぶん(ok);せちぶ(ok), setsubun ; sechibun (ok); sechibu (ok)] (n) (1) last day of winter in the traditional Japanese calendar (usually February 3 or 4); holiday for end of winter (accompanied by a bean scattering ceremony); (2) (original meaning) last day of any season (according to the traditional Japanese calendar)
紀元節[きげんせつ, kigensetsu] (n) (See 建国記念の日) Empire Day (February 11th; national holiday held from 1872 to 1948)
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P)
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th)
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P)
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
デー[, de-] (suf) (1) day (as in holiday); (adj-f) (2) (See デーゲーム) daytime
バカンス[, bakansu] (n) holidays (fre
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday)
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
みどりの日;緑の日(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4)
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P)
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n-adv,n) holiday; day off; (P)
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P)
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P)
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] (n) summer vacation; summer holiday; (P)
夏期休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation; summer holidays
定休日[ていきゅうび, teikyuubi] (n) regular holiday; fixed day off; regular closing day; (P)

holiday ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮอลิเดย์[n.] (hølidē) EN: holiday FR:
ฮอลิเดย์ อินน์[TM] (Hølidē In) EN: Holiday Inn FR: Holiday Inn
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
แพ็คเก็จทัวร์[n. exp.] (phaekket th) EN: package holiday ; package tour ; tour package FR: séjour tout compris [m]
โรงเรียนหยุด[n.] (rōngrīen yu) EN: school holiday FR: congé scolaire [m]
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
วันหยุด[n. exp.] (wan yut) EN: holiday ; public holiday ; day off ; vacation ; time off ; break ; vacation (Am.) FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
วันหยุดชดเชย[n. exp.] (wan yut cho) EN: substitute holiday FR: jour de compensation [m]
วันหยุดของธนาคาร ; วันหยุดธนาคาร[n. exp.] (wan yut khø) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (Am.) FR: jour férié (légal) [m]
วันหยุดครึ่งวัน[n. exp.] (wan yut khr) EN: a half day holiday FR: un demi-jour de congé
วันหยุดกลางปีธนาคาร[n. prop.] (Wan Yut Klā) EN: Mid-year Bank Holiday FR:
วันหยุดนักขัตฤกษ์[n. exp.] (wan yut nak) EN: public holiday ; official holidays FR:
วันหยุดงาน[n. exp.] (wan yut ngā) EN: holiday FR:
วันหยุดภาคครึ่งปี ; วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร[n. prop.] (Wan Yut Phā) EN: Mid-year Bank Holiday FR:
วันหยุดพิเศษ[n. exp.] (wan yut phi) EN: extra holiday FR:
วันหยุดประจำชาติ[n. exp.] (wan yut pra) EN: public holiday ; national holiday ; legal holiday FR:
วันหยุดราชการ[n. exp.] (wan yut rāt) EN: official holiday ; government holidays FR: fête légale [f]
วันหยุดตามประเพณี[n. exp.] (wan yut tām) EN: public holiday FR:
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์[n. exp.] (wan yut thē) EN: Songkran Festival Holiday FR:
หยุดช่วงปีใหม่[X] (yut chūang ) EN: closed for New Year's holiday FR: fermé à l'occasion du nouvel an
การพักร้อน[n.] (kān phakrøn) EN: holidays FR: vacances [fpl]
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai san) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.) FR: bonnes vacances !
นักท่องเที่ยว[n.] (nakthǿngthī) EN: tourist ; traveler ; holidaymaker FR: touriste [m, f] ; voyageur [m] ; voyageuse [f]
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays ; school vacation ; school break FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
วันหยุดโรงเรียน[n. exp.] (wan yut rōn) EN: school holidays FR: congé scolaire [m] ; vacances scolaires [fpl]
วันหยุดทางศาสนา[n. exp.] (wan yut thā) EN: religious holidays FR: fête religieuse [f]
หยุดครึ่งวัน[n. exp.] (yut khreung) EN: half-holiday FR:

holiday ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivurlaub {m}activity holiday
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period
Urlaubsgeld {n}holiday pay; holiday money
Bankfeiertag {m}; öffentlicher Feiertagbank holiday [Br.] [Am.]
Erholungsgebiet {n}recreation area; holiday area
Erholungsheim {n}recreation home; holiday home
Kurzurlaub {m}short holiday
Sommerhaus {n}summer holiday house; summer-house; lodge
Sonderurlaub {m}special holiday; extra holiday
Spaß {m} auf Kosten andererRoman holiday
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break
Feriendorf {n}holiday village
Ferienhaus {n}holiday home
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.]
Urlaubsanspruch {m}holiday entitlement
Urlaubsort {m}holiday resort
Urlaubsreise {f}holiday trip
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
Schulferien {pl}(school) holidays; (school) vacations
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.]
Urlauber {m}holidaymaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า holiday
Back to top