ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rime*, -rime-

rime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rime (n.) เปลือกน้ำแข็ง Syn. snow, hoarfrost, icicle
rime (vt.) เคลือบด้วยน้ำแข็ง See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
rime (vi.) เป็นจังหวะ Syn. rhyme
rime (vt.) ทำเป็นจังหวะ Syn. rhyme
English-Thai: HOPE Dictionary
rime(ไรมฺ) n.,vt.,vi. = rhyme (ดู), See also: rimer n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rimeไรม [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
การทดลอง (n.) experiment See also: test, trial, experimentation
การวิจัยเชิงทดลอง (n.) experimental research
ความบันเทิง (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน
ความรื่นเริง (n.) merriment See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน
ความรื่นเริงใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความสนุกสนาน
ความสนุกสนาน (n.) merriment See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry Syn. ความบันเทิง
ความสนุกสนาน (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ
ความเบิกบานใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน
ชั้นหนึ่ง (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ
ซ้อมพยาน (v.) prime a witness See also: rehearse a witness in how to testify
ดีที่สุด (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ
ดียอด (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดียอด, ดีเลิศ
ดีเลิศ (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด
นร (n.) Office of the Prime Minister Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกฯ
นายกฯ (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกรัฐมนตรี
บริเวณรอบๆ (n.) perimeter See also: boundary, circumference, surroundings, circle Syn. วงรอบ, ละแวก
บาป (n.) crime See also: wrong-doing, badness Syn. ิกาทำบาป Ops. บุญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ
He was not an old man then, but he was in his prime.เขาไม่ได้เป็นคนเก่าแล้ว แต่เขาอยู่ในนายก
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
But our Prime Minister Kwen Sai... has pushed us into it!{\cHFFFFFF}แต่นายกรัฐมนตรีของเรา Kwen ไทร ... {\cHFFFFFF}ได้ผลักดันเราไปสู่มัน!
May I present our prime minister, His Excellency Kwen Sai.{\cHFFFFFF}ผมอาจจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีของเรา ฯพณฯ Kwen ไทร
I'm not frightened of Deong, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}ฉันไม่กลัว Deong, นายนายกรัฐมนตรี
Well, these commitments, Mr. Prime Minister, work two ways.{\cHFFFFFF}ดีภาระผูกพันเหล่านี้ นายนายกรัฐมนตรีทำงานสองวิธี
The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.

rime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, 功罪] achievements and crimes
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, 反共宣传 / 反共宣傳] anticommunist propaganda (as a crime)
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 布朗] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, 互素] coprime, relatively prime (math.)
克里木半岛[Kè lǐ mù bàn dǎo, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 克里木半岛 / 克裡木半島] Crimea; the Crimean peninsula
克里米亚[Kè lǐ mǐ yà, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ, 克里米亚 / 克裡米亞] Crimea
克里木[Kè lǐ mù, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ, 克里木] Crimea; the Crimean peninsula
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, 公共安全罪] crime against public order
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, 反人类罪 / 反人類罪] crimes against humanity
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ, 煽动颠覆国家罪 / 煽動顛覆國家罪] crime of conspiring to overthrow the state
罪与罚[Zuì yǔ fá, ㄗㄨㄟˋ ㄩˇ ㄈㄚˊ, 罪与罚 / 罪與罰] Crime and Punishment by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基
罪行[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 罪行] crime; offense
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ, 颠覆罪 / 顛覆罪] crime of conspiring to overthrow the state
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
防线[fáng xiàn, ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 防线 / 防線] defensive line or perimeter
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
实验心理学[shí yàn xīn lǐ xué, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 实验心理学 / 實驗心理學] experimental psychology
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, 试验 / 試驗] experiment; test; experimental
试验性[shì yàn xìng, ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 试验性 / 試驗性] experimental
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 前总理 / 前總理] former prime minister
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 罪] guilt; crime; fault; blame; sin
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 桥本龙太郎 / 橋本龍太郎] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor

