ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joviality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joviality*, -joviality-

joviality ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Joviality is a game of children.สนุกสนานเป็นเกมของเด็ก

joviality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joviality
Back to top