ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jubilation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jubilation*, -jubilation-

jubilation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jubilation (n.) ความปลื้มปีติ See also: ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความยินดีปรีดา Syn. celebration, elation, joy Ops. sorrow, displeasure
English-Thai: HOPE Dictionary
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An air of jubilation has swept the city in anticipation of the coming armistice.ประชาชนต่างปิติยินดี ขณะเฝ้ารอสัญญาณการพักรบ
Someday we will all have jubilation.ซักวันพวกเราจะมีแต่ความรื่นเริง

jubilation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢腾[huān téng, ㄏㄨㄢ ㄊㄥˊ, 欢腾 / 歡騰] jubilation; great celebration

jubilation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓呼[かんこ, kanko] (n,vs) acclamation; jubilation
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n,adj-no) great joy; jubilation; exultation

jubilation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประโมทย์[n.] (pramōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jubilation
Back to top