rime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリーメント;アグリメント[, aguri-mento ; agurimento] (n) agreement
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment
インプリメンタ[, inpurimenta] (n) implementor
インプリメンテーション;インプリメンテイション[, inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation
インプリメント[, inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation
エクスペリメント[, ekusuperimento] (n) experiment
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement
カロリメーター[, karorime-ta-] (n) calorimeter
クライムストーリー[, kuraimusuto-ri-] (n) crime story; (P)
クリミア戦争[クリミアせんそう, kurimia sensou] (n) Crimean War (1853-1856)
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei
コンピューター犯罪[コンピューターはんざい, konpyu-ta-hanzai] (n) {comp} computer crime
コンピュータ犯罪[コンピュータはんざい, konpyu-ta hanzai] (n) {comp} computer crime
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement
サイバー犯罪[サイバーはんざい, saiba-hanzai] (n) cybercrime
サッカリメーター[, sakkarime-ta-] (n) saccharimeter
サブプライム[, sabupuraimu] (n) subprime
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment)
スクリメージ[, sukurime-ji] (n) scrimmage (football)
スクリメージライン[, sukurime-jirain] (n) scrimmage line; line of scrimmage
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy)
スパイ罪[スパイざい, supai zai] (n) crime of espionage
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish
チリメンヤッコ[, chirimenyakko] (n) vermiculated angelfish (Chaetodontoplus mesoleucus)
デクリメント[, dekurimento] (n) decrement
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific)
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae)
ネット犯罪[ネットはんざい, netto hanzai] (n) cyber-crime; net crime
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs)
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system)
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs)
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use

rime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลอน[n.] (kløn) EN: rhyme ; poem ; verse FR: rime [f] ; poème [m] ; vers [m]
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อัคร-[pref.] (akkhra-) EN: prime , first ; optimum FR:
อัครมหาเสนาบดี[n.] (akkhramahās) EN: prime minister FR: Premier ministre [m]
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich ; tamp FR: comprimer ; compresser ; entasser
อาชญ-[pref.] (ātchaya-) EN: crime FR:
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: penalty ; crime FR:
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมข้ามชาติ[n. exp.] (ātchayākam ) EN: transnational crime FR:
อาชญากรรมรัฐ[n. exp.] (ātchayākam ) EN: state crime FR:
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātchayākam ) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย[n. exp.] (ātchayāniyā) EN: crime story ; detective story FR:
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ[n. exp.] (attrā døkbī) EN: prime rate FR:
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: penalty ; crime FR:
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam son) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญากรรมทางเพศ[n. exp.] (ātyākam thā) EN: sex crime FR: crime sexuel [m]
แบบแผนการทดลอง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: experimental design FR:
แบบแผนการทดลองจริง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: true experimental design FR:
แบบแผนการทดลองขั้นต้น[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: pre-experimental design FR:
ใบปลิว[n.] (baipliū = b) EN: leaflet ; handbill ; handout FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[pref.] (banpha-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial FR: ancien ; primitif
บรรพ-[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive FR: ancien
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium FR: prime d'assurance [f]
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phū) EN: FR: société d'impression [f] ; imprimerie [f]
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial FR: primitif ; fondamental
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ช่างพิมพ์[n. exp.] (chang phim) EN: printer FR: imprimeur [m]

rime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierversuch {m}; Tierexperiment
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Bagatelldelikt {n}petty crime
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
Computerkriminalität {f}computer crime
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Kriminalliteratur {f}crime literature
Tatortwagen {m}crime scene unit
Verbrechen {n} | ein Verbrechen begehencrime | to commit a crime
schädlich; nachteilig; unzuträglich {adj} | eine Sache schaden; einer Sache abträglich sein; einer Sache unzuträglich seindetrimental | to be detrimental to sth.
Experimentalphysik {f}experimental physics
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
experimentell {adj}experimental
Versuchsanstalt {f}experimental station
Versuchseinheit {f}experimental unit
Versuchsgebiet {n}experimental area
Versuchsstadium {n}experimental stage
Versuchswerkzeug {n}experimental tool
Fibel {f} (Schule)primer
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister
Tatmotiv {n}motive (for a crime)
Nahrung {f}nutriment
Einfassungszaun {m}perimeter fence
Kleinkriminalität {f}petty crime
Polarimeter {n}polarimeter
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Primel {n} [bot.] | Primeln
Primzahl {f} [math.]prime number
Anschaffungskosten {pl}prime cost
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Zündsatz {m}priming charge; primer
Nährmittel {n}nutriments
schädlich {adv}; auf schädliche Weisedetrimentally
Gewaltverbrechen {n}violent crime
Kriegsverbrechen {n}war crime
Kriegsverbrecherprozess {m}war crimes trial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rime
Back to top