ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

experimentation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *experimentation*, -experimentation-

experimentation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทดลอง[n.] (kān thotløn) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān thotløn) EN: FR: expérimentation scientifique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า experimentation
Back to top